Archidiecezja Łódzka
Stanowisko łódzkiej kurii wobec wystąpień medialnych ks. Jacka Stasiaka
10:00 | 25.06.2013 | Wyświetleń: 353
Stanowisko łódzkiej kurii wobec wystąpień medialnych ks. Jacka Stasiaka

Kuria Metropolitalna Łódzka publikuje dokumentację, związaną z działaniami podejmowanymi dla dobra duchowego ks. Jacka Stasiaka.

Stanowisko Kurii Metropolitalnej Łódzkiej wobec wystąpień medialnych księdza Jacka Stasiaka

Łódź, dnia 25 czerwca 2013 roku

Kuria Metropolitalna Łódzka, wobec stawianych pytań i pojawiających się kontrowersji związanych z medialnymi wystąpieniami księdza Jacka Stasiaka, publikuje Dekret księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, wydany dnia 10 czerwca br. (Abp 411-1009/13).

Arcybiskup Metropolita Łódzki
Łódź, dnia 10 czerwca 2013 roku
Abp-411-1009/2013

Nakaz karny

Mając na uwadze dobro duchowe Księdza Jacka Stasiaka, prezbitera Archidiecezji Łódzkiej, jak i wiernych świeckich, zgorszonych łamaniem prawa kanonicznego, zgodnie z przysługującymi mi kompetencjami, na mocy kanonu 1319 §§1 i 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego i w myśl kanonu 273 tego Kodeksu, nakazuję Księdzu Jackowi Stasiakowi:

1. zamieszkać, z dniem 1 września br., w domu parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, przy ulicy Retkińskiej 127, w charakterze rezydenta wraz z możliwością sprawowania codziennej Mszy świętej wraz z innymi obowiązkami duszpasterskimi ustalonymi z Księdzem Proboszczem.

2. zaprzestać, z dniem otrzymania niniejszego Nakazu karnego, sprawowania Mszy świętych poza miejscem świętym w rozumieniu kanonów 932 i 1205 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 108 Instrukcji „O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii” Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca 2004 roku.

3. zaprzestać w terminie do 31 grudnia 2013 roku, działalności związanej z prowadzeniem Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur, czy innymi podmiotami gospodarczymi i niekościelnymi, takimi jak: prywatne gimnazjum i prywatne liceum ogólnokształcące, księgarnia, zakład rehabilitacji i korekty wad postawy, specjalistyczne poradnictwo z rehabilitacją, dom pomocy społecznej, a niezgodnej z kan. 285 § 4, Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zabrania duchownym, bez zezwolenia ordynariusza, podejmować działalności natury ekonomicznej o charakterze dochodowym oraz przyjmowania zarządu dobrami należącymi do ludzi lub instytucji świeckich, z którymi związany jest obowiązek składania rachunków, oraz z kan. 286 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym „Zabrania się duchownym uprawiania handlu lub prowadzenia interesów osobiście lub przez innych, czy to na korzyść własną, czy innych, chyba że za zgodą legalnej władzy kościelnej”.

4. do dnia 31 grudnia br., przedstawić w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej urzędowe dokumenty potwierdzające wykonanie poleceń zawartych w punkcie 3.

5. powrócić do uczestnictwa w życiu prezbiterium Archidiecezji Łódzkiej poprzez udział w sesjach duszpasterskich i katechetycznych oraz rekolekcjach kapłańskich, zgodnie z opublikowanymi „Terminami stałych spotkań duszpasterzy i katechetów Archidiecezji Łódzkiej w 2013 roku” i kolejnych latach.

Jednocześnie, na mocy kanonu 1319 §§ 1 i 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanawiam, że niewypełnienie choćby jednego z punktów niniejszego Nakazu karnego, zgodnie z kanonami: 1371, 2°; 1392 i 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego, skutkować będzie wymierzeniem właściwej kary kanonicznej, aż do kary suspensy włącznie.

ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Kuria jednocześnie informuje, że nie jest zainteresowana „przejęciem” kościoła świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim, a podjęte wobec księdza Jacka Stasiaka, prezbitera Archidiecezji Łódzkiej działania, zgodne z normami prawa kanonicznego, mają na celu Jego dobro duchowe, to znaczy przywrócenie Go do życia kapłańskiego, zgodnego z normami prawa kanonicznego i naprawienie zgorszenia publicznego wynikającego z Jego postawy. Udzielając pomocy księdzu Jackowi Stasiakowi w realizacji tego celu, podjęto następujące kroki:

1) Arcybiskup Metropolita Łódzki, 10 czerwca odbył rozmowę z księdzem Jackiem Stasiakiem;

2) Ks. Jacek Stasiak otrzymał Dekret (Abp 411-1009/13), zawierający konkretne wskazania prowadzące do powrotu do właściwego życia kapłańskiego;

3) Wobec niezastosowania się księdza Jacka Stasiaka do punktu drugiego Dekretu z 10 czerwca br., Arcybiskup Metropolita Łódzki, dnia 17 czerwca, udzielił księdzu Jackowi Stasiakowi upomnienia kanonicznego, które jest środkiem zaradczym wobec osób znajdujących się w niebezpieczeństwie popełnienia przestępstwa;

4) Wobec ponownego niezastosowania się księdza Jacka Stasiaka do punktu drugiego Dekretu z 10 czerwca br., Arcybiskup Metropolita Łódzki, dnia 24 czerwca, udzielił księdzu Jackowi Stasiakowi drugiego upomnienia kanonicznego, które – choć nie jest wymagane w procedurze – zostało zastosowane jako środek zaradczy;

5) Ewentualne kary kanoniczne, wymierzone lub deklarowane księdzu Jackowi Stasiakowi, będą miały na celu Jego poprawę, a wobec zgorszenia publicznego charakter ekspiacyjny.

Władza duchowna Archidiecezji Łódzkiej, podnosi także, iż zgodnie z art. 1. Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską oraz art. 25 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w organizowaniu kultu publicznego (np. Msza św. lub pogrzeb) przysługuje jej całkowita swoboda, natomiast w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, oczekuje harmonijnego współdziałania z władzą publiczną, dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

ks. Zbigniew Tracz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej