21(2012)

Łódzkie Studia Teologiczne nr 21(2012)

 


21(2012)

pobierz plik pdf

ARTYKUŁY

Adam Bartczak, Aktualność małżeństwa sakramentalnego we współczesnym świecie w świetle nauki katolickiej

ks. Wojciech Błaszczyk, Dekolonizacja w Boliwii – resentyment czy sprawiedliwość dziejowa

ks. Janusz Bujak, Marcina Lutra koncepcja „niewolnej woli” w świetle doktryny Kościoła katolickiego

Olga Cyrek, Wyobrażenia Boga – Ojca na ikonograficznych przedstawieniach Trójcy Świętej typu staro- i nowotestamentowego w kontekście dogmatu trynitarnego

bp Andrzej F. Dziuba, Znamiona przesłania społeczno-moralnego Jana Pawła II

o. Tomasz Gałkowski CP, Usunięcie proboszcza. Analiza konkretnego przypadku

Andrzej Jarota, Działalność reformatorska Komitetu Starozakonnych (1825–1837)

ks. Piotr Kaczmarek, Jan Paweł II – kontynuator czy prekursor idei dialogu z islamem? Zestawienie dorobku Papieża-Polaka w kontaktach z przedstawicielami muzułmańskiego świata

ks. Waldemar Kulbat, Religia wobec pokusy synkretyzmu

ks. Wojciech Kułak, Chrystologiczny geniusz chrześcijańskiej nauki moralnej

bp Adam Lepa, Etyka ciszy w edukacji medialnej

ks. Grzegorz Leszczyński, Schizofrenia jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich

ks. Dominik Lubiński, Struktura stosunków międzynarodowych w nauczaniu Jana Pawła II

Marcin Majewski, Rozwój i działalność Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego w województwie wołyńskim w latach 1928-1938 w świetle oficjalnych, zachowanych raportów wojewody wołyńskiego

Wojciech Malesa, Tomasz Rokita, Versus Deum – kierunek celebracji mszy świętej w dwóch formach rytu rzymskiego

ks. Andrzej Perzyński, The action of God in human life. Towards experiential dimension of effects of grace

ks. Andrzej Perzyński, Miłość społeczna w nauczaniu Benedykta XVI

ks. Krzysztof Szwarc, „Bycie-w-miłości-z-Bogiem” jako działanie łaski Bożej w teologii Bernarda Lonergana

o. Innocenty Marek Rusecki OFM, Organizacja wewnętrzna i działalność społeczna bernardynów Prowincji Ruskiej (1637–1772)

Joanna Żeromska-Charlińska, Uniwersalność postrzegania jakości form życia współczesnej rodziny

 

RECENZJE

ks. Stanisław Dziekoński (rec.), Waldemar Woźniak, Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjoterapii, Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego, Poznań 2012, ss. 123

bp Andrzej Dziuba (rec.), Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Introduzione alla Preghiera, Roma 2010, ss. 162

bp Andrzej Dziuba (rec.), Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski. Dzieła zebrane, t. X, styczeń–czerwiec 1963, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 2012, ss. 542

ks. Waldemar Gliński (rec.), ks. Jan Walkusz, Minister Ecclesiae et hominum, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2010, ss. 303

ks. Piotr Kaczmarek (rec.), Joseph Ratzinger, Opera Omnia. Teologia liturgii, t. XI, tłum. W. Szymona OP, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. XII + 694

ks. Piotr Kaczmarek (rec.), ks. Andrzej Santorski, Wiara początkiem życia wewnętrznego, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2012, ss. 200

Mariusz Turczyński (rec.), ks. Marek Dziewiecki, Dorastanie do świętości, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2007, ss. 269

ks. Waldemar Woźniak (rec.), Marta Godzwon, Call girl i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma współczesnej prostytucji?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, ss. 82

 

Z ŻYCIA DIECEZJI I SEMINARIUM

Prezentacja prac doktorskich duchowieństwa archidiecezji łódzkiej

Streszczenie doktoratu Teleologia prawa kościelnego w świetle współczesnej kanonistyki ks. dra Andrzeja Dąbrowskiego

Streszczenie doktoratu Arcybiskup Włodzimierz Jasiński (1873–1965). Życie i działalność ks. dra Kazimierza Dąbrowskiego

Streszczenie doktoratu „Jedność przed nami” Studium ekumeniczne na temat możliwości polskiej recepcji uzgodnienia katolicko-luterańskiego z roku 1984 ks. dra Henryka Eliasza

Streszczenie doktoratu Antyfonarz De Sanctis z Biblioteki Kolegiaty w Łasku w świetletradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne ks. dra Zenona Kołodziejczaka

Streszczenie doktoratu Dylematy polskiego patriotyzmu w perspektywie integracji europejskiej ks. dra Krzysztofa Kołodziejczaka

Streszczenie doktoratu Teza sekularyzacyjna w socjologii religii. Stanowiska teoretyczno-metodologiczne Joachima Matthewsa i Thomasa Luckmanna ks. dra Waldemara Kulbata

Streszczenie doktoratu Odpowiedzialność administracji kościelnej za szkody wynikłe z nielegalnego aktu administracyjnego ks. dra Floriana Lempy

Streszczenie doktoratu Działalność biskupa Michała Klepacza w zakresie teorii i praktyki pedagogicznej (1893–1967) ks. dra Edwarda Wieczorka

 

Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2012/13

Diariusz wydarzeń seminaryjnych 2011–2012

Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rok 2012

 

 

Comments are closed.