KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
Księga I
NORMY OGÓLNE

NORMY OGÓLNE
Tytuł I - USTAWY KOŚCIELNE (7-22)
Tytuł II - ZWYCZAJ (23-28)
Tytuł III - DEKRETY OGÓLNE ORAZ INSTRUKCJE (29-34)
Tytuł IV - POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE

Rozdział I: Normy wspólne (35-47)
Rozdział II: Dekrety i poszczególne nakazy (48-58)
Rozdział III: Reskrypty (59-75)
Rozdział IV: Przywileje (76-84)
Rozdział V: Dyspensy (85-93)

Tytuł V - STATUTY I PRZEPISY PORZĄDKOWE (94-95)
Tytuł VI - OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

Rozdział I: Pozycja kanoniczna osób fizycznych (96-112)
Rozdział II: Osoby prawne (113-123)

Tytuł VII - AKTY PRAWNE (124-128)
Tytuł VIII - WŁADZA RZĄDZENIA (129-144)
Tytuł IX - URZĘDY KOŚCIELNE (145)

Rozdział I: Powierzenie urzędu kościelnego (146-183)
Rozdział II: Utrata urzędu kościelnego (184-196)

Tytuł X - PRZEDAWNIENIE (197-199)
Tytuł XI - OBLICZANIE CZASU (200-203)

 

Księga II
LUD BOŻY

Część I - WIERNI

WIERNI (204-207)
Tytuł I - PRAWA I OBOWIĄZKI WSZYTKICH WIERNYCH (208-223)
Tytuł II - OBOWIĄZKI PRAWA WIERNYCH ŚWIECKICH (224-231)
Tytuł III - ŚWIĘCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI

Rozdział I: Kształcenie duchowieństwa (232-293)
Rozdział II: Przynależność czyli inkardynacja duchowieństwa (265-272)
Rozdział III: Obowiązki i prawa duchownych (273-289)
Rozdział IV: Utrata stanu duchownego (290-293)

Tytuł IV - PRAŁATURY PERSONALNE (294-297)
Tytuł V - STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Rozdział I: Normy wspólne (298-311)
Rozdział II: Publiczne stowarzyszenia wiernych (312-320)
Rozdział III: Prywatne stowarzyszenia wiernych (321-326)
Rozdział IV: Normy specjalne dotyczące stowarzyszeń świeckich (327-329)Część II - HIERARCHICZNY USTRÓJ KOŚCIOŁASekcja I: NAJWYŻSZA WŁADZA KOŚCIOŁA

Rozdział I: Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów (330-341)
Rozdział II: Synod Biskupów (342-348)
Rozdział III: Kardynałowie Świętego Kościoła Katolickiego (349-359)
Rozdział IV: Kuria Rzymska (360-361)
Rozdział IV: Legaci Biskupa Rzymskiego (362-367)Sekcja II: KOŚCIOŁY PARTYKULARNE ORAZ ICH ZESPOŁY

Tytuł I - KOŚCIOŁY PARTYKULARNE I USTANOWIONA W NICH WŁADZA

Rozdział I: Kościoły partykularne (368-374)
Rozdział II: Biskupi (375-411)
Rozdział III: Przeszkoda w działaniu i wakans stolicy (412-430)

Tytuł II - ZESPOŁY KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH

Rozdział I: Prowincje i regiony kościelne (431-434)
Rozdział II: Metropolici (435-438)
Rozdział III: Synody partykularne (439-446)
Rozdział IV: Konferencje Episkopatu (447-459)

Tytuł III -WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH

Rozdział I: Synod diecezjalny (460-468)
Rozdział II: Kuria diecezjalna (469-494)
Rozdział III: Rada kapłańska i kolegium konsultorów (495-502)
Rozdział IV: Kapituły kanoników (503-510)
Rozdział V: Rada duszpasterska (511-514)
Rozdział VI: Parafie, proboszczowie, wikariusze parafialni (515-552)
Rozdział VII: Dziekani (553-555)
Rozdział VIII: Rektorzy kościołów, kapelani (556-572)Część III - INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA ŻYCIA APOSTOLSKIEGOSekcja I: INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Tytuł I - NORMY WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM ŻYCIA KONSEKROWANEGO (573-606)
Tytuł II -INSTYTUTY ZAKONNE (607)

Rozdział I: Domy zakonne, ich erekcja i znoszenie (608-616)
Rozdział II: Zarząd instytutów (617-640)
Rozdział III: Przyjmowanie kandydatów i kształcenie członków (641-661)
Rozdział IV: Obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków (662-672)
Rozdział V: Apostolstwo instytutów (673-683)
Rozdział VI: Wyłączenie członków z instytutu (684-704)
Rozdział VII: Zakonnicy wyniesieni do godności biskupiej (705-707)
Rozdział VIII: Konferencje wyższych przełożonych (708-709)

Tytuł III - INSTYTUTY ŚWIECKIE (710-730)

Sekcja II: STOWARZYSZENIA ŻYCIA APOSTOLSKIEGO (731-746)

 

 

Księga III
NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁAKANONY WSTĘPNE (747-755)
Tytuł I - POSŁUGA SŁOWA BOŻEGO (756-761)

Rozdział I: Przepowiadanie Słowa Bożego (762-772)
Rozdział II: Nauczanie katechetyczne (773-780)

Tytuł II - MISYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA (781-792)
Tytuł III - WYCHOWANIE KATOLICKIE (793-795)

Rozdział I: Szkoły (796-806)
Rozdział II: Uniwersytety katolickie oraz inne instytuty wyższych studiów (807-814)
Rozdział III: Uniwersytety i fakultety katolickie (815-821)

Tytuł IV - ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W SZCZEGÓLNOŚCI KSIĄŻKI (822-832)
Tytuł V - WYZNANIE WIARY (833)

 

 

Księga IV
UŚWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA

 

KANONY WSTĘPNE (834-839)

 

Część I - SAKRAMENTYKANONY WSTĘPNE (840-848)
Tytuł I - CHRZEST (849)

Rozdział I: Sprawowanie chrztu (850-860)
Rozdział II: Szafarz chrztu (861-863)
Rozdział III: Przyjmujący chrzest (864-871)
Rozdział IV: Chrzestni (872-874)
Rozdział V: Stwierdzenie i zapisanie przyjęcia chrztu (875-878)

Tytuł II - SAKRAMENT BIERZMOWANIA (879)

Rozdział I: Sprawowanie bierzmowania (880-881)
Rozdział II: Szafarz bierzmowania (882-888)
Rozdział III: Przyjmujący bierzmowanie (889-891)
Rozdział IV: Świadkowie (892-893)
Rozdział V: Stwierdzenie i zapisanie bierzmowania (894-896)

Tytuł III - NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA (897-898)

Rozdział I: Sprawowanie Eucharystii (899-933)
Rozdział II: Przechowywanie i kult Najświętszej Eucharystii (934-944)
Rozdział III: Ofiary mszalne (945-958)

Tytuł IV - SAKRAMENT POKUTY (959)

Rozdział I: Sprawowanie sakramentu (960-964)
Rozdział II: Szafarz sakramentu pokuty (965-986)
Rozdział III: Penitent (987-991)
Rozdział IV: Odpusty (992-997)

Tytuł V - SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH (998)

Rozdział I: Sprawowanie sakramentu (999-1002)
Rozdział II: Szafarz namaszczenia chorych (1003)
Rozdział III: Osoby, którym należy udzielać namaszczenia chorych (1004-1007)

Tytuł VI - ŚWIĘCENIA (1009-1009)

Rozdział I: Udzielanie i szafarz święceń (1010-1023)
Rozdział II: Kandydaci do święceń (1024-1052)
Rozdział III: Zapisanie i świadectwo święceń (1053-1054)

Tytuł VI - MAŁŻEŃSTWO (1055-1062)

Rozdział I: Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa (1063-1072)
Rozdział II: Przeszkody zrywające w ogólności (1073-1082)
Rozdział III: Poszczególne przeszkody zrywające (1083-1094)
Rozdział IV: Zgoda małżeńska 1095-1107)
Rozdział V: Forma zawarcia małżeństwa (1108-1123)
Rozdział VI: Małżeństwa mieszane (1124-1129)
Rozdział VII: Małżeństwo zawierane tajnie (1130-1133)
Rozdział VIII: Skutki małżeństwa (1134-1140)
Rozdział IX: Rozłączenie małżonków (1141-1155)
Rozdział X: Uważnienie małżeństwa (1156-1165)

 

Część II - POZOSTAŁE AKTY KULTU BOŻEGOTytuł I - SAKRAMENTALIA (1166-1172)
Tytuł II - LITURGIA GODZIN (1173-1175)
Tytuł III - POGRZEB KOŚCIELNY (1176)

Rozdział I: Odprawianie pogrzebu (1177-1182)
Rozdział II: Osoby, którym należy udzielić lub odmówić pogrzebu kościelnego (1183-1185)

Tytuł IV - KULT ŚWIĘTYCH, OBRAZÓW I RELIKWII (1186-1190)
Tytuł V - ŚLUB I PRZYSIĘGA

Rozdział I: Ślub (1191-1198)
Rozdział II: Przysięga (1199-1204)

 

Część III - MIEJSCA I CZASY ŚWIĘTETytuł I - MIEJSCA ŚWIĘTE (1205-1213)

Rozdział I: Kościoły (1214-1222)
Rozdział II: Kaplice (1223-1229)
Rozdział III: Sanktuaria (1230-1234)
Rozdział IV: Ołtarze (1235-1239)
Rozdział V: Cmentarze (1240-1243)

Tytuł II - CZASY ŚWIĘTE (1244-1243)

Rozdział I: Dni świąteczne (1246-1248)
Rozdział II: Dni pokuty (1249-1253)

 

 

Księga V
DOBRA DOCZESNE KOŚCIOŁAKANONY WSTĘPNE (1254-1258)
Tytuł I - NABYWANIE DÓBR (1259-1272)
Tytuł II - ZARZĄD DÓBR (1273-1289)
Tytuł III - UMOWY, ZWŁASZCZA ALIENACJA (1290-1298)
Tytuł IV - POBOŻNE ZAPISY W OGÓLNOŚCI. POBOŻNE FUNDACJE (1299-1310)

 

Księga VI
SANKCJE W KOŚCIELE


Część I - PRZESTĘPSTWA I KARY W OGÓLNOŚCITytuł I - KARANIE PRZESTĘPSTW W OGÓLNOŚCI (1311-1312)
Tytuł II - USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY (1313-1320)
Tytuł III - PODMIOT SANKCJI KARNYCH (1321-1330)
Tytuł IV - KARY ORAZ INNE ŚRODKI KARNE

Rozdział I: Cenzury (1331-1335)
Rozdział II: Kary ekspijacyjne (1336-1338)
Rozdział III: Środki karne i pokuty (1339-1340)

Tytuł V - WYMIERZANIE KAR (1341-1353)
Tytuł VI - USTANIE KAR (1354-1363)

 

Część II - KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWATytuł I - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA (1364-1369)
Tytuł II - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY KOŚCIELNEJ I WOLNOŚCI KOŚCIOŁA (1370-1377)
Tytuł III - UZURPACJA KOŚCIELNYCH ZADAŃ ORAZ PRZESTĘPSTWA W ICH WYKONYWANIU (1378-1389)
Tytuł IV - PRZESTĘPSTWO FAŁSZU (1390-1391)
Tytuł V - PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWIĄZKOM (1392-1396)
Tytuł VI - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA (1397-1398)
Tytuł VII - ZASADA OGÓLNA (1399)

 

 

KSIĘGA VII
PROCESY

 

CZĘŚĆ I - POSTĘPOWANIE SĄDOWE W OGÓLNOŚCI (1400-1403)

Tytuł I - WŁAŚCIWOŚCI SĄDU (1404-1416)
Tytuł II - RÓŻNE STOPNIE I RODZAJE TRYBUNAŁÓW (1417-1418)


Rozdział I - Trybunał pierwszej instancji (1419-1437)
Rozdział II - Trybunał drugiej instancji (1438-1441)
Rozdział III - Trybunały Stolicy Apostolskiej (1442-1445)

 

Tytuł III - ZASADY DZIAŁANIA TRYBUNAŁÓW


Rozdział I - Obowiązki sędziów i pracowników trybunału (1446-1457)
Rozdział II - Kolejność rozpoznawania spraw (1458-1464)
Rozdział III - Terminy i odrzucenia sądowe (1465-1467)
Rozdział IV - Miejsce sądu (1468-1469)
Rozdział V - Osoby, które dopuszcza się do auli, oraz sposób sporządzania i przechowywania akt (1470-1475)

 

Tytuł IV - STRONY W SPRAWIE


Rozdział I - Powód i strona pozwana (1476-1480)
Rozdział II - Pełnomocnicy sadowi i adwokaci (1481-1490)

 

Tytuł V - SKARGI I ZARZUTY


Rozdział I - Skargi i zarzuty w ogólności (491-1495)
Rozdział II - Poszczególne skargi i zarzuty (1496-1500)

 

CZĘŚĆ II - PROCES SPORNY

 

Sekcja I - ZWYKŁY PROCES SPORNY

Tytuł I - WPROWADZENIE SPRAWY


Rozdział I - Skarga powodowa (1501-1506)
Rozdział II. - Wezwanie sądowe i zawiadomienie o aktach sądowych (1507-1512)

 

Tytuł II - ZAWIĄZANIE SPORU (1513-1516)
Tytuł III - INSTANCJA SPORU (1517-1525)
Tytuł IV - DOWODY (1526-1529)

Rozdział I - Oświadczenie stron (1530-1538)
Rozdział II - Dowód z dokumentów (1539-l546)
Rozdział III - Świadkowie i zeznania (1547-1573)
Rozdział IV - Biegli (1574-1581)
Rozdział V - Wizja lokalna i oględziny sądowe (1582-1583)
Rozdział VI - Domniemania (1584-1586)

 

Tytuł V - SPRAWY WPADKOWE (1587-1597)

Rozdział I - Niestawiennictwo stron (1592-1595)
Rozdział II - Udział trzeciej osoby w sprawie (1596-1597)

 

Tytuł VI - OGŁOSZENIE AKT, ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO, DYSKUSJA SPRAWY (1598-1606)
Tytuł VII - ORZECZENIE SĘDZIEGO (1607- 1618)

Tytuł VIII - ZASKARŻENIE WYROKU (1619-1640)

Rozdział I - Skarga o nieważność wyroku (1619-1627)
Rozdział II - Apelacja (1628-1640)

 

Tytuł IX - STAN RZECZY OSĄDZONEJ I PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO

Rozdział I - Stan rzeczy osądzonej (1641- 1644)
Rozdział II - Przywrócenie do stanu poprzedniego (1645-1648)

 

Tytuł X - KOSZTY SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC (1649)
Tytuł XI - WYKONANIE WYROKU (1650-1655)

 

Sekcja II - USTNY PROCES SPORNY (1656-1670)

 

CZĘŚĆ III - NIEKTÓRE PROCESY SPECJALNE

 

Tytuł I - PROCESY MAŁŻEŃSKIE

Rozdział I - Sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa (1671-1691)
Rozdział II - Sprawy o separację małżonków (1692-1696)
Rozdział III - Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (1697-1706)
Rozdział IV - Proces dotyczący domniemanej śmierci współmałżonka (1707)

 

Tytuł II - SPRAWY O ORZECZENIE NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ (1708-1712)
Tytuł III - SPOSOBY UNIKNIĘCIA PROCESÓW (1713-1716)

 

 

CZĘŚĆ IV - PROCES KARNY

 

Rozdział I - Wstępne dochodzenie (1717- 1119)
Rozdział II - Przebieg procesu (1720-1728)
Rozdział III - Skarga o naprawienie szkód (1729-1731)

 

CZĘŚĆ V - SPOSÓB POSTĘPOWANIA W REKURSACH ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZY USUWANIU LUB PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW

 

Sekcja I - REKURS PRZECIW DEKRETOM ADMINISTRACYJNYM (1732-1739)

Sekcja II - PROCEDURA PRZY USUWANIU LUB PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW

Rozdział I - Sposób postępowania przy usuwaniu proboszczów (1740-1747)
Rozdział II - Sposób postępowania przy przenoszeniu proboszczów (1748-1752)

 

Archidiecezja Łódzka


linia