Sposób cytowania oraz przygotowanie tekstu do druku w kwartalniku ŁST

 

I. Odwołania do literatury prosimy podawać w przypisach na dole strony, bez znaku „s.” przed numerami stron.

 Wzór

 1. Artykuł z czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo (w pełnym brzmieniu, bez cudzysłowu), rocznik, rok wydania w nawiasie, numer lub zeszyt, strony, np.
  A.B. Stępień, Pochwała dobrego scholastyka, Ethos 22 (2009) 1–2, 215–217.
 2. Artykuł z dzieła zbiorowego: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak ‚w:’ tytuł dzieła zbiorowego kursywą, po skrócie ‚red.’ inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony, np.:
  S. Szczyrba, Religia a nowoczesność: ku autentycznej laickości, w: Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, 29–38.
 3. Książka: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strony, np.:
  A. Perzyński, Włoska antropologia teologiczna, Łódź 2012, 70–85.
 4. Jeśli tekst jest tłumaczeniem, po tytule artykułu lub książki należy podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza, poprzedzony skrótem ‚tłum.’ i odwołaniem do języka oryginału, np.:
  A. Besançon, Święta Ruś, tłum. z fr. Ł. Maślanka, Warszawa 2012, 60–63 .
 • Kolejne cytowanie tej samej pozycji sygnalizuje się odpowiednio skrótami art.cyt. lub dz.cyt., umieszczanymi po nazwisku autora, jeśli wyżej cytowana była tylko jedna pozycja tego autora, bądź po nazwisku i tytule (możliwe jest użycie skróconego tytułu) – jeśli wyżej cytowane były różne prace tego samego autora.
 •  Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje się słowem Tamże.
 •  W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego samego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem Tenże lub Taże.

 

II. Na końcu artykułu prosimy zamieścić bibliografię załącznikową w układzie alfabetycznym i formacie opisanym powyżej, z następującymi różnicami:

 • nazwisko autora pracy przed inicjałem imienia (nie dotyczy to nazwisk redaktorów i tłumaczy podawanych w dalszej części opisu)
 • w przypadku artykułu z czasopisma lub pracy zbiorowej – zakres stron całego artykułu
 • po miejscu wydania, po dwukropku – nazwa wydawnictwa, np.:
  S. Szczyrba, Religia a nowoczesność: ku autentycznej laickości, w: Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2008, 29–38.

 

III. Streszczenie w języku angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu!), słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim (4-10 słów kluczowych). Styl streszczenia winien być bezosobowy. Wskazane jest też streszczenie w języku polskim (do korekty językowej). W przypadku artykułu w języku obcym, obowiązkowe jest streszczenie polskie, obok streszczenia w języku angielskim.

 

IV. Przygotowanie tekstu do druku:

 1. Teksty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną, w formacie Word 97-2003 (*.doc) lub rtf, a także – gdy artykuł zawiera niestandardową czcionkę lub rysunki – w formacie pdf.
 2. Wielkość czcionki: 12 pt., w przypisach: 10 pt., interlinia: 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm.
 3. W tekście należy unikać wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, druk rozstrzelony itp.) z wyjątkiem kursywy, stosowanej w przypadku cytowanych tytułów oraz terminów i wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie, cytaty wewnętrzne (cytat w cytacie) – w cudzysłowie «niemieckim».
 4. W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, matematyczne, alfabet grecki) należy dołączyć plik z zastosowaną czcionką. Od kiedy jest jednak w użyciu czcionka Times New Roman opentype (16 bitów) są w niej zawarte także litery greckie, hebrajskie, cyrylica. Najlepiej więc pisać w tej czcionce przestawiając się przy pisaniu takich tekstów na odpowiednią klawiaturę w Panelu Sterowania, a więc np. na na klawiaturę grecką przy pisaniu po grecku.
 5. Pierwszą stronę tekstu należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora, w następnej linii – afiliacja (jednostka zatrudniająca), następnie (po stosownym odstępie) – tytuł pracy. Dodatkowe informacje o Autorze (zwłaszcza kontaktowy e-mail) prosimy podać w pierwszym przypisie.
 6. Objętość tekstu do 40 tys. znaków (licząc przypisy i spacje), tylko wyjątkowo uzasadnione większe teksty.
 7. Ewentualne schematy i rysunki powinny stanowić jedną całość (jako „rysunek zgrupowany” czy „ramka”), by uniknąć ich zniekształcenia w trakcie formatowania tekstu do druku.