Regulamin funkcjonowania redakcji, recenzowania i procesu wydawniczego kwartalnika Łódzkie Studia Teologiczne

 I. Proces recenzyjny:

Przebieg procedury recenzyjnej rozpraw i artykułów recenzyjnych zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor nadsyłając tekst do Redakcji Łódzkich Studiów Teologicznych tym samym godzi się na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w sposób następujący:

 1. Oceny wstępnej, przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, dokonuje Redakcja (Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Kolegium Redakcyjnego i wskazany przez niego Redaktor Tematyczny), autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
 2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm recenzentom zewnętrznym, którzy zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach Łódzkich Studiów Teologicznych.
 3. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu.
 4. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
 5. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
 6. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów jest publikowana dorocznie w każdym czwartym numerze Łódzkich Studiów Teologicznych.
 7. Po uzyskaniu obu pozytywnych ocen, z zastrzeżeniem par. 4, tekst kierowany jest przez redakcję do korekty językowej i umieszczany w najbliższym numerze kwartalnika.
 8. W przypadku numerów „monograficznych” wyłanianie recenzentów wymaga akceptacji Redaktora Naukowego numeru.
 9. W sytuacjach szczególnych, na wniosek członka Kolegium Redakcyjnego kontro­la korekcyjna tekstu może, jeżeli taką decyzję podejmie Kolegium Redakcyjne, poprzedzać recenzje zewnętrzne.
 10. W przypadku, gdy jedna z osób wchodząca w skład Kolegium Redakcyjnego lub będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalnego składa swój tekst do rocznika, procedura double-blind review process obejmuje ją w takim samym zakresie jak innych autorów. W takim przypadku za zachowanie tej procedury odpowiedzialni są po­zostali członkowie Kolegium Redakcyjnego.
 11. W przypadkach, gdy Kolegium Redakcyjne uzna niecelowość stosowania proce­dury double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub samo-cytowaniem przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę autora lub też specyficzną tema­tyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się autor, Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o odstąpieniu od procedury double-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów o załączenie wraz z recenzją pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konflikt intere­sów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie rela­cje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch łat poprzedzających przy­gotowanie recenzji. Nazwisko żadnego z recenzentów na jakimkolwiek etapie nie będzie ujawnione autorowi składającemu tekst, także w przypadku odstąpienia od procedury double-blind review process opisanej w pkt. powyżej.
 12. Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną, być podpi­sana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji łub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istotne dla niego merytoryczne fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek elementów, które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że recenzenci są osobami z listy recenzentów.
 13. Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się na war­tości merytorycznej recenzowanych tekstów oraz zdolności do stawiania problemów ba­dawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.
 14. Lista recenzentów jest stale umieszczona na stronie internetowej Łódzkich Studiów Teologicznych w każdym czwartym numerze kwartalnika danego roku.

 

II. Zapobieganie zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.

 1.  Zwalczanie procedur ghostwriting i guest authorship” stanowić powinien istotny cel redakcji czasopism naukowych. MNiSW w swoich wyjaśnieniach dotyczących „gho­stwriting” sprecyzowało znaczenie tych procedur (zob. https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf).
 2. Tym samym, choć negatywne zjawiska wymienione w ust. 1 powyżej raczej stanowią wyjątkową rzadkość w naukach humanistycznych, to Kolegium Redakcyjne ŁST wymaga od autorów aby w przypadku tekstów pisanych we współautorstwie wyraźnie określili udział procentowy pracy poszczególnych autorów w procesie powstawania tekstu i po­przedzających go badaniach.
 3. Kolegium Redakcyjne ŁST uznając, że zjawiska opisane we wskazanym powy­żej tekście są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki będzie skrupulatnie demasko­wało.
 4. W przypadku finansowania badań naukowych, które doprowadziły do powsta­nia artykułu naukowego z środków finansowych innych niż jednostka naukowa afiliują­ca autora lub jego środków prywatnych, autor proszony jest o wskazanie w pierwszym przypisie tekstu (odnoszącym się do jego tytułu) innych źródeł finansowania, które do­prowadziły do jego powstania.

 

III. Zwalczanie naruszeń praw autorskich

 1. W przypadku wykrycia przez Kolegium Redakcyjne lub recenzentów faktu przy­właszczenia cudzej pracy naukowej, Kolegium Redakcyjne w zależności od charakteru i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne środki. W szczególności będą one polegać na natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrud­niającej osobę naruszającą prawa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle ustalenia, należy i innych wydawców czasopism.
 2. W szczególnych przypadkach mogą zostać o tym fakcie poinformowane organy ści­gania.

 

IV. Organy redakcyjne: Kolegium Redakcyjne, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Kolegium Redakcyjnego, Redaktorzy Tematyczni

 1. Kolegium Redakcyjne obraduje i podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większo­ścią głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego), spotyka się przynajmniej raz na kwartał (luty, maj, wrzesień, listopad). Decyzje podejmowane przez Kolegium Redakcyjne dotyczą składu recenzentów (ich powo­ływania i odwoływania), oraz procedur recenzyjnych. We wszelkich sprawach, w któ­rych w niniejszym regulaminie nie wskazano inaczej, właściwe jest Kolegium Redakcyjne.
 2. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, którym jest z urzędu Rektor WSD w Łodzi, na wniosek członków Kolegium, powołuje i odwołuje, przedstawiając Księdzu Arcybiskupowi: wiceprzewodniczącego i sekretarzy re­dakcji (według potrzeb), redaktorów numerów specjalnych, redaktorów językowych i redaktorów tematycznych.
 3. Funkcja redaktora numeru specjalnego jest funkcją czasową, na okres prac redak­cyjnych nad tym numerem i kończy się wraz z jego wydaniem

 

V. Postanowienia szczególne

 1. Majątkowe prawa autorskie (copyright) do opublikowanych tekstów posiadają re­daktorzy naczelni (en bloc) oraz autorzy (każdy do swojego tekstu z osobna).
 2. Prawa autorskie do okładki stosowanej w tomach ŁST posiada Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.
 3. Sugerowany skrócony sposób cytowania to: ŁST, tom/ rok kolejny cyframi arabskimi (kolejny rok cyframi arabskimi) oraz numer kwartalnika (1-4 cyframi arabskimi) oraz po przecinku zakres stron np. ŁST 24 (2015) 1, 10-31.
 4. Tekst drukowany stanowi pierwotną wersję zapisu. Wersja elektroniczna jest dokładną, równorzędną, choć wtórną wersją zapisu kwartalnika. Wersja on-line dostępna będzie w formacie PDF na stronie internetowej po opublikowaniu wersji papierowej kwartalnika po upływie kwartału.
 5. Do chwili udostępnienia kolejnego numeru kwartalnika w formacie PDF, on-line będzie dostępny spis treści wraz z abstraktami najnowszego numeru kolejnego kwartalnika.
 6. Autor składający tekst do druku w ŁST zgadza się na umieszczenie na stronie internetowej ŁST pełnego tekstu swojego artykułu po upływie kwartału od jego ukazania się drukiem.