Kancelaria


KANCELARIA czynna od 

OD PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach: 9.30-11.00; 16.30 – 18:00

za wyjątkiem sobót i uroczystości kościelnych i państwowych

W nagłych wypadkach (choroba, nieplanowany wyjazd, konieczność zastępstwa) może nastąpić zmiana dyżurów.

KANCELARIA
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9.30-11.00 o. Krzysztof o. Krzysztof o. Proboszcz o. Proboszcz o. Proboszcz
16.30-18.00 o. Krzysztof  o. Proboszcz o. Proboszcz o. Proboszcz o. Tomasz

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzty: w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.30; pozostałe niedziele po Mszy św;. zgłaszamy się z dokumentami (akt urodzenia dziecka (do wglądu), zaświadczenia dla chrzestnych) 2 tygodnie przed wybraną datą; w wyjątkowych sytuacjach chrztu udzielamy również w soboty o godz. 12.00.

Rodzice mają się troszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia, możliwie najszybciej po urodzeniu, lub natychmiast, jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 867, § 1).

 1. Chrzest dziecka ma, się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 2. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK, kan. 868, § 1. 20).
 3. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić: – odpis aktu urodzenia dziecka z USC, – zaświadczenia dla chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych jeżeli mieszkają w innej parafii .
 4. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego; – 16 lat ukończone (proboszcz dla ważnej przyczyny może z tego wymagania zwolnić), – katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć, – młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę (naukę religii).
 5. Chrzest starszego, który osiągnął już używanie rozumu (ok. siódmego roku życia), odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich, oraz sprawdzeniu się życiem po chrześcijańsku w czasie katechumenatu.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Młodzież z klas I szkół ponadpodstawowych przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych w każda 1 i 3 niedziele miesiąca po Mszy świętej o godz. 18.30. Przygotowuje o. Sebastian Bielski.

 

Celem przygotowania jest pogłębienie świadomości i życia wiary oraz podjęcie czynnego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej uzdolnienie młodzieży do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Kandydat jest godny do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jeśli w czasie przygotowań:

 • regularnie uczestniczył we Mszach świętych niedzielnych,
 • brał udział w katechezach parafialnych
 • przystępował do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
 • uczestniczył w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe, rekolekcje adwentowe i wielkopostne)
 • uczęszczał na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń,
 • przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy (podane przez księdza prowadzącego).

Duchowe zaangażowanie kandydata i jego weryfikacja

Sam Bóg kształtuje swoje życie w człowieku. Możemy jednak poznać jego jakość po postawie; na ile człowiek jest otwarty na Boga i dojrzale z Nim współpracuje. W przygotowaniach do Bierzmowania oceniamy zewnętrzne postawy kandydatów traktując je jako świadectwo życia chrześcijańskiego.
Kandydat do Bierzmowania uczestniczy w Eucharystii w każdą niedzielę.
Ponadto zaangażowanie w duchowe życie Kościoła określa i weryfikuje treść indeksu.

Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym

Kodeks Prawa Kanonicznego ( Kodeks Jana Pawła II z 1983)

Kan. 892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893 – § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa:
  • stan wolny,
  • ukończone 18 lat,
  • ukończona katecheza przedmałżeńska w ramach katechezy szkolnej (maturalnej), lub osobna katecheza przedmałżeńska, oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej (z katechezy przedmałżeńskiej można skorzystać w dowolnej parafii).
 2. Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania (rozmów) kanoniczno-duszpasterskiego i ustalenia daty i godziny ślubu z następującymi dokumentami:
  • metryka chrztu z wpisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania, (ważność 6 miesięcy),
  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
  • wdowcy: akt zgonu poprzedniego współmałżonka,
  • 3 egzemplarze zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1071) postanawia, że: „nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte wg prawa państwowego” lub „osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku”.
 4. Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się za zgodą własnego proboszcza poza miejscem zamieszkania narzeczonych (czyli poza własną parafią); w tym celu wydaje się (i przesyła wraz z zaświadczeniami z USC) pisemną licencję do proboszcza miejsca ślubu.
 5. Przy ślubie potrzebne są dwie dorosłe osoby jako świadkowie. Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu kościelny i dla USC.
 6. Fotografowanie lub filmowanie w kościele należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.
 7. Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie

SAKRAMENT CHORYCH

Chorych odwiedzamy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 9.00. Natomiast na każde żądanie możemy odwiedzić osobę chorą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zgłosić można to osobiście lub telefonicznie. W domu należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapaloną świecę i wodę święconą.
Prosimy nie odkładać wizyty księdza u chorego do ostatniego momentu, kiedy często chory jest już nieprzytomny i nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Skuteczność sakramentów zależy przecież od ich świadomego i wolnego przyjęcia.

POGRZEB

 1. Należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przynajmniej dzień przed pogrzebem
 2. Konieczne jest świadectwo zgonu osoby zmarłej.
 3. W przypadku osoby zmarłej z innej parafii należy przynieś pisemną zgodę właściwego proboszcza.