Na terenie parafii przy ul. Jonschera 25 jest dom zakonny sióstr FELICJANEK (CSSF)

Pełna nazwa: ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
Congregatio Sororum S. Felicis a Cantalitio III Ordinis S. Francisci (CSSF)


Przełożona: s. M. Symeona (Beata Białobłocka) za s. M. Bognę - od VII.2013
s. M. Vianeya (Barbara Śliwowska) - dyr. przedszkola - od IX.2003
s. M. Emanuela (Elżbieta Sarnowska)- katechetka za s. Zuzannę - od IX.2009
s. M. Symeona (Beata Białobłocka)za s. M. Pawłę - przedszkolanka od IX.2011
s. M. Hiacynta (Barbara Bogucka) - przedszkolanka od IX.2013
s. M. Eliza (Ewa Bojarska)- katechetka za s.Ines - od IX.2014


dawniej :

s. M. Tomasza (Maria Czapiewska)- przedszkolanka do 22.08.2008
s. M. Zuzanna (Barbara Śleszyńska)- katechetka za s. Ireneię od IX 2004 do VIII.2009
s. M. Norberta (Karolina Balcerek)do VIII.2009
s. M. Paulina (Teresa Tomala)- przełożona za s. Alicję od IX.2007 do VI.2010
s. M. Pawła (Anita Minta)- przedszkolanka od 22.08.2008 do VIII.2011
s. M. Samuela (Emiliana Wałuszko) - zakrystianka od 1987 do IX.2010 bez następczyni
s. M. Celesta (Grażyna Kozłowska ) od IX.2009
s. M. Florentyna (Paulina Szostak)- od IX.2010
s. M. Bogna (Grażyna Bujak)przełożona i katechetka w SP 120 za s. Paulinę - od IX.2010 do VI.2013
s. M. Ines (Agnieszka Milian)- katechetka za s.Bognę - od IX.2013 do VII.2014
s. M. Eliza (Ewa Bojarska)- katechetka za s.Ines - od IX.2014 do VIII.2016Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa powstało w Warszawie, dnia 21 listopada 1855 roku, w którym to dniu Matka Angela i jej kuzynka - Klotylda Ciechanowska oddały się Matce Bożej, przed obrazem zwanym w Zgromadzeniu "Fundatorką", na służbę według Woli Przenajświętszej Jej Syna Jezusa Chrystusa.
W tym czasie opiekowały się gromadką dzieci i staruszek. Początkowo w pokoikach na poddaszu przy ul. Kościelnej 10 na Nowym Mieście, a gdy one okazały się zbyt ciasne zajęły mieszkanie przy ul. Mostowej. Instytucję przez nie prowadzoną zwano "Instytutem Panny Truszkowskiej", póĽniej "Zakładem św. Feliksa".
Duchowe oparcie miały w o. Honoracie KoĽmińskim, który cały czas towarzyszył powstawaniu dzieła. Na jego ręce złożyły ślub czystości, również z jego rąk, obie z Klotyldą, otrzymały habit tercjarstwa franciszkańskiego.
Zofia przyjęła imię Angela, Klotylda zaś - Weronika.
Dzieło bardzo szybko się rozwijało. Do sióstr zaczęły przyłączać się nowe towarzyszki.
Spacery z dziećmi na modlitwę do kościoła oo. Kapucynów, przed figurę św. Feliksa przyczyniły się do nadania dzieciom i siostrom nazwy. Gromadkę maluchów tytułowano "dziećmi od św. Feliksa", a siostry - "siostrami św. Feliksa" inaczej "felicjankami". Siostry odczytały to jako znak i przyjęły dla siebie nazwę nadaną przez ludzi. Odtąd patronem Zgromadzenia stał się św. Feliks. Podopiecznych cały czas przybywało.
Dzięki Opatrzności Bożej Zgromadzenie stało się w roku 1858 właścicielem dużego gmachu przy ul. Daniłłowiczowskiej, zwanego Biblioteką Załuskich.

W 1860 r. nastąpił podział Zgromadzenia na I chór - klauzurowy i II chór - oddający się działalności apostolskiej.
Felicjanki szły do pracy w wiejskich ochronkach, których na terenie całego zabory rosyjskiego było dwadzieścia siedem. Siostry uczyły religii, uczyły pisać i czytać dzieci i dorosłych.
W czasie powstania styczniowego w 1863 pielęgnowały rannych, przygarniały sieroty pomordowanych, niosły pomoc wszystkim bez wyjątku.
To właśnie za to, za "udział w sprawach politycznych", 17 grudnia 1864 roku siostry musiały zdjąć habity i w przeciągu trzech dni rozejść się do domów. Była to jednak tylko pozorna kasata Zgromadzenia. Historia pokazała, że dzieła Bożego nie może zniszczyć ludzka ręka. Siostry klauzurowe zostały przewiezione do Łowicza, wśród nich Matka Angela. W tym czasie Założycielka utrzymywała z siostrami kontakt listowy, który przepełniony był głęboką wiarą podtrzymującą na duchu rozproszone siostry.
Zgromadzenie na nowo odżyło w zaborze austriackim, w Krakowie, gdzie od roku 1860 istniał juz jeden dom. W roku 1866 właśnie w tym domu przy ul. Mikołajskiej w Krakowie stanęła Matka Angela. Zgromadzenie Sióstr Felicjanek rozwijało się bardzo szybko. Już w 1882 roku na Smoleńsku powstał pierwszy duży klasztor, gdzie przeniosła się Matka. Stąd wyjeżdżały siostry na placówki, stąd wyjechały siostry do pracy wśród emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, stąd w roku 1907 przyjechały siostry ponownie do Warszawy, dając początek Prowincji Warszawskiej Sióstr Felicjanek.
Błogosławiona Maria Angela Truszkowska zmarła w 1899 r.
Beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r. w Rzymie przez papieża Jana Pawła II.
Międzynarodowa wspólnota felicjańska, jako cząstka wielkiej rodziny franciszkańskiej, liczy ok. 2400 sióstr i podzielona jest na 12 tzw. Prowincji: w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii.
W Polsce siostry służą w 3 prowincjach: Krakowskiej, Przemyskiej i Warszawskiej, w tym na misjach w innych krajach, jak: Francja, Rzym, Estonia, Ukraina, Kenia i od 2005 r. Rosja.

Felicjanki w archidiecezji łódzkiej
Felicjanki z prowincji krakowskiej i warszawskiej na terenie archidiecezji łódzkiej są Pabianicach, w Rzgowie i w Łodzi. Do niedawna były jeszcze w Widawie.
W Pabianicach w parafii pw. św. Maksymiliana pracują trzy felicjanki,
w Rzgowie w parafii pw. św. Stanisława BM - 4 siostry,
a w Łodzi w parafii pw. Opatrzności Bożej obecnie - 5 sióstr.

W archidiecezji łódzkiej felicjanki podejmują różnorodną działalność apostolską.
We wszystkich ww. parafiach pracują jako zakrystianki.
Ponadto prowadzą Przedszkole Publiczne im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Łodzi, ul. Jonschera 25,
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11.
Pełnią posługę intendentki, kucharki, katechizują dzieci i młodzież.

Dom lokalny w Łodzi

W latach 1929-1933 w Zakładzie Wychowawczym w Pabianicach pracowało 10 sióstr.
Od 1929 r. biskup Wincenty Tymieniecki czynił starania, by sprowadzić felicjanki do Łodzi. Zamiar ten urzeczywistniono na początku 1933 r.
Biskup aktem darowizny w obecności matki prowincjalnej Marii Antoniny Omernik, przełożonej prowincjalnej, przekazał Zgromadzeniu plac na Marysinie na zorganizowanie Ochronki.
Ks. Proboszcz Antoni Szymanowski zajął się budową domu przeznaczonego na ten cel.

Dom lokalny Zgromadzenia Sióstr Felicjanek pw. Opatrzności Bożej z siedzibą w Łodzi-Bałuty, przy ulicy Jonschera 25 (dawniej Kolińskiego 19-21) zgodnie z prawem kanonicznym, został erygowany w dniu 23 lutego 1933 r. jako własność Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie.

W lipcu 1934 r. przybyły 3 siostry z przełożoną s. Teodorą Grunwald. W nieukończonym jeszcze domu opiekowały się setką dzieci. Dom ukończony tuż przed wojną; w czasie okupacji znalazł się na terenie getta żydowskiego. Łódzkie felicjanki zostały wysiedlone.
Dopiero w lutym 1945 r. można było dom ten zająć z powrotem. Siostry wróciły do domu bardzo zniszczonego, ograbionego, z wodą w piwnicy. W tych ciężkich warunkach prowadziły przedszkole, katechizację w szkołach państwowych, zakrystię i obsługę chorych.
Biskup W. Jasiński w odpowiedzi na prośbę siostry przełożonej, 2 lipca 1945 r. udzielił zezwolenia na otwarcie kaplicy półpublicznej z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu. Kaplica została poświęcona pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Feliksa z Kantalicjo.
Już 14 maja 1957 r. Władza Duchowna Kurii Biskupiej w Łodzi zezwala na całodzienne wystawienie, w naszej domowej kaplicy, Najświętszego Sakramentu w monstrancji w święta patronalne Zgromadzenia i krótkie wystawienie w pierwsze piątki miesiąca.
Od 1952 r. siostry podjęły pracę parafialną (opieka nad kościołem pw. Opatrzności Bożej, pomoc charytatywna potrzebującym oraz katechizacja).
Zwiększenie liczby sióstr pozwoliło na prowadzenie szwalni.
Po wojnie do 1952 r. felicjanki prowadziły w swoim domu przedszkole do czasu gdy zostało upaństwowione, a póĽniej przekształcone.
Od 16 paĽdziernika 1974 do 1990 r. na parterze domu mieścił się Rodzinny Dom Dziecka - filia Państwowego Domu Dziecka "Słoneczna Polana".

Rok 1990 był dla placówki w Łodzi rokiem, kiedy po 38. latach Zgromadzenie odzyskało parter budynku, gdzie kiedyś mieściło się przedszkole felicjańskie.
Przemiany, jakie przyniósł 1989 r., pozwoliły odzyskać tę część budynku i na nowo rozpocząć pracę wychowawczo-dydaktyczną w przedszkolu.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii i zgody z Wydziału Edukacji 1 grudnia 1992 r. Kuratorium Oświaty wydało decyzję o tym, że przedszkole wpisano do ewidencji przedszkoli publicznych. Obecnie Przedszkole Publiczne im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej ma 52 dzieci w dwóch oddziałach. Dyrektorką jest s.Vianeya

Aktualne formy apostolatu Prowadzenie Przedszkola Publicznego; katechizacja w SP 81 i 120; praca w kościele parafialnym; prowadzenie scholi; Przyjaciół Dusz Czyśćcowych oraz Szkolnych Kół Caritas.

zobacz : www Sióstr Felicjanek