Archidiecezja Łódzka
In navem ascendens – bulla nominacyjna Arcybiskupa Łódzkiego
13:08 | 04.11.2017 | Wyświetleń: 2996

Na początku uroczystości objęcia przez biskupa nowej diecezji, odczytywany jest dokument papieski zwany Bullą – napisany jest w języku łacińskim, a którego treść  informuje o nominacji nowego Pasterza danego Kościoła lokalnego.

Poniżej publikujemy treść dokumentu papieskiego w języku łacińskim i polskim.


Bulla nominacyjna

FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, Venerabili Fratri Gregorio Ryś, hactenus Episcopo titulo Arcavicensi et Auxiliari archidioecesis Cracoviensis, electo Archiepiscopo Metropolitae Lodziensi, salutem et Apostolicam Benedictionem.

In navem ascendens, Iesus sedit et congregatam ad se turbam plurimam docuit (cfr Mc 4,1). Nos quidem, nutu divino omnium Ecclesiarum curam gerentes, sollicite sane vigilamus ne eae assiduis careant Moderatoribus munera in eis exercentibus docendi, regendi et sanctificandi. Nunc igitur animum Nostrum intendimus in dilectum gregem Lodziensem, qui post translationem Venerabilis Fratris Marci Jędraszewski ad metropolitanam Sedem Cracoviensem suum exspectat Pastorem. Te autem, Venerabilis Frater, quem spiritalem vitam colentem et rerum divinarum humanarumque peritum novimus, censemus eligendum esse eiusdem communitatis Praesulem. Qua de re, audita sententia Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra usi potestate, te Cathedralis Ecclesiae Lodziensis constituimus Archiepiscopum Metropolitam, datis huius muneris propriis iuribus congruisque impositis obligationibus, vinculo superioris titularis Sedis et memorato Auxiliaris munere solutis. Curabis ut clerus et populus archidioecesis tuae in cognitionem harum Litterarum Nostrarum veniant. Quos omnes hortamur ut prompto animo te accipiant atque libenter sustineant in omni incepto utili ad catholicam fidem roborandam, aeternae salutis spem alendam et christianam caritatem confirmandam. Denique, Venerabilis Frater, verbum Domini liquide sapienterque proclamans et sacramenta salutaria administrans, actuose populum doce virtutes exercere: “Solis enim iustis caelestis patriae praemia debentur, ut humiles, casti, mites atque misericordes ad gaudia superna perveniant” (S. Gregorius Magnus, Homilia XX,14).

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto decimo mensis Septembris, anno Domini bismillesimo septimo decimo, Pontificatus Nostri quinto.

FRANCISCUS PP.


Franciszek, BISKUP, SŁUGA SŁUG BOŻYCH

Czcigodnemu Bratu Grzegorzowi Rysiowi, dotychczas biskupowi tytularnemu Arcavica i biskupowi pomocniczemu archidiecezji krakowskiej, wybranemu Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim, przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

„Jezus wszedłszy do łodzi, usiadł w niej i nauczał bardzo wielki tłum, który przy Nim się zebrał” (por. Mk 4, 1). My zaś, z woli Bożej troszczący się o wszystkie Kościoły, gorliwie czuwamy, by nie zabrakło im niestrudzonych przewodników wypełniających urząd nauczania, rządzenia i uświęcania. Teraz więc zwracamy się ku umiłowanemu Kościołowi łódzkiemu, który – po przeniesieniu Czcigodnego Brata Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do metropolitalnej stolicy w Krakowie – oczekuje na swojego pasterza.

Ciebie zaś, Czcigodny Bracie – znając Cię jako pielęgnującego życie duchowe oraz doświadczonego w sprawach Bożych i ludzkich – uznajemy za godnego, by być wybranym na pasterza tejże wspólnoty.

W związku z tym, wysłuchawszy opinii Kongregacji ds. Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej Władzy, ustanawiamy Cię Arcybiskupem Metropolitą na Katedrze Kościoła łódzkiego, ze wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z tym urzędem, zwalniając Cię jednocześnie z poprzedniej siedziby tytularnej i z urzędu biskupa pomocniczego. Zatroszczysz się, aby duchowieństwo i wierni Twojej Archidiecezji poznali treść niniejszej Bulli. Zachęcamy ich wszystkich, aby przyjęli Cię niezwłocznie i chętnie wspierali w każdym podjętym dziele pożytecznym w umacnianiu katolickiej wiary, podtrzymywaniu nadziei wiecznego zbawienia i utwierdzaniu chrześcijańskiej miłości. Zatem, Czcigodny Bracie, głoś słowo Boże pewnie i mądrze, udzielaj zbawczych sakramentów i ucz aktywnie lud wierny, aby rozwijał cnoty, bo jak mówił św. Grzegorz Wielki: „Jedynie dla ludzi sprawiedliwych należy się nagroda niebieskiej ojczyzny, aby jako pokorni, czyści, łagodni i miłosierni doszli do wiecznej radości” (św. Grzegorz Wielki, Homilia XX, 14).

Sporządzono w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia czternastego września, Roku Pańskiego dwa tysiące siedemnastego, w piątym roku Naszego Pontyfikatu.

Franciszek PAPIEŻ