archiwalne wpisy

Postępowanie dowodowe w świetle Instrukcji dla Sądu Biskupiego w Łodzi z 1935r.

Sąd Biskupi, proces małżeński, dowodzenie Dzieje Sądu Biskupiego Diecezji Łódzkiej są ściśle związane z dziejami samej diecezji. Diecezja łódzka została erygowana 10 grudnia 1920 r. Bullą Christi Domini, opublikowaną przez papieża Benedykta XV. Należy jednocześnie dodać, iż początkowo administratorem apostolskim nowo utworzonej jednostki administracyjnej został mianowany arcybiskup warszawski, kard. Aleksander Kakowski. Dopiero 11 kwietnia 1921 [...]

Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci

ks. Andrzej Bohdanowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA A ŻYCIE RODZINNE I WYCHOWANIE DZIECI Wprowadzenie Sobór Watykański II z naciskiem podkreśla prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To [...]

Wychowanie do korzystania z mediów jako zadanie społeczne i duszpasterskie

Piotr Drzewiecki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Media to nie tylko nowe narzędzia komunikowania, techniczne wynalazki, dzięki którym możemy wymieniać informacje i poglądy, szybciej, częściej i w większej ilości. Media przyczyniły się do powstania nowego typu społeczeństwa, określanego jako informacyjne, nowego sektora gospodarki opartej na wiedzy, nowego rodzaju polityki, w której dużą [...]

Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego

Małgorzata Czuryk Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Mirosław Karpiuk Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego Wstęp W każdej kulturze małżeństwo jest instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Związek mężczyzny i kobiety wszędzie wykracza poza sferę spraw osobistych i prywatnych, zawsze ma charakter publiczny. Na fundamencie małżeństwa wyrasta instytucja [...]

Postulaty de lege ferenda w odniesieniu do chrztu dzieci

o. Tomasz Gałkowski CP Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Postulaty de lege ferenda w odniesieniu do chrztu dzieci Wprowadzenie Międzynarodowa Komisja Teologiczna (MTK) podjęła refleksję teologiczną na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu. Jej wynikiem był dokument, dyskutowany podczas sesji plenarnych Komisji w grudniu 2005 r. oraz w październiku 2006 r. i opublikowany za [...]

Z problematyki argumentacji filozoficznej

Ryszard Kleszcz Katedra Filozofii Analitycznej Uniwersytet Łódzki Z PROBLEMATYKI ARGUMENTACJI FILOZOFICZNEJ* Bo filozofia – to nic innego jak rozum ludzki w sposób bezwzględny, bezgraniczny, z całą mocą, na jaką nas stać, nastawiony na wytłumaczenie świata. Józef M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu   Ogólny zwyczaj, za którym zdaniem Filozofa należy pójść w nazywaniu rzeczy, sprawił powszechnie, [...]

Jak mówić dzieciom o Bogu w kościele i w domu

o. Ignacy Kosmana OFMConv. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jak mówić dzieciom o Bogu w kościele i w domu Wstęp W Ewangelii św. Łukasza natrafiamy na znamienne słowa Jezusa, skierowane do dorosłych, w formie przygany: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (18, 16). Z kontekstu [...]

Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości

ks. Piotr Kulbacki Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin KOMUNIA Z BOGIEM ŹRÓDŁEM I OWOCEM TRZEŹWOŚCI Wezwanie Jana Pawła II u progu III tysiąclecia „czynić Kościół »domem i szkołą komunii«”[1] zostało skierowane do nas nie tylko w kontekście wierności Bożemu planowi zbawienia człowieka, ale także jako odpowiedź dla świata na jego najgłębsze oczekiwania. Wobec współczesnego człowieka uwikłanego [...]

Nowe koncepcje sekularyzacji w perspektywie teologicznej

ks. Waldemar Kulbat Wyższe Seminarium Duchowne Łódź Nowe koncepcje sekularyzacji w perspektywie teologicznej W drugiej połowie XX w. powstały nowe koncepcje sekularyzacji, dla których ujęcia tradycyjne wierniej wyrażają kategorie filozofii grecko-rzymskiej niż chrystianizm Nowego Testamentu. Również głoszona przez zwolenników tradycyjnych ujęć przepaść między cywilizacją, czyli porządkiem i barbarzyństwem, w ramach której religia stanowi fundament porządku [...]

Zadania prasy katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego

Małgorzata Laskowska Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa Zadania prasy katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego Publicystyka musi być nauczycielem, musi wykładać…[1]. Wprowadzenie Kardynał Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu poruszał wiele aspektów życia ludzkiego. W problematyce społeczno-pastoralnej,  w publicystyce, nie brakowało także tematów związanych ze środkami społecznego przekazu. Zagadnienie to nie [...]