Opis procedury recenzji zewnętrznych tekstów zgłoszonych do publikacji w „Łódzkich Studiach Teologicznych”

Przebieg procedury recenzyjnej rozpraw i artykułów recenzyjnych zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor nadsyłając tekst do Redakcji „Łódzkich Studiów Teologicznych” tym samym godzi się na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w sposób następujący:

 

  1. Oceny wstępnej, przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, dokonuje Redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
  2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm lub więcej niż dwóm recenzentom zewnętrznym, którzy zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach „Łódzkich Studiów Teologicznych”.
  3. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu.
  4. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
  5. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
  6. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów jest publikowana dorocznie w każdym czwartym numerze „Łódzkich Studiów Teologicznych”.

Kolegium Redakcyjne „Łódzkich Studiów Teologicznych”