20(2011)

Łódzkie Studia Teologiczne nr 20(2011)

 


20(2011)

pobierz plik pdf

ARTYKUŁY

Zdzisława S. Specht-Abramiuk, Dramatyczny wymiar życia i dzieła Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Adam Bartczak, Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 2011 r

Olga Cyrek, Wczesny monastycyzm w relacji do władzy biskupiej i papieskiej

Piotr Drzewiecki, Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu

Marek Dziewiecki, Małżeństwo: sakrament wiernej miłości

Tomasz Gałkowski CP, Instytucja małżeństwa w świetle instytucjonalnej koncepcji Kościoła Soboru Watykańskiego II

Ignacy Kosmana OFMConv., Pogłębianie wiedzy religijnej społeczeństwa jako przejaw troski duszpasterskiej św. Maksymiliana

Piotr Kulbacki, Rodzina szkołą trzeźwości

Waldemar Kulbat, Religia a zabobon

Anna Lemańska, Zagadnienie istnienia istotowej różnicy między materią ożywioną a nieożywioną

bp Adam Lepa, Pedagogia galenosfery człowieka

bp Adam Lepa, Pedagogia infosfery człowieka

Rafał Leśniczak, Dziennikarz i informacja – integralny model formacji dziennikarskiej

Waldemar Linke CP, Krzyż ucznia

Dominik Lubiński, Ład moralny w świecie mediów w nauczaniu Benedykta XV

Wojciech Osial, Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice – refleksja nad wartością wychowania religijnego na przykładzie pedagogii bł. Marceliny Darowskiej (1827–1911)

Andrzej Perzyński, Grzech pierworodny w sferze relacji

Zdzisława Piątek, Czym jest filozofia biologii i czym być powinna w rozumieniu Szczepana Ślagi?

Wiktor Pskit, Językowe konsekwencje Motu proprio Summorum Pontificum

Innocenty Marek Rusecki OFM, Bernardyńskie szkolnictwo średnie w Prowincji Litewskiej w latach niewoli narodowej

Marek Stępień, Regulamin stypendialny oraz reguły życia i działania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z drugiej połowy XX w

Krzysztof Szwarc, Kenotyczny związek śmierci człowieka ze śmiercią Chrystusa w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara

Anna Zellma, Egzystencjalny wymiar nauczania religii w świetle nowych dokumentów programowych

Emilia Zimnica-Kuzioła, Religijność współczesnych chrześcijan – próba typologii

 

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Grzegorz Bachanek (rec.), Maciej Arkuszyński, Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981–2008), Warszawa 2009

Piotr Drzewiecki (rec.), Małgorzata Laskowska, Ks. Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924–1946), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 338

Andrzej Perzyński, (rec.), Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, pod red. Dariusza Kroka, Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego, RWUO Opole 2011, ss. 274

Roman Piwowarczyk (rec.), Harun Yahya, L’atlas de la création, Edition Global, Istambuł 2007

Mieczysław Różański (rec.), Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi (1922 –1962). Wybór źródeł, opr. K. Kolasa, J. Wąsowicz, Łódź 2010, ss. XXV + 492

Waldemar Woźniak (rec.), Tadeusz Bąk, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 269

Adam Bartczak, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego w Olsztynie

 

 

Z ŻYCIA DIECEZJI I SEMINARIUM

Prezentacja prac doktorskich duchowieństwa archidiecezji łódzkiej

Streszczenie doktoratu Błędy wychowania w środowisku rodziny wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców biskupa dra Adama Lepy

Streszczenie doktoratu Poznanie metafizyczne a argumentacja na istnienie Boga w ujęciu M.A. Krąpca ks. dra hab. Bogdana Bakiesa

Streszczenie doktoratu Kościelna działalność arcybiskupa i prymasa Jana Łaskiego ks. dra Stanisława Grada

Streszczenie doktoratu Odpowiedzialność indywidualna w Ez 18 w świetle tradycji kapłańskiej i deuteronomicznej ks. dra Tadeusza Jana Jachyma

Streszczenie doktoratu Chrystus i Duch Święty jako zasady jedności Kościoła. Studium eklezjologii Y. Congara ks. dra Henryka Janusa

Streszczenie doktoratu Fondements psychologiques d’une pedagogie religieuse de l’adolescent (Psychologiczne podstawy religijnej formacji młodzieńczego wieku) ks. dra Antoniego Justa

Streszczenie doktoratu τί εμοὶ καὶ σοί, γὐναι „Co mnie i tobie niewiasto?” ks. dra Bogdana Misztala

Streszczenie doktoratu Graduale de tempore Jana Łaskiego w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawcze ks. dra Piotra Rycerskiego

Streszczenie doktoratu Fałszywi prorocy w listach Judy i 2 Piotra ks. dra Eugeniusza Szewca

Streszczenie doktoratu Jedność nadprzyrodzona kościoła w nauce świętego Augustyna ks. dra Karola Szumachera

 

Przemówienie inauguracyjne Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12

Sympozjum naukowe w 15. rocznicę śmierci Księdza Profesora Szczepana W. Ślagi

Diariusz wydarzeń seminaryjnych wrzesień 2010–wrzesień 2011

Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rok 2011

Informacje dotyczące zasad publikacji w „Łódzkich Studiach Teologicznych”

 

 

Comments are closed.