archiwalne wpisy

Tradycja jako sposób trwania Kościoła

ks. Grzegorz Dziewulski Tradycja jako sposób trwania Kościoła Wprowadzenie Wśród znaczących przemian społecznych, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w Europie, na wnikliwszą uwagę zasługuje przeobrażenie nastawienia do tradycji oraz jej dotychczasowej roli w społeczeństwie. Nieodwracalną przeszłością wydaje się niedawny jeszcze status ważnej i dobroczynnej wartości w życiu jednostki i rodziny czy fundamentalny mechanizm socjalizacji [...]

Historyczny kształt prawa kościelnego

ks. Zbigniew Tracz Historyczny kształt prawa kościelnego 1. Wstęp Prawodawca w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonie 6 w § 1 stanowi: Z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu, zostają zniesione: 1° Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku; 2° również inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne przepisom obecnego Kodeksu, chyba że odnośnie do partykularnych [...]

Martyrologium duchowieństwa katolickiego diecezji łódzkiej w czasie II wojny światowej

ks. Piotr Zwoliński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Martyrologium duchowieństwa katolickiego diecezji łódzkiej w czasie II wojny światowej Nadrzędnym celem niemieckiej polityki demograficznej, zwłaszcza na terenach wcielonych do Rzeszy, było zwiększenie i umocnienie niemczyzny. Na przeszkodzie germanizacji tych terenów stały polskie elity – rodzima kadra kierownicza w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego eliminacja polskiej [...]

Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji

Emilia Zimnica-Kuzioła Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji 1. Kryzys wiary na podstawie badań ankietowych studentów w okresie adolescencji Życie religijne człowieka jest dynamicznym procesem, przebiega etapami, zmienia się, przybiera różne formy[1]. Wiąże się to zarówno z czynnikami podmiotowymi, z oczywistym rozwojem ontogenetycznym, z dojrzewaniem intelektualnym, emocjonalnym i [...]

Analiza wybranych stanowisk publicystycznych na temat tzw. pedofilii duchownych w świetle oceny prawnej

Szymon Różycki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Analiza wybranych stanowisk publicystycznych na temat tzw. pedofilii duchownych w świetle oceny prawnej Stało się współcześnie swoistą manierą medialną, że niezwykle dużo o życiu Kościoła mają do przedłożenia osoby, ujmując oględnie – luźno z nim związane. Pomijam tu oczywiście antyklerykalne paszkwilanctwo, którego nośność zdaje się, choćby po [...]

Rodzice chrzestni (Godparents) i opiekunowie duchowi (Sponsors) w Kościele anglikańskim (Church of England)

ks. Paweł Maciaszek Częstochowa, Warszawa Rodzice chrzestni (Godparents) i opiekunowie duchowi (Sponsors) w Kościele anglikańskim (Church of England) Duszpasterska posługa Kościoła anglikańskiego przejawia się między innymi w trosce o świadome przeżywanie sakramentów świętych. Prowadzenie wiernych do czynnego i świadomego udziału w celebracjach liturgicznych pozwoli im na co dzień kierować się treściami zbawienia, kroczyć drogą zjednoczenia [...]

Mediosfera człowieka

bp Adam Lepa Łódź Mediosfera człowieka Wstęp Termin „mediosfera” pojawił się niedawno, choć już przed laty pisano, że media same w sobie mogą być czymś więcej niż tylko elementem ludzkiego środowiska[1]. Dziś trzeba już mówić o mediosferze jako wyodrębnionym środowisku mediów[2]. Na istnienie tego środowiska wskazują pośrednio takie sformułowania, jak „świat mediów” czy „cywilizacja medialna”. [...]

Zadania prasy katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego

Małgorzata Laskowska Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa Zadania prasy katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego Publicystyka musi być nauczycielem, musi wykładać…[1]. Wprowadzenie Kardynał Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu poruszał wiele aspektów życia ludzkiego. W problematyce społeczno-pastoralnej,  w publicystyce, nie brakowało także tematów związanych ze środkami społecznego przekazu. Zagadnienie to nie [...]

Nowe koncepcje sekularyzacji w perspektywie teologicznej

ks. Waldemar Kulbat Wyższe Seminarium Duchowne Łódź Nowe koncepcje sekularyzacji w perspektywie teologicznej W drugiej połowie XX w. powstały nowe koncepcje sekularyzacji, dla których ujęcia tradycyjne wierniej wyrażają kategorie filozofii grecko-rzymskiej niż chrystianizm Nowego Testamentu. Również głoszona przez zwolenników tradycyjnych ujęć przepaść między cywilizacją, czyli porządkiem i barbarzyństwem, w ramach której religia stanowi fundament porządku [...]

Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości

ks. Piotr Kulbacki Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin KOMUNIA Z BOGIEM ŹRÓDŁEM I OWOCEM TRZEŹWOŚCI Wezwanie Jana Pawła II u progu III tysiąclecia „czynić Kościół »domem i szkołą komunii«”[1] zostało skierowane do nas nie tylko w kontekście wierności Bożemu planowi zbawienia człowieka, ale także jako odpowiedź dla świata na jego najgłębsze oczekiwania. Wobec współczesnego człowieka uwikłanego [...]