archiwalne wpisy

Spis treści

Artykuły

 Adam Bartczak, Czynności procesowe obrońcy węzła małżeńskiego Trybunału Diecezji Łódzkiej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw w latach 1984–2005
Marta Bącała, Podmiot w czasoprzestrzeni nokturalnej – doświadczenie mistyczne w wierszu ks. Janusza Stanisława Pasierba Avila klasztor Wcielenia
ks. Tadeusz Bąk, Kazimierz Jacek Zabłocki, Cierpienie duchowe w ujęciu Antoniego Kępińskiego
Paweł Jan Chmura, Praktyki religijne w nauczaniu Kościoła ostatnich lat
Piotr Drzewiecki, Nie lękajcie się nowych technologii! Edukacyjno-medialne przesłanie Listu apostolskiego Szybki rozwój Jana Pawła II
o. Tomasz Gałkowski CP, Moc wiążąca ustaw „czysto kościelnych” w stosunku do osób występujących z Kościoła
ks. Stanisław Grad, Biskup Józef Rozwadowski – duszpasterz i obrońca ludzi pracy
Krzysztof Kamiński, Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga u Orygenesa. Przyczynek do nadziei na apokatastazę
o. Ignacy Kosmana OFMConv., Poezja w służbie Słowu Bożemu
ks. Piotr Kulbacki, Liturgia Kościoła miejscem spotkania suwerennego Boga z wol- nym człowiekiem. Pośrednictwo zbawcze a proces zbawczy według ks. Franciszka Blachnickiego
ks. Waldemar Kulbat, Tradycyjne koncepcje sekularyzacji
bp Adam Lepa, Funkcja ciszy w wychowaniu do mediów
ks. Andrzej Perzyński, Wiara i nowoczesny świat. Na marginesie myśli kardynała Jeana-Marie Lustigera (1926–2007)
o. Innocenty Rusecki OFM, Katecheza i jej znaczenie dla współczesnej rodziny
Dariusz Sarzała, Cyberagresja – nowe wyzwanie dla edukacji i wychowania
Dariusz Sarzała, Mobbing jako wielopostaciowy problem społeczny
Piotr Stanicki, Społeczne formy pobożności ludowej na Kaszubach
Przemysław Stępień, Łódzkie ośrodki pomocy dla represjonowanych w stanie wojennym
o. Paweł Warchoł OFMConv., Opatrzność a doświadczenie zła w życiu Jana Pawła II
Grzegorz Wodziński, Sakrament Wieczerzy Pańskiej w Kościele reformowanym w Anglii w świetle Formy Jana Łaskiego z 1555 r.
ks. Jan Wolski, Donum libertatis. O trudnym darze wolności
ks. Jan Wolski, Etyczne aspekty wykorzystywania komórek macierzystych w świetle Instrukcji Dignitas personae
Zbigniew Zdunowski, Między kulturą życia a kulturą śmierci

 

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

ks. Stanisław Dziekoński (rec.): Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt
psychologiczny i pedagogiczny (Biblioteka Pomocy Naukowych EPISTEME, 4),
red. W. Woźniak, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku – Acta Universitatis
Masuriensis & Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Olecko-Warszawa 2009, ss. 109 349
o. Tomasz Gałkowski CP (rec.): ks. Grzegorz Leszczyński, Kościelna procedura admi-
nistracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, ss. 218 350
o. Tomasz Gałkowski CP (rec.): Adam Bartczak, Obrona ważności małżeństwa a poszuki-
wanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego na podstawie
spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w Trybunale Diecezji
Łódzkiej w latach 1920-2006, Warszawa 2008, ss. 218 352
o. Tomasz Gałkowski CP (rec.): ks. Grzegorz Leszczyński, Psychoza maniakalno-depre-
syjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095,
10-30 KPK), Wydawnictwo Archidiecezjalne Łódzkie, Łódź 2009, ss. 319 357
ks. Antoni Just (rec.): ks. Jan Tadeusz Jachym, Aby służyć. Myśli o kapłaństwie, Wydaw-
nictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2008, ss. 172 359
o. Ignacy Kosmana OFMConv. (rec.): Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa.
Apostołowie i pierwsi uczniowie, red. J. Czapczyk, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2007,
ss. 184 360
o. Ignacy Kosmana OFMConv. (rec.): Jacek Bolewski SJ, Odrodzenie – teraz i w godzinę
śmierci… Rekolekcje z Maryją – drogą serca, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 2006, ss. 152 362
ks. Andrzej Perzyński (rec.): Korneliusz T. Wencel EC, Traktat o człowieku, w: Dog-
matyka, t. 5, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, ss. 17-212 364
ks. Waldemar Woźniak (rec.): Katarzyna Bonda, Polskie morderczynie, Muza SA, War-
szawa 2008, ss. 304 367
ks. Jan Wolski (rec.): Paolo Merlo, Fondamenti e temi di bioetica, wyd. LAS, Roma 2009,
ss. 375 368

* * *

ks. Roman Piwowarczyk, Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Medialnej
Granice kompromisu 371
Z ŻYCIA SEMINARIUM
Program działania i ideał naszej uczelni. Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego
Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku
akademickiego 2009/10 377

* * *

Diariusz wydarzeń seminaryjnych 381
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.
Rok 2009 384
Informacje dotyczące zasad publikacji w „Łódzkich Studiach Teologicznych” 385