Poszukiwania teologiczne nad duchowością małżeńską oraz wprowadzenie w nią możliwie jak najwięcej małżeństw chrześcijańskich, to jedno z najpilniejszych wyzwań , jakie stoją przed nami. Troska, aby Miłość była piękna i prawdziwa, aby jej nic nie zeszpeciło i nie sprofanowało.

Dokumenty Kościoła:

Kongregacja Nauki Wiary
MATRIMONII SACRAMENTUM Instrukcja o małżeństwach mieszanych 18 III 1966

Paweł VI
HUMANAE VITAE Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego 25 VII 1968

Kongregacja Nauki Wiary
HAEC SACRA CONGREGATIO List o nierozerwalności małżeństwa 11 IV 1973

Kongregacja Nauki Wiary
UN NOTUM EST Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary

Kongregacja Nauki Wiary
PROCESSUM Normy proceduralne prowadzenia procesu o rozwiązanie węzła małżeńskiego na mocy przywileju wiary

Kongregacja Nauki Wiary
OUAESTIO DE ABORTU PROCURATO Deklaracja o sztucznym poronieniu 18 XI 1974

Kongregacja Nauki Wiary
QUAECUMQUE STERILIZATIO Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich 13 III 1975

Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego
PERSONA HUMANA Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej 29 XII 1975

Kongregacja Nauki Wiary
SACRA CONGREGATIO (UTRUM IMPOTENTIA) Dekret o impotencji, która powoduje nieważność małżeństwa 13 V 1977

Kongregacja Nauki Wiary
IURA ET BONA Deklaracja o eutanazji 5 V 1980

Kongregacja Nauki Wiary
PASTORALIS ACTIO Instrukcja o chrzcie dzieci 20 X 1980

Jan Paweł II
FAMILIARIS CONSORTIO Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym 22 XI 1981

Stolica Apostolska
KARTA PRAW RODZINY 1983

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego
WYTYCZNE WYCHOWAWCZE W ODNIESIENIU DO LUDZKIEJ MIŁOŚCI Zasadnicze cechy wychowania seksualnego 1 XI 1983

Kongregacja Nauki Wiary
LIST O DUSZPASTERSTWIE OSÓB HOMOSEKSUALNYCH List do biskupów Kościoła katolickiego 1 X 1986

Kongregacja Nauki Wiary
DONUM VITAE Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia 22 II 1987

Jan Paweł II
MULIERIS DIGNITATEM List apostolski o godności i powołaniu kobiety 15 VIII 1988

Papieska Rada ds. Rodziny
NOTA NT. NATURALNEJ REGULACJI POCZĘĆ ORAZ DIAGNOSTYCZNYCH METOD PŁODNOŚCI 1988

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
PORNOGRAFIA I PRZEMOC W ŚRODKACH PRZEKAZU Odpowiedź duszpasterska 7 V 1989

Jan Paweł II
IL RECENTE CONCISTORO List do wszystkich Braci w Biskupstwie w sprawie zagrożenia życia ludzkiego 19 V 1991

Kongregacja Nauki Wiary
OMOSESSUALITA Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych 24 VII 1992

Kongregacja Nauki Wiary
PATRES CONGREGATIONIS Odpowiedzi na przedstawione wątpliwości dotyczące izolowania macicznego i innych zagadnień 31 VII 1993

Jan Paweł II
RODZINA ŹRÓDŁEM POKOJU DLA LUDZKOŚCI Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1 I 1994

Jan Paweł II
TELEWIZJA W RODZINIE KRYTERIA WŁAŚCIWEGO WYBORU PROGRAMÓW Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24 I 1994

Jan Paweł II
LIST DO RODZIN 2 II 1994

Jan Paweł II
THE INTERNATIONAL COMMUNITY List do głów państw na Międzynarodową Konferencję na temat zaludnienia i rozwoju w Kairze 19 III 1994

Kongregacja Nauki Wiary
LIST DO BISKUPÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA TEMAT PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZEZ WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZWIĄZKACH 14 IX 1994

Jan Paweł II LIST
DO DZIECI W ROKU RODZINY 13 XII 1994

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego
WSKAZANIA NA TEMAT FORMACJI SEMINARZYSTÓW ODNOŚNIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MAŁŻEŃSTWEM I RODZINĄ 19 III 1995

Jan Paweł II
EVANGELIUM VITAE Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego 25 III 1995

Jan Paweł II
IT IS WITH GENUINE PLEASURE List do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie 26 V 1995

Jan Paweł
II LIST DO KOBIET 29 VI 1995

Papieska Rada ds. Rodziny
LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE Wskazania dla wychowania w rodzinie 8 XII 1995

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
OCCASIONE NUPER OBLATA O wezwaniu „Królowo rodziny" w litanii loretańskiej 31 XII 1995

Jan Paweł II
ZAPEWNIJMY DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ W POKOJU! Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1 I 1996 '

Jan Paweł II
WSPÓŁCZESNE ŚRODKI PRZEKAZU W SŁUŻBIE POSTĘPU KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE Orędzie na XXX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24 I 1996

Papieska Rada ds. Rodziny
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA 13 V 1996

Papieska Rada ds. Rodziny
LIBERALIZACJA NARKOTYKÓW* REFLEKSJE DUSZPASTERSKIE 22 I 1997

Papieska Rada ds. Rodziny
DUSZPASTERSTWO OSÓB ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZWIĄZKACH Zalecenia 25 I 1997

Papieska Rada ds. Rodziny
VADEMECUM DLA SPOWIEDNIKÓW O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego 12 II 1997

Jan Paweł II
LIST DO BISKUPÓW NIEMIECKICH W SPRAWIE KOŚCIELNYCH PORADNI RODZINNYCH 11 I 1998

Konferencja Episkopatu Polski