26(2017)4

Łódzkie Studia Teologiczne nr 26(2017)4

pobierz plik
PRAWO W SŁUŻBIE CODZIENNOŚCI – CZĘŚĆ III /
LAW IN SERVICE OF EVERYDAY LIFE – PART III
Redaktor naukowy/Scientific editor
Ks./Fr.  Grzegorz Leszczyński
ARTYKUŁY
Karol K. Adamczewski OFMConv, ,,Sąd nad św. Franciszkiem z Asyżu” Giotta – próba prawniczej egzegezy
ks. Jerzy Adamczyk, Urząd wicedziekana
ks. Jerzy Adamczyk, Rekolekcje zamknięte i okresowe dni skupienia w aspekcie kanonicznym
Adam Bartczak, Ignorantia iuris nocet. Kilka uwag z pracy kancelarii trybunału kościelnego
ks. Łukasz Burchard, Kategoria poczytalności prawnokarnej w systemie prawa kanonicznego
Tomasz Gałkowski CP, Zakaz przyjmowania publicznych urzędów przez duchownych
ks. Grzegorz Leszczyński, Brak wiary a wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa
ks. Grzegorz Leszczyński, Reforma procesu małżeńskiego w świetle motu proprio Ojca Świętego Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus
Urszula Nowicka, Prawo do pochowania dziecka utraconego w wyniku poronienia wedle ustawodawstwa polskiego i kanonicznego
RECENZJA
ks. Grzegorz Leszczyński, (rec.) Marta Pogorzelska, Błąd co do osoby i przymiotu osoby w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w świetle wyroków Sądu Metropolitalnego w Lublinie i w Białymstoku w latach 1984-2004 oraz błąd co do tożsamości strony w prawie polskim, Białystok 2016, ss. 169.
ARTYKUŁY INNE (Miscellanea)
Karol Chylak, Od spowiednika do społecznika. Transformacja roli społecznej duchownego w II Rzeczypospolitej
Marta Filipowicz, Samowychowanie w rodzinie. O wychowaniu do samowychowania w środowisku rodzinnym w świetle nauczania Jana Pawła II
Leszek Grula, Homouzja Ducha Świętego we wczesnej myśli patrystycznej
Mateusz Mazurek, Katolicka etyka dla niewierzących
SPRAWOZDANIA
ks. Rafał Leśniczak, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Media-Biznes-Kultura, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, 12-13.10.2017.
ks. Rafał Leśniczak, Sprawozdanie z konferencji naukowej organizowanej z okazji 25-lecia istnienia studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW, 25.10.2017.

Comments are closed.