archiwalne wpisy

Postulaty de lege ferenda w odniesieniu do chrztu dzieci

o. Tomasz Gałkowski CP Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Postulaty de lege ferenda w odniesieniu do chrztu dzieci Wprowadzenie Międzynarodowa Komisja Teologiczna (MTK) podjęła refleksję teologiczną na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu. Jej wynikiem był dokument, dyskutowany podczas sesji plenarnych Komisji w grudniu 2005 r. oraz w październiku 2006 r. i opublikowany za [...]

Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego

Małgorzata Czuryk Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Mirosław Karpiuk Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego Wstęp W każdej kulturze małżeństwo jest instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Związek mężczyzny i kobiety wszędzie wykracza poza sferę spraw osobistych i prywatnych, zawsze ma charakter publiczny. Na fundamencie małżeństwa wyrasta instytucja [...]

Wychowanie do korzystania z mediów jako zadanie społeczne i duszpasterskie

Piotr Drzewiecki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Media to nie tylko nowe narzędzia komunikowania, techniczne wynalazki, dzięki którym możemy wymieniać informacje i poglądy, szybciej, częściej i w większej ilości. Media przyczyniły się do powstania nowego typu społeczeństwa, określanego jako informacyjne, nowego sektora gospodarki opartej na wiedzy, nowego rodzaju polityki, w której dużą [...]

Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci

ks. Andrzej Bohdanowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA A ŻYCIE RODZINNE I WYCHOWANIE DZIECI Wprowadzenie Sobór Watykański II z naciskiem podkreśla prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To [...]

Postępowanie dowodowe w świetle Instrukcji dla Sądu Biskupiego w Łodzi z 1935r.

Sąd Biskupi, proces małżeński, dowodzenie Dzieje Sądu Biskupiego Diecezji Łódzkiej są ściśle związane z dziejami samej diecezji. Diecezja łódzka została erygowana 10 grudnia 1920 r. Bullą Christi Domini, opublikowaną przez papieża Benedykta XV. Należy jednocześnie dodać, iż początkowo administratorem apostolskim nowo utworzonej jednostki administracyjnej został mianowany arcybiskup warszawski, kard. Aleksander Kakowski. Dopiero 11 kwietnia 1921 [...]

Podmiot w czasoprzestrzeni nokturalnej – doświadczenie mistyczne w wierszu ks. Janusza Stanisława Pasierba Avila klasztor Wcielenia

Marta Bącała Łódź Podmiot w czasoprzestrzeni nokturalnej – doświadczenie mistyczne w wierszu ks. Janusza Stanisława Pasierba Avila klasztor Wcielenia Tu widać jasno      że Bóg jest wolny      nie trzeba mu nawet człowieka      by dać nam odczuć fizycznie czym jest jego straszna i niepojęta miłość która przeszywa bezbronnych jak ostrze w ręku anioła i [...]

Katecheta w służbie parafii

ks. Marcin Wojtasik Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin Wstęp Problem angażowania się katechety w służbę na rzecz parafii budzi zainteresowanie nie tylko biskupów czy kapłanów, żyjących na co dzień problemami katechizacji, oraz ogromnej rzeszy młodych ludzi uczestniczących w lekcjach religii, ale również całego Ludu Bożego, do którego katecheta należy i w którym pełni szczególną katechetyczną funkcję. [...]

Zachowania samobójcze nieletnich – ocena zagrożenia, oddziaływanie terapeutyczne

ks. Waldemar Woźniak Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Waldemar Piekarski Zespół do Spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych Ministerstwo Sprawiedliwości Wstęp W opracowaniu, z uwagi na przydatność tych zagadnień w resocjalizacji nieletnich, chcemy skoncentrować się na czynnikach ryzyka i ocenie możliwości dokonania samobójstwa przez nieletnich, a także na oddziaływaniu terapeutycznym. Prezentujemy niniejszy artykuł, [...]

Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i jego związki z Janem Pawłem II

Innocenty Rusecki OFM Łódź WSTĘP Karol Wojtyła, ks. Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, Jan Paweł II – na każdym etapie życia ten człowiek związany był bardzo silnie z sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria dla niego nie była jakimś mało znaczącym epizodem. Jego związek był bardzo silny i wycisnął piętno [...]

Wspólnotowy kontekst relacji religijnej

ks. Sławomir Szczyrba Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa WSPÓLNOTOWY KONTEKST RELACJI RELIGIJNEJ Czy Kościół jest potrzebny do Zbawienia? – kilka uwag filozofa[1] WSTĘP: PROBLEM RELACJI RELIGIJNEJ Zagadnieniem, nad którym chcę się zatrzymać, jest problem realnej relacji religijnej. Pytanie, na które chciałbym zarysować odpowiedź ma postać: Czy właściwym milieu ukonstytuowania się i przeżywania relacji [...]