Biografia
Modlitwy
Publikacje
Sympozja
Intencje
Muzeum
Dni modlitw Dom pamięci
Biuletyn informacyjny
Budowa klasztoru i kaplicy
m. Teresa
Strona główna

AKTUALNOŚCI

dodano: 06.11.2012 r.

43. Rocznica narodzin dla nieba

W dniu 15 października 2012 r. obchodziliśmy 43. rocznicę śmierci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (1884-1969), karmelity bosego i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi, gdzie znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego, obchodziliśmy tę rocznicę przez dwa dni. W niedzielę 14. X. Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożego, z udziałem licznych wiernych i sióstr Zgromadzenia, przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marek Kaczmarek. W dniu samej rocznicy, w uroczystość św. Teresy od Jezusa Doktora Kościoła, Mszy św. o godz. 18. oraz modlitwie o beatyfikację o. Anzelma odmawianej każdego miesiąca przy grobie Sługi Bożego, przewodniczył o. Krzysztof Wesołowski, przeor łódzkiego klasztoru karmelitów bosych. Przed Mszą św. zostały odczytane prośby i podziękowania za łaski otrzymywane przez wstawiennictwo Sługi Bożego, o których wierni informują nasze Biuro Postulacji.

W dniu 15 października 2012 r. obchodziliśmy 43. rocznicę śmierci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (1884-1969), karmelity bosego i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi, gdzie znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego, obchodziliśmy tę rocznicę przez dwa dni. W niedzielę 14. X. Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożego, z udziałem licznych wiernych i sióstr Zgromadzenia, przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marek Kaczmarek. W dniu samej rocznicy, w uroczystość św. Teresy od Jezusa Doktora Kościoła, Mszy św. o godz. 18. oraz modlitwie o beatyfikację o. Anzelma odmawianej każdego miesiąca przy grobie Sługi Bożego, przewodniczył o. Krzysztof Wesołowski, przeor łódzkiego klasztoru karmelitów bosych. Przed Mszą św. zostały odczytane prośby i podziękowania za łaski otrzymywane przez wstawiennictwo Sługi Bożego, o których wierni informują nasze Biuro Postulacji.

Każda rocznica odejścia do wieczności kandydata na ołtarze, czyli pamiątka jego "narodzin dla nieba", pomaga ożywić wiarę w jego wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach oraz przybliża . jak ufamy - do jego beatyfikacji.

Wszystkim czcicielom Sługi Bożego pragnę podać kilka aktualnych informacji z prac Wicepostulacji w Łodzi. Ze względu na trwanie rzymskiej fazy procesu beatyfikacyjnego, postulator ma obowiązek rezydowania w Rzymie i tam też podejmuję pracę nad pisaniem tzw. "Positio o życiu i cnotach Sługi Bożego". Na terenie archidiecezji konieczne było zatem mianowanie wicepostulatora. Decyzją przełożonej generalnej Zgromadzenia - M. Błażei Stefańskiej - z 29 czerwca 2012 r., nominację na wicepostulatora Sprawy beatyfikacji o. Anzelma otrzymała s. Imelda Ewa Kwiatkowska. Siostra przez 15 lat pracowała w Postulacji Sł. B. jako archiwistka, a podczas diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego pełniła funkcję notariusza Trybunału.

Obecnie w Wicepostulacji trwają prace archiwalne oraz redakcyjne. Przygotowywany jest do druku, w serii "Biblioteka Założyciela", 12. tom pism Sługi Bożego, pt. "Droga do miłości doskonalej". Publikacja dotyczyć będzie charyzmatu o. Anzelma, jakim jest tajemnica dziecięctwa Bożego, przeżywanego w duchu reguły karmelitańskiej. Jest to ważne dzieło, tak dla naszego Zgromadzenia, jak i dla wszystkich, którzy pragną zdobywać świętość żyjąc duchowością Karmelu. Ponadto, w naszym klasztorze na Złocieniowej, chcemy urządzić trzecią salę Muzeum Sługi Bożego, gdzie oprócz pamiątek zachowanych przez Zgromadzenie, będą eksponowane materiały archiwalne w formie multimedialnej. Potrzebujemy jednak na ten cel pomocy materialnej.

Pragnę ponadto poinformować, że w ostatnich dniach października br. Kuria Metropolitalna w Łodzi zatwierdziła nową Modlitwę . do prywatnego odmawiania przez wiernych . "Wezwania do Sługi Bożego o. Anzelma Gądka".

Zwracam się, jak zawsze, z prośbą o modlitwę o błogosławieństwo Boże w naszych pracach, a także o cud za przyczyną Sługi Bożego, który w procesie beatyfikacyjnym prowadzonym przez ludzi, jest pieczęcią samego Boga.

s. Konrada Dubel KDzJ
postulator


dodano: 23.11.2010 r.

Łódź, 25.X.2010.

Dochodzenie diecezjalne w procesie beatyfikacyjnym sł. B. o. Anzelma Gądka OCD na terenie Archidiecezji Łódzkiej przeprowadził abp Władysław Ziółek, metropolita łódzki, w latach 2002-2008.

Obecnie proces toczy się na etapie rzymskim. Ostatnie wydarzenia, to:

 • W dniu 13 marca 2010 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zakończyła sprawdzanie akt procesu diecezjalnego Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Macieja Józefa Gądka) OCD pod względem formalno-prawnym i dnia 25 marca 2010 r. abp Angelo Amato SDB, Prefekt Kongregacji, wydał "Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego".
 • 7 maja 2010 r. został mianowany Relator sprawy beatyfikacji sł. B. o. Anzelma, został nim Polak - o. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas OFMConv.
 • Pod kierunkiem Relatora procesu postulator rzymski sprawy beatyfikacji rozpoczął redagowanie "Positio", czyli syntezy o życiu i cnotach heroicznych Sługi Bożego.
 • W październiku 2010 r. wydano drukiem materiały V Sympozjum poświęconego życiu i nauczaniu Sługi Bożego w serii "Mistyka Polska", pod red. ks. prof. Stanisława Urbańskiego. Sympozjum to - pod hasłem: "Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego" - odbyło się 21 kwietnia 2010 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizatorami sesji były: Sekcja Teologii Duchowości UKSW oraz Postulacja Sł. B. o. Anzelma. Sesja ta pozwoliła dostrzec wielkość jego postaci i służby dla Kościoła, wielki wkład Sługi Bożego w myśl formacyjną oraz duchowość polską i karmelitańską.
 • Ponadto, na 41.rocznicę śmierci Sługi Bożego (15.X.2010.), wydany został kolejny tomik pism o. Anzelma, pod redakcją o. dra Ottona Filka OCD, w serii "Biblioteka Założyciela". Ten 11 tomik serii, zatytułowany "Naśladujcie, co sprawujecie", stanowi zbiór dziesięciu rozważań rekolekcyjnych dla kapłanów osnutych na kanwie poszczególnych części mszy św. Jak zaznacza sam Autor, konferencje te dedykowane są nie tylko kapłanom, lecz każdej osobie wierzącej.

Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD przez większość swego życia był wychowawcą i formatorem powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, przełożonym, kierownikiem duchowym wielu osób konsekrowanych i świeckich oraz założycielem kontemplacyjno-czynnego Zgromadzenia karmelitańskiego. Prosimy o modlitwę w intencji jego rychłej beatyfikacji.

s. Konrada Dubel KDzJ
postulator


41. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD. Łódź.
15.10.2010.

15 października 2010 r., w uroczystość św. Teresy od Jezusa, Doktora Kościoła i Reformatorki Karmelu przypadała 41. rocznica przejścia do wieczności Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W tym dniu, o godz. 18, w Kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi, ul. Liściasta 9, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki, przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej - o rychłą beatyfikację Sługi Bożego. Przybyli licznie (19), kapłani diecezjalni i zakonni na czele z o. Prowincjałem Andrzejem Ruszałą z Krakowa oraz o. Marianem Stankiewiczem - Wikariuszem Prowincjalnym z Warszawy. Homilię wygłosił również Ks. Arcybiskup Wł. Ziółek. We Mszy św. wzięły udział siostry karmelitanki (ok. 60) z pobliskich domów, na czele z Matką Generalną Faustyną Górowską oraz liczni wierni świeccy.

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy w kościele w Niegowici
25.07.2010.

25 lipca 2010 r. - w kościele parafialnym w Niegowici podczas Mszy św. o godz. 11. została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa upamiętniająca osobę Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (1884-1969), który w tej parafii przyjął pierwsze sakramenty święte. Odsłonięcia tablicy dokonali: s. Konrada Dubel, postulator procesu, oraz członkowie Rodziny Gądków: p. Maria Ślusarczyk (bratanica o. Anzelma) oraz p. Jan Andrzej Gądek (syn bratanka Eugeniusza). Poświęcenia tablicy dokonał ks. Dziekan Paweł Sukiennik oraz ks. Prałat Józef Gąsiorowski.

W przedsionku kościoła tego dnia został również zainicjowany "Kącik o. Anzelma", który tworzą: portret Sługi Bożego i klęcznik ze skrzynką na prośby i podziękowania za łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego. Każdego 15. dnia miesiąca w kościele niegowickim są odprawiane msze św. o beatyfikację sł. B. o. Anzelma. Po pielgrzymce parafialnej do starego niegowickiego kościoła w Mętkowie w dniu 18 X 2009 r., parafianie pragnęli mieć w swej nowej świątyni takie miejsce, gdzie w prywatnej modlitwie mogliby polecać się orędownictwu swego Rodaka.

Dzień 25 lipca, jest równocześnie dniem święceń kapłańskich Sługi Bożego (103 rocznica). W bieżącym roku, na zakończenie Roku Kapłańskiego, wspominano także 100-lecie prymicji Sługi Bożego w rodzinnej parafii. Uroczystości przewodniczył ks. dziekan Paweł Sukiennik oraz wzięli udział parafianie i Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z wielu domów Zgromadzenia.


V Sympozjum poświęcone życiu i nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka
21.04.2010.

21 kwietnia 2010 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, odbyło się V Sympozjum poświęcone pamięci Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka. Organizatorem sesji, pod hasłem: "Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego", była Sekcja Teologii Duchowości UKSW oraz Postulacja Sł. B. w Łodzi. Patronat honorowy sympozjum: abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski oraz abp Władysław Ziółek, metropolita łódzki.


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 125. rocznicę chrztu sł. B. o. Anzelma Gądka.
18.10.2009

W Mętkowie k. Chrzanowa, w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy chrzcielnicy niegowickiej, przy której 125 lat temu Sługa Boży Nasz Ojciec Założyciel, otrzymał sakrament Chrztu św. (Zabytkowy kościół niegowicki z XVII w. został przeniesiony z Niegowici do Mętkowa w 1973 r., po wybudowaniu w Niegowici kościoła nowego. W tym drewnianym kościele Maciej Józef został nie tylko ochrzczony, ale tu przystępował do pierwszej spowiedzi i Komunii św. i tu 100 lat temu jako o. Anzelm miał swoje kapłańskie Prymicje. Także w tym kościele pracował jako wikary ks. Karol Wojtyła, w latach 1948-49.)

W niedzielę 18.X. 2009 r. w Mętkowie uroczystej Mszy św. o godz. 10.30 w intencji dziękczynnej za dar życia, powołanie zakonne, kapłańskie i charyzmat założycielski oraz o rychłą beatyfikację O. Anzelma, przewodniczył ks. dziekan Paweł Sukiennik, proboszcz niegowicki; koncelebrowali: o. prof. Benignus Wanat OCD, który wygłosił okolicznościową homilię oraz miejscowy ks. proboszcz Marek Guśpiel. Wymownym znakiem ciągle "żywej" wody wypływającej także obecnie z tej chrzcielnicy był udzielony podczas tej Mszy św. sakrament Chrztu św. małej parafiance Mętkowa, Katarzynie Marcie Bogacz.

W uroczystości wzięła udział Matka Generalna Faustyna Górowska, która wraz z kapłanami dokonywała odsłonięcia tablicy, przybyła także cała wspólnota Sióstr z Marszowic, siostry z Postulacji N. Ojca z Łodzi, delegacja sióstr z Ksawerowa i z Balic, członkowie Rodziny Gądków oraz liczni pielgrzymi z parafii Niegowić i wierni parafii Mętków. Mosiężną tablicę w stylu barokowym wykonał mgr inż. Michał Stahl ze Spółdzielni Pracy "Armatura" w Łodzi. Napis na tablicy brzmi:

J M J
PRZY TEJ CHRZCIELNICY W NIEGOWICI
DNIA 25 LUTEGO 1884 R.
ZOSTAŁ OCHRZCZONY
SŁUGA BOŻY OJCIEC ANZELM
MACIEJ JÓZEF GĄDEK
KARMELITA BOSY
ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA
SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości zrobili sobie pamiątkową fotografię w prezbiterium kościoła i przy chrzcielnicy.


Siostry Karmelitanki i "Promyczki" na X Parafiadzie w Niegowici, rodzinnej parafii Ojca Założyciela
23.08.2009.

23 sierpnia 2009 r. - Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Marszowic oraz Postulacji Sł. B. o. Anzelma Gądka z Łodzi wzięły udział w X Parafiadzie parafii Niegowić, podczas której zaprezentowały Drzewo genealogiczne Rodziny Gądków. W Parafiadzie uczestniczył także zespół dziecięcy "Promyki i Promyczki Jezusowe" z parafii Ksawerów k. Łodzi, pod dyrekcją s. Etieny Ewy Zalewskiej KDzJ. Mali artyści zadedykowali uczestnikom Parafiady godzinny koncert piosenek o Ojcu Świętym Janie Pawle II oraz o Słudze Bożym o. Anzelmie Gądku - dwóch kandydatach na ołtarze związanych z parafią Niegowić. Dzieci z Ksawerowa śpiewały także podczas jednej Mszy św. w kościele tej papieskiej parafii. Zwiedziły miejsca związane Ks. Karolem Wojtyłą: (wikarówka, pomnik wikarego Wojtyły) oraz miejsca związane ze Sł. B. o. Anzelmem- Dom Pamięci Sługi Bożego w Marszowicach. Świadczą o tym wykonane fotografie.


KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
Łódź, 2.10.2009

dodano: 7.10.2009 r.

Kuria Metropolitalna Łódzka uprzejmie informuje, że 15 października br. przypada 40. rocznica śmierci kandydata na ołtarze sługi Bożego o. Anzelma Gądka, karmelity bosego, kapłana, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Z tej okazji w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi przy ul. Liściastej w niedzielę 11 października. o godz. 18.00 zostanie odprawiona msza święta dziękczynna za powołanie i świętość życia Sługi Bożego oraz o łaskę jego rychłej beatyfikacji. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. prałat dr Janusz Lewandowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Do uczestnictwa w uroczystości są zaproszeni kapłani, osoby zakonne oraz wierni świeccy.

Bp Adam Lepa
Przewodniczący
Wydziału Duszpasterstwa

KOMUNIKAT
o stanie procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini
(Macieja Józefa Gądka 1884-1969) OCD,
Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

dodano: 10 grudnia 2008 r.


Pragnę podzielić się z Braćmi i Siostrami w Karmelu wieściami z Postulacji Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD w Łodzi. Mijający rok 2008, ze względu na dzieła poświęcone Słudze Bożemu oraz wydarzenia dotyczące jego procesu beatyfikacyjnego, okazał się szczególnie ważny. Oto wyjątki z naszego kalendarium :
 • 2 marca 2008 - w Marszowicach (parafia Niegowić) J.Em. Kard. Stanisław Dziwisz otworzył i poświęcił Dom Pamięci Sługi Bożego. Jest to rekonstrukcja rodzinnego domu Gądków, gdzie o. Anzelm przyszedł na świat, spędził swoje dzieciństwo i skąd w 11 roku życia wyruszył do Wadowic, by realizować swoje powołanie karmelitańskie. Utworzone Muzeum Sługi Bożego - izba regionalna oraz galeria dokumentująca jego życie i działalność - jest dostępne dla zwiedzających (tel. 509-576-317).
 • 15 czerwca 2008 - w kościele OO. Karmelitów Bosych w Łodzi, pod przewodnictwem J.E. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, członków Trybunału, z licznym udziałem duchowieństwa diecezjalnego oraz Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z trzech prowincji i wiernych świeckich, w tym także rodziny Gądków, a także O. Prowincjała i kilku przedstawicieli klasztorów OO. Karmelitów bosych, miało miejsce kanoniczne zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Anzelma.
 • 15 sierpnia 2008 - w Niegowici, w rodzinnej parafii Sługi Bożego, rozpoczęły swoją posługę nasze Siostry - Karmelitanki Dzieciątka Jezus z prowincji krakowskiej, zamieszkując tymczasowo górne pomieszczenia Domu Pamięci w Marszowicach. (Polecamy je opiece św. Józefa, by mogły w niedalekiej przyszłości wybudować dom zakonny w pobliżu kościoła w Niegowici, na działce ofiarowanej przez parafię na rzecz Zgromadzenia.)
 • 10 października 2008 - akta procesu Sługi Bożego (w ilości 77 tomów, w dwóch kompletach) zalakowane i zaopatrzone pieczęciami Kurii Metropolitalnej w Łodzi oraz Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, zostały przewiezione do Rzymu złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
 • 15 października 2008 - w 39. rocznicę przejścia do wieczności o. Anzelma, w jego rodzinnej parafii ks. Proboszcz rozpoczął z wiernymi - podobnie jak jest to praktykowane w łódzkim kościele OO. Karmelitów bosych od 2002 r. - comiesięczne Msze św. i modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego.
 • 17 października 2008 - Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła nominację s. Konrady Z. Dubel KDzJ na postulatorkę rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego Sł. B. o. Anzelma, asygnowaną przez Powoda - Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
 • 28 października 2008 - Abp Angelo Amato SDB, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydał reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesu Sł. Bożego O. Anzelma Gądka OCD.
 • 10 listopada 2008 - miało miejsce urzędowe otwarcie akt procesu w Kongregacji i tym samym rozpoczęcie jego etapu rzymskiego. Odbyło się ono w obecności pracowników Kongregacji oraz gości: o. Wirgilio Pasquetto OCD - rektora Teresianum, o. Charles Serrao OCD - rektora Kolegium, o. Ildefonsa Moriones OCD - postulatora generalnego Zakonu a także przełożonej generalnej Zgromadzenia M. Faustyny Górowskiej i delegacji sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Rzymu i z Polski.
 • 12 listopada 2008 - audiencja Matki Generalnej naszego Zgromadzenia i delegacji sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus u Ojca Świętego Benedykta XVI, który udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa dla Zgromadzenia oraz na prace w rzymskim etapie procesu beatyfikacyjnego Ojca Założyciela.
Aktualnie akta procesu badane są w Kongregacji pod względem ich formalnej ważności, a następnie - jak ufamy - zostanie wydany odnośny reskrypt. Po nim nastąpi wyznaczenie relatora oraz oprawa akt i praca nad Positio, czyli naukowe opracowanie syntezy procesu, tj. udokumentowanej biografii i heroiczności cnót Sługi Bożego.

Proszę pokornie całą Rodzinę karmelitańską o modlitwę, by i obecny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Anzelma mógł przebiegać prawidłowo i sprawnie, ale także by jak najwięcej ludzi mogło rzeczywiście poznać Sługę Bożego i doświadczać jego wstawiennictwa u Bożego tronu. Otrzymujemy wiele dziękczynnych listów, podziękowań za łaski. Niektóre łaski są znaczące... Do beatyfikacji potrzebny jest jednak "znak" niepodważalny, uznany przez Kościół - o taki znak wspólnie się módlmy!
s. Konrada Zofia Dubel KDzJ
postulator

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie zakończenia etapu diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka
Łódź, 2.VI.2008

dodano: 7 czerwca 2008 r.

Z radością informuję, że w niedzielę 15 czerwca br. nastąpi kanoniczne zakończenie diecezjalnego dochodzenia w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ojca Anzelma Gądka (1884-1969), karmelity bosego, założyciela czynnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

W kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi przy ul. Liściastej 9 o godz. 1800 odbędzie się publiczna sesja zamknięcia akt procesu na etapie diecezjalnym. Bezpośrednio po tym akcie będę przewodniczył mszy świętej sprawowanej w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego o. Anzelma oraz nawiedzę jego grób, który znajduje się w przedsionku świątyni. W stosownym czasie akta procesu zostaną przewiezione do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie, gdzie rozpocznie się dalszy etap procesu beatyfikacyjnego.

Jest to znaczące wydarzenie nie tylko w dziejach Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, ale także w historii naszej archidiecezji. Sługa Boży był wybitnym kierownikiem duchowym, który prowadził powierzone mu dusze do świętości. Jest on dla nas wszystkich, zarówno dla kapłanów, jak i wiernych świeckich, wzorem prowadzenia głębokiego życia duchowego i wzrastania w cnotach chrześcijańskich wypracowanych przez wierne współdziałanie z łaską w duchu Bożego dziecięctwa.

Serdecznie zapraszam moich drogich Archidiecezjan do świątyni Ojców Karmelitów w Łodzi. Uczestnicząc wspólnie w zakończeniu diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo w dalszych pracach, na etapie rzymskim, oraz o łaskę rychłej beatyfikacji sługi Bożego o. Anzelma.

Wszystkim, którzy wezmą udział w tej podniosłej i historycznej uroczystości, z serca błogosławię

+ Władysław Ziółek
Arcybiskup Metropolita Łódzki

38. ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne
Kalisz, 28.IV.2007.

dodano: 18 maja 2007 r.

W sobotę 28. kwietnia 2007 r. w Kaliszu miało miejsce 38. ogólnopolskie sympozjum józefologiczne, zorganizowane pod patronatem J. E. bp Stanisława Napierały. W godzinach rannych Biskup kaliski - inaugurując sympozjum- przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa. Sympozjum, zgodnie z programem, odbyło się w auli WSD przy ul. Złotej 144, w obecności J.E. bpa Teofila Wilskiego. Sesji naukowej przewodniczył ks. dr Andrzej Latoń, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego. Przed południem referaty dotyczące egzegezy biblijnej wybranych tekstów o św. Józefie wygłosili: o. prof. Tarcisio Stramare OSJ (Rzym), ks. prof. Lucjan Balter SAC (Warszawa), ks. dr Ryszard Kempiak SDB (Wrocław). Ks. dr hab. Ireneusz Werbiński (Włocławek) przedstawił temat: Nazaretański styl wychowania w rodzinie, natomiast Dr Christian Doublier, lekarz med. z Lyonu (Francja) mówił o św. Józefie, jako patronie walki w obronie życia.

Sesja popołudniowa sympozjum miała charakter typowo karmelitański i przebiegała pod hasłem: Św. Józef w życiu i pismach Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD

W dwóch referatach został zaprezentowany nowy polski czciciel i propagator kultu św. Józefa, znana postać w Karmelu polskim oraz kandydat na ołtarze - Sługa Boży o. Anzelm - Maciej Józef Gądek OCD, założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Na początku uczestnicy sympozjum zapoznali się z biografią duchową Sługi Bożego w "kluczu józefologicznym", którą przedstawiła s. Konrada Dubel KDzJ, postulator procesu beatyf., a następnie o. prof. Jerzy Wiesław Gogola OCD ukazał myśl józefologiczną Sługi Bożego w oparciu o jego pisma. Sesji przewodniczył o. dr Włodzimierz Tochmański OCD, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach.
Pełny tekst omówionych wyżej referatów można znaleźć na www.jozefologia.pl, ponadto zostaną one opublikowane w Kaliskich Studiach Teologicznych, tom 6 (2007).

SESJA KOMISJI HISTORYCZNEJ


W sobotę 10 marca 2007 r. odbyła się w Łodzi bardzo ważna w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (1884-1969), karmelity bosego - sesja Komisji Historycznej. Sesja miała miejsce w Domu zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi (ul. Złocieniowej 38), gdzie znajduje się Archiwum i Postulacja Ojca Założyciela.

Przed Trybunałem procesu swoje zeznania złożyli członkowie Komisji mianowani Dekretem J.E. Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego. Ich zadaniem było zbadanie wiarogodności zebranych dokumentów życia i działalności Sługi Bożego oraz studium i ocena teologiczna o pismach niedrukowanych oraz opracowanie duchowości Sługi Bożego. Prace Komisji trwały niespełna pięć lat, a ich owocem jest wspólna pisemna Relacja, która została dołączona do akt procesu.

Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus wykonały dokładne odpisy rękopisów Sługi Bożego. Sporządzone odpisy wydrukowano i złożono w tomy, które również będą dołączone do akt procesu. Zachowane 10 tys. listów Sługi Bożego (do 400 adresatów) zajmują 15 tomów, kazania i konferencje - 8 tomów. Ciekawy zbiór stanowią tzw. pisma wczesne Macieja Gądka, jako kilkunastoletniego chłopca, są to kronikarskie i niezwykle barwne opisy wycieczek gimnazjalistów wadowickich do Tatr i na Babią Górę, z lat 1896 i 1898, młodzieńcze poezje i bardzo cenny jego notatnik nowicjacki, który świadczy o prowadzonym już wtedy głębokim życiu duchowym. Pełnione później przez o. Anzelma wielorakie funkcje i zadania, zwłaszcza w tzw. okresie rzymskim (lata 1925-1947), tak w samym zakonie karmelitańskim, jak i w Kościele Powszechnym, są znane dzięki zebraniu nieznanej dotąd dokumentacji.

Sesja Komisji Historycznej to "milowy krok" w procesie beatyfikacyjnym w jego fazie diecezjalnej. Następna sesja, o tzw. braku kultu publicznego, odbędzie się w maju br. Będą na nią wezwani świadkowie pogrzebu i ekshumacji Sługi Bożego. Pierwszy grób o. Anzelma Gądka miał miejsce na Cmentarzu św. Rocha przy ul. Zgierskiej, o czym obecnie informuje pamiątkowa tablica. W lutym 1990 r., za pozwoleniem Ks. Arcybiskupa Wł. Ziółka, odbyła się ekshumacja i doczesne szczątki Sługi Bożego zostały umieszczone w przedsionku kościoła karmelitów bosych przy ul. Liściastej 9.

Dalszy etap procesu, to sporządzanie Transumptu i tłumaczenie akt. Prace te mogą potrwać jeszcze ponad rok. Po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego na terenie archidiecezji łódzkiej, przygotowana dokumentacja zostanie przewieziona do Rzymu.

Ufamy w dalszą pomoc Bożą w pracach mających na celu wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego o. Anzelma, pokornego zakonnika, Kapłana wiernego Chrystusowi, posłusznego Kościołowi i jego Pasterzom. Swoją nauką o Bożym dziecięctwie pociągał i nadal wzywa na drogę świętości wiele młodych serc. Ostatnie lata spędzone w łódzkim klasztorze, wypełnione były modlitwą i cichym cierpieniem, fizycznym i duchowym. Potrafił jednak cierpienie obracać w radość, w pieśń duszy rozmiłowanej w Bogu.


Wizyta Ojca Generała OCD

dodano: 01 lutego 2005 r.

W styczniu 2005 r. Warszawską Prowincję Ojców Karmelitów Bosych odwiedził przełożony generalny zakonu o. Alojzy od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Aróstegui), Hiszpan. W dniach od 11-13.01.2005 r. odwiedził on Karmel w Łodzi.

12. stycznia br. o godz. 18. w kościele Ojców Karmelitów Bosych w koncelebrze miejscowych Ojców odprawił uroczystą Mszę św. z udziałem wiernych parafii Opieki św. Józefa oraz licznie zgromadzonych sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. Uroczysta procesja zatrzymała się w przedsionku kościoła, gdzie Czcigodny Celebrans modlił się przy grobie Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, niezwykle zasłużonego dla całego Karmelu Terezjańskiego, Ojca Polskiej Prowincji i Założyciela Karmelu Dzieciątka Jezus. Także jedna z intencji tej Eucharystii była: o dar rychłej beatyfikacji Sługi Bożego. Na początku swej homilii wygłoszonej w języku włoskim, tłumaczonej przez o. Jacka Olszewskiego OCD, o. Generał wyjaśniając wiernym kim jest, powiedział:
Zakon Karmelitański, ponieważ jest rozprzestrzeniony na całym świecie, musi cechować pewien porządek i Generał jest kimś takim, kto ten porządek oznacza, jest symbolem jedności, braterstwa w Zakonie. Jednym ze środków, aby Zakon ożywiać, aby mógł on wzrastać, jest właśnie wizytacja generalna, która się obecnie odbywa.
13. stycznia przed południem o. Generał odwiedził mniszki Karmelitanki Bose, natomiast o godz. 15. przybył do domu prowincjalnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Złocieniowej. Jest to równocześnie dom nowicjatu Zgromadzenia i postulatu prowincji łódzkiej. O. Generał wyraził uznanie dla pracy i współpracy duszpasterskiej Zgromadzenia z karmelitami bosymi: w trzech prowincjach na terenie Polski, przy Teresianum w Rzymie, na misjach w Afryce, we Francji, Czechach, a zwłaszcza na Białorusi, których domy w Grodnie, Gudogaju i Brześciu ostatnio odwiedził. W Nowy Rok o. Generał odwiedził również Dom Generalny Zgromadzenia w Markach.

O. Generał wyraził wielki szacunek dla Założycieli Zgromadzenia - Sług Bożych: o. Anzelma Gądka i M. Teresy Kierocińskiej, którzy nadali Zgromadzeniu wybitnie karmelitańską duchowość i kult Boskiego Dzieciątka Jezus . O. Generał życzył Siostrom dalszego prężnego rozwoju, aby jako zgromadzenie kontemplacyjno-czynne założone w Sosnowcu w 1921 r., agregowane do Zakonu karmelitańskiego w 1936 r. spełniło swoją misję w Kościele, zgodnie z charyzmatem Bożego dziecięctwa.

Następnie o. Generał zwiedził Muzeum Sługi Bożego o. Anzelma, Archiwum i biuro Postulacji, gdzie zapoznał się z aktualnym stanem prac związanych z jego procesem beatyfikacyjnym, z bogatą spuścizną pisarską, obejrzał zespół zebranych dokumentów związanych z życiem i działalnością Sługi Bożego, a także zainteresował się powstającym Domem Pamięci w Marszowicach.

Siostry pracujące w Postulacji podarowały o. Generałowi portret Sługi Bożego z podpisem w j. hiszpańskim oraz komplet ośmiu tomików dotychczas wydanych pism o. Anzelma. W Księdze Pamiątkowej o. Generał pozostawił wpis w j. hiszpańskim:
"Z okazji wizyty w muzeum i archiwum Sługi Bożego o. Anzelma podziwiam uporządkowaną i konieczną pracę wykonywaną przez Siostry, dla zebrania, wyjaśnienia i przekazania pism i dokumentów Sługi Bożego. O. Alojzy Aróstegui, przełożony generalny OCD. "
Więcej informacji na temat historii i działalności Zgromadzenia oraz jego Założycieli zob. pod adresem: www.karmelitanki.pl


Archidiecezjalny Trybunał procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka w Łodzi już w czerwcu 2003 r. zakończył przesłuchania świadków Jego życia. Aktualnie w Postulacji trwają prace Cenzorów oraz Komisji historycznej nad badaniem dokumentów i pism Sługi Bożego, które potrwają jeszcze kilka lat. Prosimy bardzo o modlitwę w intencji wszystkich pracowników procesu, o światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w pracach.


BIULETYN INFORMACYJNY

Obchody 120 Rocznicy Urodzin
Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini
(Macieja Józefa Gądka 1884-1969) OCD, Założyciela Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka JezusW związku z przypadającą 24 lutego 2004 r. 120 Rocznicą Urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, w niedzielę poprzedzającą tę rocznicę, tj. 22 lutego br. o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Niegowici (archidiec. krakowska) została odprawiona Msza święta dziękczynna za dar świątobliwego życia Sługi Bożego oraz o łaskę rychłej Jego beatyfikacji.

Uroczystą Mszę św. w powyższej intencji odprawił Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych - O. Szczepan Praśkiewicz, a Słowo Boże wygłosił Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych - O. Marian Stankiewicz.

We Mszy św. wzięli udział wierni parafii Niegowić - Rodacy Sługi Bożego, członkowie Jego Rodziny, Współbracia Zakonu Karmelitów Bosych oraz Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, których Ojciec Anzelm jest Założycielem.

Po Mszy św. po przewodnictwem Ks. Proboszcza parafii Niegowić - odbyło się poświęcenie placu i fundamentów budowanego Domu Pamięci Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD w Marszowicach - w miejscu, na którym stał Dom Rodziny Gądków i gdzie 120 lat temu Sługa Boży przyszedł na świat, spędził swoje dzieciństwo, i skąd w wieku jedenastu lat wyruszył do Wadowic, by wejść na drogę powołania karmelitańskiego.


powrót na górę strony
© Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Łódź
http://archidiecezja.lodz.pl/azkarmel
azkarmel@archidiecezja.lodz.pl
All Rights Reserved