STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

stowarzyszenie rodzin.jpg - 2.69 KB

 

 

Cele działalności Stowarzyszenia

    Zasadniczym celem naszej działalności jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich, zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego
 i w harmonijnej współpracy z jego hierarchią.  Z błogosławieństwem Arcybiskupa Metropolity prowadzimy działalność opiekuńczo-
wychowawczą, edukacyjną i kulturalną. Chcemy z troską otaczać wszechstronną opieką najbardziej potrzebujących: niepełnosprawnych, bezbronnych, pokrzywdzonych, pozbawione właściwej opieki dzieci. Dla nich organizujemy również dożywianie w świetlicach
 środowiskowych.

 

Podmioty i obszary naszej działalności:

 

 • Formacja religijna. Prowadzona jest w kołach parafialnych, głównie poprzez Msze św., konferencje i warsztaty tematyczne.
  Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w rekolekcjach, organizują i uczestniczą w pielgrzymkach krajowych i zagranicznych.
   Przygotowują nabożeństwa, oprawę liturgii.

 • Działania wychowawcze. Są adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Mają różnorodny charakter: dyskusje, wykłady ale również
   rajdy turystyczne, festyny. Wyjazdy wakacyjne łączą wypoczynek, formację religijną i wychowawczą.
  Wychowanie dzieci jest prowadzone również w świetlicach środowiskowych. Dzieci mogą tam uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
   przez nauczycieli języków obcych, przez plastyków. W czasie pomiędzy zajęciami przebywają z opiekunami o wysokich kwalifikacjach moralnych. Ich pomoc w odrabianiu lekcji, podana kanapka, życzliwość, poświęcony dzieciom czas to niezaprzeczalne walory tych placówek. Świetlica dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym prowadzona jest przez studentki pedagogiki specjalnej.
   Młode opiekunki stosują tu zdobytą niedawno wiedzę uniwersytecką. Osobiście i praktycznie przekonują się o wartości tej wiedzy.
   W szeroko rozumianą pracę wychowawczą włączamy również dorosłych. Prowadzimy Poradnie Rodzinne, pomagamy w katechezach przedmałżeńskich.

 •  Działania charytatywne. „Człowiek w potrzebie” to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. Dociera ona
   zarówno w postaci: świątecznych paczek; wielkanocnych śniadań dla potrzebujących; zorganizowanego letniego wypoczynku dzieci
   z rodzin potrzebujących; materialnego wspierania środowiskowych świetlic.
 • Aktywność kulturalna i sportowa. Festiwal Muzykujących Rodzin; spotkania opłatkowe z bogatą oprawą muzyczną; koncerty
   organowe; wspólne uczestnictwo w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych; konkursy wiedzy religijnej, społecznej;
   koncerty okolicznościowe - to tylko niektóre z obszernej listy działań kulturalnych, podejmowanych przez stowarzyszenie.
   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest współorganizatorem Łódzkich Dni Rodziny, uczestnicząc w organizowanych w tym czasie inicjatywach: religijnych, społecznych i kulturalnych. SRK AŁ jest organizatorem zawodów sportowych w różnych dyscyplinach.
   Oprócz aktywności fizycznej i zabawy pełnią one funkcje integracyjne i wychowawcze.
 • Działania pro-społeczne. Kierujemy się przekonaniem, że możemy pozytywnie wpływać na rzeczywistość społeczną. Inicjujemy działania, związane z poprawianiem prawa; próbujemy wpływać na realizacje ważnych celów społecznych na wszystkich szczeblach hierarchii
   władzy; wspieramy swoich członków w wyborach samorządowych bądź parlamentarnych.
 • Współpraca i współdziałanie.  Nie  jesteśmy samotną wyspą. Rzeczywistość jest zbyt złożona żeby liczyć tylko na własne siły. 
  Dlatego Stowarzyszenie należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Ten ruch skupiający podobne nam 
  stowarzyszenia ułatwia artykułowanie potrzeb, postulowanie zmian w prawodawstwie gwarantujących poprawę sytuacji rodzin
   polskich czy też wskazywanie na zagrożenia społeczne. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami społecznymi naszej Archidiecezji. Ściślejszy związek zawiązał się np. z Klubem Inteligencji Katolickiej oraz Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

 

Statut (skrót)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej" zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby, które pragną oprzeć swoje życie na zasadach wynikających z nauki Kościoła, w szczególności dotyczących małżeństwa i rodziny.

§3

Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Dla zabezpieczenia tej łączności Stowarzyszenie dobiera sobie asystenta i duchowych doradców spośród ka­płanów pełniących posługę w Archidiecezji. Podejmują oni współpracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych po zatwierdzeniu przez Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Archidiecezji Łódzkiej obejmujący teren województwa   łódzkiego. Siedzibą główną Stowarzyszenia jest Łódź. Stowarzyszenie może również podejmować działania statutowe na obszarze innych diecezji.

§5

Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe oraz może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.

§6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej". Zarządy Lokalne oraz Koła Parafialne mają prawo używania pieczęci na zasadach określonych w regulaminach we­wnętrznych. Oddziały Lokalne oraz Koła Parafialne mogą posiadać osobowość prawną po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.


ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i środki działania
§7

                Celem Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich.

§8

                Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
 2. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju.
 3. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym godzącym w rodzinę.
 5. Podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny.

§9

            Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
 2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
 4. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny.
 5. Tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, klubów, sekcji oraz innych ośrodków o charakterze dydaktyczno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin.
 7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
 8. Organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
 9. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 11. Podejmowanie innych działań na rzecz podnoszenia poziomu moralnego i bytowego rodziny.

(Ze Statutu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej)

 

   Naszym celem jest szerzenie wartości chrześcijańskich w rodzinie i pomoc rodzinom przez dzieła miłosierdzia. Nasze spotkania rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.30 w każdą pierwsza środę miesiąca a potem udajemy się na spotkanie formacyjne.

 

                                                                                                 opiekun ks. Paweł

 

 

 

 

 

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia