Archidiecezja Łódzka
Słowo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
17:00 | 30.08.2014 | Wyświetleń: 2432
Słowo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, Szanowni i Drodzy Rodzice, Panie i Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci, Jak każdą wielką i ważną rzecz, pragniemy również ten nowy rok szkolny 2014/2015 rozpocząć z Panem Bogiem, prosząc Ducha Świętego o światło dla naszych umysłów, które chcą poznawać prawdę, i o moc dla naszych serc, które mogą wzrastać tylko wtedy, gdy są otwarte na Boga i na innych ludzi.

Przed Wami wszystkimi, Moi Drodzy, staje kolejna wielka szansa, aby poprzez swój osobisty wysiłek i poświęcenie przyczynić się do wzrostu dobra, zarówno osobistego, jak i dobra innych ludzi, dobra naszej Ojczyzny i dobra Kościoła w naszej Ojczyźnie. Dla Rodziców, Dyrekcji Szkół, dla Nauczycieli, Wychowawców i Nauczycieli nowy rok szkolny rysuje się jako wspaniała okazja, aby swym dzieciom, uczniom i wychowankom mogli każdego dnia przekazywać to, co najbardziej szlachetne i piękne – prawdę i miłość. Natomiast dla uczniów i wychowanków nowy rok szkolny to czas, w którym będą mogli zgłębiać i odkrywać najprzeróżniejsze tajemnice świata i człowieka, stworzonych przez Boga, a ponadto nawiązywać między sobą koleżeńskie i przyjacielskie więzy. W ten sposób każda szkoła może stać się wspaniałym ośrodkiem, jednoczącym ludzi różnych pokoleń, którym leży na sercu dobra przyszłość dzieci i młodzieży, a przez to budząca wielką nadzieję dobra przyszłość naszej Ojczyzny – Polski.

Aby móc zrealizować ten cel, będący naszym wspólnym dobrem, konieczne jest wielkie zatroskanie wszystkich odpowiedzialnych za właściwe – właśnie w duchu prawdy i miłości – wychowanie młodego pokolenia Polaków. Zarówno prawda, jak i miłość są rzeczywistościami, które domagają się wobec siebie swoistego posłuszeństwa ze strony człowieka. Prawda domaga się, aby ją uczciwie zgłębiano i przekazywano dalej, odrzucając wszelkie kłamstwa, półprawdy i manipulacje.

Miłość domaga się, aby dawano jej odpowiedź w postaci miłości – rzetelnej, uczciwej, bezinteresownej, ofiarnej. Żeby nauczyciele i wychowawcy mogli żyć prawdą i miłością, a następnie żeby mogli swym uczniom i wychowankom ukazywać całe ich piękno i niezwykłą wartość, muszą być przede wszystkim ludźmi prawego sumienia. Muszą zatem umieć iść zawsze za prawdą i dobrem, a równocześnie zdecydowanie odrzucać kłamstwo i zło – właśnie po to, aby uczyć tego dzieci i młodzież powierzone ich wychowawczej trosce. Tylko w ten sposób nauczyciele będą mogli się cieszyć prawdziwym autorytetem i wdzięcznością ze strony dzieci i młodzieży, a z kolei dzieci i młodzież będą stawali się ich autentyczną dumą i radością. W ten też sposób właściwej treści nabierze zapis znajdujący się w Preambule „Ustawy o systemie oświaty” z 1991 roku, w której jest mowa o tym, że „nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata”.

Na ten odpowiedzialny i zarazem piękny trud bycia człowiekiem sumienia oraz uczenia i wychowywania innych bycia takim właśnie człowiekiem

z serca błogosławię

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita łódzki

Łódź, dnia 1 września 2014 roku
Abp – 020-1604/14
__________________________________________________________________
Zarządzenie: Słowo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, na rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015 należy odczytać, a załączona modlitwę wiernych wykorzystać, podczas wszystkich Mszy świętych sprawowanych na rozpoczęcie roku szkolnego, 1 września br. lub w innych dniach, kiedy te Msze święte będą odprawiane.

+ Adam Lepa
Biskup Pomocniczy Senior

Łódź, dnia 23 sierpnia 2014 roku
KO-020-1604/2014

MODLITWA WIERNYCH
NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014-2015
1 września 2014 r.

Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i dlatego każdy człowiek jest niepowtarzalną osobą, która potrafi myśleć, kochać, marzyć i tęsknić. W pierwszym dniu nowego roku szkolnego z ufnością skierujmy modlitwy i prośby do Boga, który jest naszym Niezawodnym Przyjacielem i naszym Najwspanialszym Wychowawcą.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego Księdza Arcybiskupa Marka, a także za biskupów i kapłanów, by słowem i dawanym świadectwem zachęcali wiernych do odkrywania prawdy o swym życiu w Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy…
2, Módlmy się o pokój dla wszystkich narodów w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, aby nie było wojen i niesprawiedliwości. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych i mordowanych w różnych krajach o dar męstwa i łaskę przebaczenia dla krzywdzicieli, oraz o opamiętanie prześladowców i odpowiedzialne postępowanie organizacji międzynarodowych. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by umacniał się w niej porządek moralny i cnoty społeczne a jej mieszkańcy szczerze miłowali swoją ziemię, jej historię i wielkie tradycje. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za nauczycieli, katechetów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców, aby zgodnie z właściwie ukształtowanym sumieniem mieli odwagę proponować wyłącznie najpiękniejszy sposób postępowania i uczyli budowania takich więzi, które chronione są miłością, prawdą i odpowiedzialnością. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za uczniów, aby w nowym roku szkolnym mogli jak najlepiej zgłębiać i odkrywać najprzeróżniejsze tajemnice świata i człowieka, stworzonych przez Boga, a ponadto nawiązywać między sobą koleżeńskie i przyjacielskie więzy. Ciebie prosimy…
7. Módlmy się za zmarłych nauczycieli, katechetów, pracowników oświaty i uczniów, oraz za tych, którzy oddali swoje życie w walkach o niepodległość Polski, aby spełniły się ich marzenia o życiu w wiecznej miłości. Ciebie prosimy…
8. Módlmy się za nas samych, aby wiedza, jaką będziemy zdobywać, pomogła nam w kształtowaniu naszego człowieczeństwa oraz w formowaniu prawdziwie chrześcijańskich postaw. Ciebie prosimy…

Boże i Przyjacielu człowieka! Ty pragniesz tego, aby każdy z nas chronił w sobie i rozwijał Twój świat dobra, prawdy i piękna! Ty jesteś naszym Wychowawcą, a także Wychowawcą naszych wychowawców. Pomóż nam mądrze i szlachetnie przeżyć rozpoczynający się rok szkolny. Prosimy o to przez Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata, który nas rozumie i kocha teraz i na wieki wieków. Amen.