Witamy w serwisie internetowym

„Łódzkie Studia Teologiczne” są kwartalnikiem (do 2013 r. były rocznikiem) ukazującym się od 1992 roku, wydawanym przez Wyższe Seminarium w Łodzi, które jest afiliowane do Akademii Katolickiej (dawniej: Papieskiego Wydziału Teologicznego – Collegium Joanneum) w Warszawie.  Pozostaje w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Łódzkie Studia Teologiczne” zachowując w nazwie przymiotnik „teologiczne” przyjmują formułę otwartą, inkluzyjną, chcą się sytuować w obszarze nauk humanistycznych i częściowo nauk społecznych, rozumianych w sposób określony przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 Poz. 1818).

Kwartalnik jest czasopismem multidyscyplinarnym, do którego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21.12.2021 r., przypisano następujące dyscypliny naukowe: filozofia, historia, pedagogika, prawo kanoniczne, nauki teologiczne. Niektóre z numerów kwartalnika mają przeglądowy, interdyscyplinarny charakter. Zdecydowana większość ma charakter quasi-monograficzny lub wręcz monograficzny. Numery monograficzne są pod redakcją naukową specjalisty z danej dyscypliny naukowej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, ale także w językach kongresowych. W serwisie można znaleźć informacje o zawartości poszczególnych numerów, wraz ze streszczeniami rozpraw i artykułów. Obecnie dostępne są dane o zawartości numerów wydanych od roku 2010. Pełne teksty tych numerów dostępne są w PDF (po publikacji wersji pierwotnej – referencyjnej – którą pozostaje wersja papierowa).

Jesteśmy indeksowani w bazach: CEEOL, BazHUM, CEJSH oraz ICI Journals Master List (ICV 2017: 53.43; ICV 2018: 68.47; ICV 2019: 71,63; ICV 2020 = 70.31; ICV 2021=76,15).

W najnowszym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21.12.2021 r. periodykowi przyznano 20 pkt.