Witamy w serwisie internetowym

„Łódzkie Studia Teologiczne” są kwartalnikiem (do 2013 r. były rocznikiem) ukazującym się od 1992 roku, wydawanym przez Wyższe Seminarium w Łodzi, które jest afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pozostaje w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym tej uczelni.

„Łódzkie Studia Teologiczne” zachowując w nazwie przymiotnik „teologiczne” przyjmują formułę otwartą, inkluzyjną, chcą się sytuować w obszarze nauk humanistycznych i częściowo nauk społecznych, rozumianych w sposób określony przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065). Gości na łamach przedstawicieli tych dyscyplin naukowych, które wchodzą w skład dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk teologicznych i dziedziny nauk społecznych. Niektóre z numerów kwartalnika mają przeglądowy, interdyscyplinarny charakter. Zdecydowana większość ma charakter quasi-monograficzny lub wręcz monograficzny. Numery monograficzne są pod redakcją naukową specjalisty z danej dyscypliny naukowej. Publikuje zatem oryginalne artykuły z zakresu nauk teologicznych, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego, historii, pedagogiki, nauki o mediach a także recenzje książek z zakresu różnych dyscyplin teologicznych, filozoficznych, nauk społecznych i sprawozdania z wydarzeń o charakterze naukowym i tematyce religijnej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, ale także w językach kongresowych.

W serwisie można znaleźć informacje o zawartości poszczególnych numerów, wraz ze streszczeniami rozpraw i artykułów. Obecnie dostępne są dane o zawartości numerów wydanych od roku 2010. Pełne teksty tych numerów dostępne są w PDF (po kwartale od publikacji wersji pierwotnej – referencyjnej – którą pozostaje wersja papierowa).

Kwartalnik „Łódzkie Studia Teologiczne” znalazł się na liście „B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego punktowanych czasopism na 2016 rok z liczbą punktów 7.

Jesteśmy indeksowani w bazach: CEEOL, BazHUM, CEJSH oraz ICI Journals Master List (ICV 2017: 53.43).