AKCJA KATOLICKA

 

 

 

akcja kat.jpg - 5.21 KB

 

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI  w roku 1928.  

 

        Wg Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym na terenie całego Kraju. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest   św. Wojciech, a Świętem Patronalnym  jest Niedziela Chrystusa Króla.  

 

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej – w Polsce  przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930.  Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna      10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity  inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.  

                                               

  Akcja Katolicka po roku 1993  – 12 stycznia 1993r Papież JanPaweł II powiedział do biskupów polskich „W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu. Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, niegdyś w Polsce była bardzo żywa   i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła…” Dekretem z 2 maja 1996 roku ks. Kard. Józef Glemp powołał z upoważnienia Konferencji Episkopatu Akcję Katolicką. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia, przeprowadzone              w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z Diecezji Rzeszowskiej, która pełni tę funkcję nadal. Funkcję Asystenta Krajowego powierzono Ks. Bp. Mariuszowi Leszczyńskiemu.

 

Co to jest Akcja Katolicka ?

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z kapłanami w parafii

- pogłębienie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego

- ukierunkowanie życia na zadania apostolskie

- przenikanie życia społecznego wartościami ewangelicznymi

- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza

- reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej

- kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Jakie mogą być formy działania Akcji Katolickiej w parafii ?

 

- poszerzanie wiedzy, zdobywanie argumentów, aby móc zajmować właściwe stanowisko wobec takich zagadnień jak : konstytucja, pornografia, uwłaszczenie, Unia Europejska, wybory różnych stopni

- spotkania okolicznościowe, towarzyskie w celu odbudowania porozrywanych więzi społecznych

- pomoc bezrobotnym, alkoholikom

- uwrażliwienie i uaktywnienie rodziców posiadających dzieci w szkołach

- tworzenie miejsc sportowych dla dzieci i młodzieży

- organizowanie turystyki

- zorganizowanie wypożyczalni książek i filmów o tematyce religijnej

- organizowanie przedstawień teatralnych, spotkań z poezją, kursów fotograficznych, nauki języków obcych

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczory autorskie.

Każdy z nas może być ewangelizatorem naszej małej Ojczyzny, czyli parafii poprzez udział w Akcji Katolickiej. Każdy z nas powinien w swojej parafii znaleźć dla siebie miejsce i środowisko, aby być ewangelizowanym przez innych i móc ewangelizować innych, dlatego zapraszamych  wszystkich chętnych, do naszej wspólnoty.

 

Z HISTORII AKCJI KATOLICKIEJ NASZEJ PARAFII

SŁÓW KILKA

 

12 stycznia 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich przybyłych do Rzymu wypowiedział się z uznaniem o stowarzyszeniach i ruchach katolickich, że,, wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś spełniała ważną, owocną rolę”
W 18-tą rocznicę wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – 16 października 1996 arcybiskup Władysław Ziółek powołał Zespół Incjatywny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz Asystenta Kościelnego.
We wspólnocie Kościoła łódzkiego pojawiło się nowe stowarzyszenie katolików świeckich. Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej został ks. Marek Stępniak.
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ AKCJI KATOLICKIEJ:
 
- kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
-troska o rodzinę i wychowanie
-odnowa moralna społeczeństwa
-troska i szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego
-zaangażowanie w życie społeczne i polityczne
-prowadzenie działalności gospodarczej
-podjęcie działań w dziedzinie kultury
-pozyskiwanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji
-trwałe upamiętnienie Wielkiego Jubileuszu Zbawienia 2000 R
 
GRUDZIEŃ 1996—ŁÓDŹ- RETKINI
W czasie rekolekcji adwentowych, pod hasłem ,, odnowy życia w Jezusie Chrystusie”, odbyła się inauguracja działalności Akcji Katolickiej, jako nowej formy ewangelizacji w naszej wspólnocie parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Pracę podejmują Zarząd Akcji Katolickiej i następujące zespoły z programem działania.
 
ZADANIA ZESPOŁU SPOŁECZNO-CHARYTATYWNEGO
-działalność charytatywna w obecnej sytuacji społecznej
-organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
-poradnictwo i pomoc rodzinom
-działalność gospodarcza na rzecz Akcji Katolickiej
 
ZADANIA ZESPOŁU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
-organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej
-organizacja pielgrzymek
-zorganizowanie Koła Przyjaciół Radia Maryja
-obrona wartości chrześcijańskich
-działalność oświatowo-wychowawcza
 
ZADANIA ZESPOŁU NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA
-formacja życia duchownego i pogłębianie wiedzy religijnej przez               przygotowywanie prelekcji i spotkań
-praca w zespole synodalnym
-poznawanie dokumentów Kościoła
-prowadzenie biblioteki i czytelni parafialnej
-organizowanie uroczystości religijno-patriotycznych
 
ZADANIA ZESPOŁU INFORMACYJNEGO
-przekazywanie informacji dotyczących życia parafii poprzez wydawanie   biuletynu ,, otwórzcie drzwi”
-prowadzenie parafialnego kiosku z prasą katolicką
-prowadzenie aktualnej tablicy informacyjnej i gablot
-prowadzenie biblioteki i czytelni parafialnej
 
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, które posiada swój statut, działa w parafii i służy parafii. Pragnie dopomóc swoim członkom:
-wzrastać w wierze
-poznawać Boga i Kościół
-dawać świadectwo wiary, podejmując dzieła apostolskie
Z inicjatywy Akcji Katolickiej odbywały się w niej spotkania z wykładowcami Instytutu Edukacji Narodowej min. P. Arkadiuszem Robaczewskim, Pawłem Gondką, prof. Stanisławem Borkackim (organizatorką Studium Edukacji Narodowej z ramienia AK była p. Grażyna Paluszewska).       Wykłady IEN ( roczne studium )rozpoczęły się od października 1998 r (94 słuchaczy). Następnie wykładowcami byli: prof. Henryk Kiereś, dr. Mieczysław Ryba, dr. Zenobia Kitówna i dr. Paweł Skrzydlewski.
 
2 czerwca 1998 r ks. Marek Stępniak-ówczesny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w obecności asystenta parafii ks. Prałata Jana Sobczaka i prezesa POAK Bogumiła Kryski wręczył 21 osobom legitymacje członków Akcji Katolickiej.
W ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu 2000 r wprowadzono na stałe comiesięczne modlitewne skupienie Akcji Katolickiej w parafii ( w 1-sze wtorki miesiąca-Msza Św. i spotkanie członków i sympatyków POAK )
 
Od 2001r członkowie Akcji Katolickiej uczestniczą w spotkaniach ( próbach ) parafialnego chóru sumawego im. Św. Cecylii ( obecnie 7 osób ). Chór śpiewa w każdą niedzielę o godz. 10 oraz w innych uroczystościach parafialnych: Boże Ciało, Tridum Paschalne itd. (min. brał udział w koncercie w Licheniu poświęconym Janowi Pawłowi II. Chór śpiewał pod kier. Jana Kondratowicza- obecnie p. Agnieszki Bedy )
 
Od 2004r doroczne Święto Akcji Katolickiej w uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata- podsumowanie rocznej pracy i omówienie zadań na przyszłość.
W ramach kolejnych zadań członkowie Akcji Katolickiej przygotowali eksponaty i urządzono parafialną Izbę Pamięci w dolnym kościele, obok czytelni. Umieszczono w niej archiwalia starego     (rozebranego) kościoła: części ołtarzowe, obrazy bocznego ołtarza, rzeźbioną szopkę, dawne szaty, sztandary i książki liturgiczne, kamień węgielny dawnego kościoła z opisem fundamentów, oraz fragmenty ambony i chrzcielnicy. W ściennych gablotach zilustrowano zdjęciami osobami i wydarzenia związane z historią duszpasterstwa ostatnich wielu ( ok.100 ) lat.
 
CZERWIEC 2007-szereg uroczystości, w których członkowie Akcji Katolickiej wzięli czynny udział:
-uroczystości odpustowe i V rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
-uroczyste pożegnanie po 33 latach posługi kapłańskiej na Retkini jako Proboszcza naszej parafii ks. Infułata Jana Sobczaka
-uroczyste powitanie ks. Kanonika Romana Łodwiga, nowego ,,gospodarza” parafii Najświętszego Serca Jezusowego i dekanatu retkińskiego
-uroczystości odpustowe ( 26 sierpnia )i inauguracja obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania pierwszego kościoła na Retkini. Uroczysta Msza Św. poświęcenie tablicy pamiątkowej ( w głównym wejściu ), min. koncert Zespołu ,,Śląsk”, przygotowanie biuletynu ,, otwórzcie drzwi ‘’( małej kroniki ). Uroczystość transmitowało Radio Maryja i TV TRWAM.
 
20 wrzesień 2008- na osiedlu Retkinia po uroczystej Mszy św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W związku z tymi uroczystościami przez POAK przygotowana została duża wystawa poświęcona pamięci o życiu i nauce Prymasa Tysiąclecia. Znalazły się na niej: zdjęcia, cytaty, wydawnictwa poświęcone wielkiemu kapłanowi- udostępniona wiernym w czytelni parafialnej.
Czytelnia parafialna była również miejscem wystaw min.:
-o życiu, podróżach i misji ewangelizacyjnej św. Pawła
-wystawa poświęcona 30 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły- Jana Pawła II na stolicę Piotrową
-Jan Paweł II i dzieci
-4 rocznica śmierci Jana Pawła II- wspomnienia
-w roku kapłańskim- ,, wspomnienie św. Jana Marię Vianneya-patrona kapłanów” i ,, Nasi kapłani”
 
PIELGRZYMKI- z udziałem członków Akcji Katolickiej:
-do Ziemi Świętej
-do Włoch- Watykan do grobu Ojca Św., Rzym, Padwa, Loretto, Asyż, San Giovani Rotondo
-do Ars wspomnienie Jana Marię Vianneya
-na Jasną Górę, Zakopane, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Łagiewniki- śladami Jana Pawła II
-do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Św. Lipce i Licheniu
-Fatimy, Lourdes i wielu innych miejsc
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini była miejscem szczególnych modlitw całej wspólnoty parafialnej i przybyłych gości w czasie peregrynacji i nawiedzeń.
1 grudzień 1995r- nawiedzenie Matki Bożej w Watykańskim Wizerunku
1 wrzesień 1996r- nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej
-Krzyż Św. ze spotkań młodzieży
-Relikwie bł. Karoliny Kózkównej
9-10 czerwiec 2010r-II peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
 
WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH
1.Spotkania opłatkowe w okresie Bożego Narodzenia wszystkich zespołów parafialnych z kapłanami.
2. Udział członków Akcji Katolickiej w pracach Akcji Charytatywnej
3. Przygotowanie uroczystych liturgii- dary ołtarza, czytania mszalne, modlitwy wiernych, kwiaty, 1. Spotkania opłatkowe w okresie Bożego Narodzenia wszystkich zespołów parafialnych
Boże Ciało- dekoracja ołtarzy
4. prowadzenie kiosku parafialnego ( 2 osoby )- kolportaż prasy katolickiej, książki dla dzieci i dorosłych, karty, dewocjonalia, sprzedaż świec ,, Caritas”

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy dla dobra całej wspólnoty parafialnej i na Chwałę Bożą.

 


Spotkania Akcji Katolickiej mają na celu pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Spotkania w naszej parafii odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie:18.30  na Mszy  św., a po niej spotkanie formacyjne połączone z konferencją.

Opiekun ks. Jarek

 

 

 

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia