Kościół
1. Kościół

Benedykt XVI: Kościół jest żywą wspólnotą ludu Bożego
Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej 15 X.2008 powiedział : jednym z istotnych pojęć, które św. Paweł definiuje w swych listach, jest „Kościół”.
Przed swym nawróceniem pod tą nazwą rozumiał on zwolenników Chrystusa, żyjących według nowej drogi i zasad, stanowiących zagrożenie dla judaizmu. W liście do Galatów wyznaje: „Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć" (Ga 1,13).
Dzięki nawróceniu odkrywa Kościół jako Boży, wspólnotę powołaną przez Chrystusa wiodącą wiernych do zbawienia. Terminu „ekklesia” używa w swych listach w potrójnym znaczeniu. Jako zgromadzenie wspólnoty na liturgię; jako odrębną wspólnotę lokalną wiernych, np. w Efezie, w Koryncie, w Galacji itd.; wreszcie jako Kościół powszechny.
Opisując rzeczywistość Kościoła używa kilku charakterystycznych obrazów. Mówi o ciele Chrystusa, którego głową jest Chrystus, a wierni członkami, złączonymi przez Eucharystię. Ukazuje Kościół jako świątynię Bożą, żywy dynamiczny organizm, ożywiany mocą Ducha Świętego.
Używa także nazw dom Boży, Boża rola, Boża budowla, lud Boży. Tego rodzaju określenia pomagają także nam, współczesnym, lepiej rozumieć tajemnicę Kościoła i współpracować w jego budowie.