archiwalne wpisy

Zasady publikacji

I. Informacje dotyczące zasad publikacji w „Łódzkich Studiach Teologicznych”

„Łódzkie Studia Teologiczne” ukazują się raz w roku.
W „Łódzkich Studiach Teologicznych” można publikować teksty, które nie były wcześniej nigdzie publikowane, z następujących dziedzin: teologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa kanonicznego, nauk społecznych i mass mediów, nauk o Kościele.
Poprawnie zredagowane teksty w formie artykułu naukowego, recenzji lub sprawozdania z sympozjum naukowego należy przesyłać wersji elektronicznej w formacie Word for Windows, na następujący adres:
Redakcja „Łódzkich Studiów Teologicznych”, 90-457 Łódź, ul. Stanisława 14 lub pocztą elektroniczną na adres: roman_pk@op.pl
Ostateczna data przyjmowania tekstów do numeru danego roku to koniec września; teksty nadesłane później będą publikowane w następnym roku.
W tekście nie powinno być żadnych odręcznych uzupełnień ani żadnych specjalnych wyróżnień, jak np. podkreślenie, pogrubiona czcionka, obraz itp. Kursywy używamy w przypadku cytowanych tytułów oraz terminów i wyrażeń obcojęzycznych.
Pierwszą stronę tekstu rozpoczynamy od podania następujących danych: imienia i nazwiska autora, stopnia naukowego, dziedziny, z jakiej się go uzyskało, i afiliacji (jednostka zatrudniająca).
Na oddzielnej stronie należy również podać: adres, telefon oraz najbardziej pomocny dla Redakcji adres e-mail.
Do artykułu zredagowanego w języku polskim należy dołączyć tytuł i streszczenie artykułu (8-10 zdań) w języku angielskim oraz 3-4 słowa kluczowe w języku polskim.
Artykuły zredagowane w języku innym niż polski będą publikowane w oddzielnym numerze obcojęzycznym. Do artykułów tych należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe.
Preferowana objętość artykułu: od 10 do 20 stron.
Nadesłane artykuły są oceniane przez recenzenta wyznaczonego przez Redakcję, który, dla dobra obiektywnych poszukiwań naukowych, pozostaje anonimowy dla autora recenzowanego artykułu. Artykuł zrecenzowany jest przesyłany w wersji elektronicznej do jego autora w celu dokonania ewentualnych poprawek. Wszelkie poprawki powinny być naniesione innym niż czarny kolorem czcionki. Jeżeli autor artykułu nie chce uwzględnić uwag recenzenta, wówczas artykuł nie jest zaakceptowany do publikacji. Poprawiony tekst jest przesyłany do Redakcji ŁST, do opracowania redakcyjnego. Wszelkie dokonane zmiany edytorskie są również konsultowane z autorem.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Wszelkie dodatkowe pytania czy sugestie można kierować na adres redaktora prowadzącego: ks. Romana Piwowarczyka roman_pk@op.pl

II. Wzory dokumentów :

1. Artykuł naukowy

Oto główne cechy artykułu naukowego:
1) Temat zasadny, w miarę oryginalny, zgodny z dana specjalizacją; jego rozszerzona prezentacja pojawi się we wstępie;
2) Odpowiednio sformułowane zagadnienie czy problem;
3) Właściwie dobrana i wykorzystana bibliografia;
4) Logiczna struktura i plan;
5) Wyczerpanie tematu w odniesieniu do obecnego dostępnego poziomu wiedzy;
6) Piękny język, brak błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, drukarskich;
7) Zwięzłość wyrażania myśli;
8. Właściwie sporządzone i jednolite przypisy;
9) Przestrzeganie systemu akapitów;
10) Staranny zapis, wymagana objętość od 10-20 stron.

2. Sprawozdanie

Sprawozdanie z danej sesji naukowej, sympozjum, zjazdu naukowego, itd, powinno zawierać następujące elementy :

a) Datę i organizatora zjazdu;
b) Motyw spotkania, jeśli możliwe w szerszym kontekście;
c) Temat spotkania;
d) Określenie uczestników, a więc na pierwszym miejscu prelegentów (stopień naukowy, imię nazwisko, uczelnię z którą jest związany), oraz pozostałych uczestników;
e) Chronologiczna, krótka, obiektywna prezentacja kolejnych wystąpień;
f) Jeżeli mają miejsce dyskusje lub prezentacje panelowe, należy je także przedstawić, nie pomijając żadnych istotnych ich elementów;
g) Prezentacja zakończenia, podsumowania i końcowych wniosków;
h) Niejednokrotnie ważnym jest również zaprezentowanie niektórych rozmów odbywanych poza ramami programu gdzie nieraz o wiele łatwiej dochodzi się do ciekawych konkluzji czy kompromisów.
i) Jeśli jest to możliwe, podanie dat i miejsc planowanych kolejnych spotkań z tej dziedziny;
j) W sprawozdaniu nie ma miejsca na osobiste uwagi czy osobiste wnioski.

3. Recenzja

Etymologicznie słowo recenzja pochodzi od słowa recenseo, -re, ui, itum : przeliczać, przebiegać, przeglądać, rozważać.

Recenzja to krótka prezentacja dzieła z jego krytyczną oceną.

Wyróżniamy następujące rodzaje recenzji :
a) wydawnicze (przed i po)
b) kwalifikacyjne (do stopni naukowych)

Oto co powinna zawierać recenzja powydawnicza :
a) Zapis bibliograficzny pozycji;
b) Opis tła;
c) Informacje o autorze;
d) Określenie celu publikacji oraz adresata;
e) Zasygnalizowanie metody;
f) Jasna prezentacja struktury i treści;
g) Ocena krytyczna oryginalności tematu, ujęcia treści, układu materiału, metody; języka, stylu, cech wydawniczych;
h) Określenie możliwości zastosowania publikacji i ukazanie jej perspektyw.

Każda recenzja powinna być :
a) Kompetentna, pisana prze specjalistę danej dziedziny, praca recenzowana powinna być dokładnie poznana przed sporządzeniem recenzji;
b) Obiektywna, zawierająca krytykę lecz sprawiedliwą i obiektywnie uzasadnioną
c) Oryginalna, autor powinien być odważny a jednocześnie kompetentny i elokwentny w wyrażaniu swych opinii;
d) Niezależna i uczciwa
e) Jasna
f) Uprzejma, również w wątpliwościach i w myślach z którymi się nie zgadza recenzent powinien być uprzejmy.
g) Recenzent zawsze powinien wiedzieć : co chce powiedzieć? komu? w jakim celu?

Proponowany strukturalny układ recenzji :
• 20% uwagi na temat dzieła i autora,
• 50% prezentacja układu i treści pozycji,
• 30% oceny.
Atrakcyjność recenzji zawsze jest związana z intrygującym tytułem, ciekawym początkiem i wyraźnym zakończeniem.

Recenzent podpisuje się pod tekstem.

4. Recenzja przedwydawnicza (pisana na prośbę Redakcji przez danego recenzenta)

/wzór/

—————————————————————————————————————

Prof. dr hab. Jan Kowalski

Adiunkt UKSW

Recenzja wydawnicza

dotyczy :

Dr Agnieszka Nowak

Zagadnienie kultury jako miejsca wzrastania człowieka

Recenzent powinien wypowiedzieć się na następujące kwestie:

  1. Prezentacja autora tekstu, jego pozycja w świecie nauki, jego publikacje, miejsce zajmuje recenzowany tekst w jego dorobku naukowym.

2. Czy zakres treści artykułu pokrywa się z zakresem wyznaczonym przez tytuł artykułu.

3. Jaka jest wartość i aktualność przedstawionych zagadnień?

4. Jaka jest struktura artykułu, kompozycja rozdziałów, czy jest ona przejrzysta, logiczna i prowadząca do osiągnięcia wyznaczonego wcześniej celu.

5. Poprawność i liczba przypisów oraz bibliografii.

6. Czy w artykule nie ma błędów merytorycznych lub formalnych ? Jeśli są to recenzent powinien je wskazać.

7. Czy autor wyczerpał temat? Jakie wątki zagadnienia pominął?

8. Artykuł zasługuje (lub nie) na opublikowanie.

Łódź, dnia ………

własnoręczny podpis

…………………………………………………………………………………………………

Prof. dr hab. Jan Kowalski, adres…., nr tel. …. , e mail…….

Dodatkowe wymogi dotyczące recenzowania publikacji w czasopismach według wytycznych Ministerstwa Edukacji (obowiązujące od listopada 2011)

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących