Przetarg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:

„Efektywne energetycznie obiekty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi ”

Projekt ubiega się się o dofinansowanie

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego:

3.1.2. Poprawa jakości powietrza

 

Częśd 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2017)

KODY CPV  

 • 45100000-7 roboty budowlane
 • 45321000-3 izolacja cieplna
 • 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
 • 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków
 • 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

Oferty i zapytania należy składad w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej

Czynna codziennie

9:00 - 11.00 oraz 15.30 - 17.30 w soboty 9.00 - 11.00

Termin składania ofert: 14 sierpnia 2018 r.

Termin otwarcia ofert: 16 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4 N R   1 6   PO Z .   9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami dostępne jest do pobrania w siedzibie Zamawiajacego, w terminie do dnia 14 lipca 2018 r. Za wydanie dokumentacji nie są pobierane opłaty.

Zatwierdził: Proboszcz ks,Roman Łodwig

Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi

94-004 Łódź,

ul. Retkińska 127

Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Województwo: łódzkie

Powiat: m. Łódź

Miejscowość: Łódź, ul. Retkińska 127  

 

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, nie podlega ustawie Prawo zamówieo publicznych, jest realizowane w ramach zasady konkurencyjności.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących prac projektowych i robót budowalnych dla budynku kościoła parafialnego przy ul. Retkioskiej w Łodzi w ramach projektu „Efektywne energetycznie obiekty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi

Zakres prac projektowych:

 

Niezbędne do wykonania zamówienia jest:

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z późn. zmianami), zgodnie z prawem budowlanym.
 • Uzyskanie niezbędnych, opinii i pozwoleo właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji, źródła ciepła,
 • Ze względu na charakter zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, przedłożenie inwentaryzacji przyrodnieczej w formie papierowej wykonanej zgodnie z obowiązujcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz uwzględnienie w zakresie robót termomodernizacyjnych ewentualnych wytycznych – o ile się pojawią.
 • O ile zajdzie taka koniecznośd, sporządzenie i przedłożenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, jeżeli brak jest konieczności przeprowadzenia takiej oceny stosowne zaświadczenie lub dokument równoważny wydany przez organ podejmujący decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania OOŚ.
 • Przeprowadzenie wymaganych prób i badao, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania,
 • Sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych wcześniej elementów realizacji,
 • Wykonanie świadectwa energetycznego budynku po zakooczeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania,
 • Wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego,

Integralną częścią niniejszego opracowania jest audyt energetyczny.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) powinna byd:

 • Wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyd oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu,
 • W swojej treści określad przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, urządzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania. Powinna przestrzegad zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, instrukcjach ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach technicznych,
 • Zawierad wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązao projektowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”), Dokumentacja powinna byd podzielona na branże.

Zamawiający powinien otrzymad w pięciu egzemplarzach projekt budowlany i w trzech egzemplarzach projekt wykonawczy, w formie wydruków i w jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym. Każdy egzemplarz dokumentacji powinien byd opatrzony numeracją i trwale spięty.

 

Zakres robót budowalnych:

 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny nad kościołem górnym

Wymagana grubośd dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: wełna mineralna

Uwagi:  

Konieczne ocieplenie stropu nad kościołem górnym, ocieplenie - układanie maty z wełny mineralnej o grubości 15cm i współczynniku lambda nie gorszym niż 0.04.

 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad kopułą

Wymagana grubośd dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 30 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa

Uwagi:  

Konieczne ocieplenie stropu kopuły, ocieplenie styropapą od góry warstwa o grubości 30cm współczynnik lambda nie gorszy niż 0.04.

 

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegród "Drzwi zewnętrzne" - uszczelnienie

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 3,450 W/(m 2•K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:  

Uszczelnienie drzwi głównych, w związku z dużymi stratami ciepła.

 

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegród "Witrolity" wymiana

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,400 W/(m 2•K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:  

Wymiana witrolitów na nowoczesne spełniające wytyczne WT2014 na rok 2021 przy temperaturze pomieszczeo wewnątrz <16C.

 

 

Uwaga ! Warunek bezwzględny! Projektowane rozwiązania i roboty budowalne muszą bezpośrednio byd zgodne z założeniami audytu energetycznego dla kościoła parafialnego stanowiącego załącznik do nieniejszego zapytania oraz prowadzid do osiągnięcia następujących wskaźników dotyczących realizacji projektu:

 

Wskaźniki produktu:

Budynek kościoła parafialnego

Nazwa usprawnienia

współczynnik

przenikania ciepła

powierzchnia

[m2]

Modernizacja przegrody Strop nad kościołem górnym

0,22

1600,00

Modernizacja przegrody Strop nad kopułą

0,12

415,00

Modernizacja przegrody "Witrolity" wymiana

1,4

1 265,08

Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne - uszczelnienie

3,45

60,90

 

Zakres rzeczowy robót składający się na przedmiot umowy został określony w następujących dokumentach:

 1. Audyt energetyczny budynku kościoła parafialnego przy ul. Retkioskiej w Łodzi
 2. OŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

Dokumenty do pobrania w siedzibie zamawiającego.

 1. Opis           przedmiotu     zamówienia    został   przygotowany             bez      zastosowania        dialogu technicznego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówieo uzupełniających.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Wykonawca jest zobowiązany wskazad części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom i podad firmy podwykonawców.
 10. Zamawiający może na każdym etapie unieważnid postepowanie bez podawania przyczyny
 11. Decyzja zamawiającego jest decyzją ostateczną i nie podlega odwoł

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonad w terminie do 30 czerwca 2019 r. od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że prace projektowe zostaną wykonane do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów — Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
  2. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Wykonawcy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych,
  3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
   1. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowalną w zakresie

termomodernizacji ciepła o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto,

 1. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowalną obejmującą nietypowe element ślusarki fasadowej (szkło fasadowe nie w prostoką
 2. Dysponują przynajmniej 1 (jedną) osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą min. 5 lat uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeo w branży konstrukcyjno – budowalnej
 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łącżących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, by Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
  3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznad, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mied negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia.
  5. Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
  6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za odrzuconą.

Rozdział Va

Podstawy wykluczenia 1.Poza przypadkami wykluczenia, do których odwołuje się zapis zawarty w Rozdz. V ust. 7, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (DZU z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (DZU z 2015 r., poz.

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615);

 1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwośd, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych;
 2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych Środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.W zakresie objętym postanowieniami ust. 1, zapisy zawarte w Rozdz. V ust. 8 i 9, stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI

Wykaz oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Wykonawca jest zobowiązany załączyd do oferty aktualne na dzieo składania ofert Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania).
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te będą potwierdzad spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 5. W przypadku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 2, tj. gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi on udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na etapie składania ofert). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, by dokumenty mające stanowid dowody na przedmiotową okolicznośd określały co najmniej :
 6. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 7. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 8. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 9. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania). Wraz ze złożeniem tego oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazad każdy z Wykonawców.
  2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzieo złożenia oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, tj.:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyd dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyd inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
  1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukooczone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów — inne dokumenty (formularz wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania).

Zmawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto oraz jedną robotę budowlaną obejmującą nietypowe lementy slsarki fasadowej

 1. wykaz osób, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie prac projektowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z załączeniem dowodów określających spełnienie informacji zawartych w wykazie. Wykaz nalezy sporządzid zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócid się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN — na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie zobowiązany przedstawid w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1) lit. a). Zamawiający nie formułuje natomiast, obowiązku przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 1) lit. a dotyczących podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia, nie będących podmiotami, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wspólników spółki cywilnej, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 8, będą oni zobowiązani, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyd następujące dokumenty:
  1. dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu każdego z Wykonawców;
  2. dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 2) potwierdzające spełnianie razem przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu, przy czym w dokumencie o którym mowa w lit. c) należy wskazad, który z Wykonawców zrealizował wykazaną robotę budowlaną, dostawę lub usługę;
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1): 1)lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, lit. b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a) i b), powinny byd wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis zawarty w ust. 11 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 7 pkt 1) lit. a) składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyd, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis zawarty w ust. 11 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócid się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnieo w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnieo oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 8. Zamawiający wzywa także Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnieo dotyczących oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskad za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DZU z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352).
 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwad Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeo lub dokumentów.

Rozdział VII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się na piśmie: osobiście, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem posłaoca.
 2. Zamawiający ma prawo żądad, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
 3. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich oświadczeo, wniosków, zawiadomieo lub informacji.
 4. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem należy kierowad na adres siedziby Zamawiajacego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi

94-004 Łódź,

ul. Retkioska 127

 1. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej, nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnieo lub treścią protokołu z zebrania Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid treśd zapytania.
 6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz innych informacji jest:

1)Ks. Roman Łodwig – kwestie merytoryczne, potwierdzanie wizji lokalnej, tel. 42 686 22 36, kom. 505814431, 42 686 86 22 adres do korespondencji to adres siedziby zamawiajacego.

2)Katarzyna Czytrzyoska – kwestie formalne, tel. 42 206 78 00

adres do korespondencji to adres siedziby zamawiajacego.

 

 1. Wykonawca ma obowiązek porozumiewad si z Zamawiającym wyłącznie na piśmie w sposób określony w ust. 2. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych sposobów komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnieo lub innych informacji w odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania kierowane przez Wykonawców w sposób inny niż przewidziano to w ust. 2 (np. Telefonicznie lub mailowo).
 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
 5. Niniejsze zapytanie można wykorzystywad wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium

1.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdział IX

Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyd termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowywania ofert 1.Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.

2.Treśd oferty musi odpowiadad treści zapytania, w szczególności oferta powinna zostad sporządzona według Formularza oferty który stanowi załącznik nr 5 do zapytania. 3.Oferta musi byd sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 1. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyd do oferty ich tłumaczenie na język polski.
 2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców muszą byd złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty, tj. dokumenty inne niż oświadczenia, mogą byd złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem.
 3. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, jakie każdego z nich dotyczą.
 4. Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem musi nastąpid w formie pisemnej.
 5. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 6. Oferta Wykonawcy, a także dokumenty, których wystawcą jest Wykonawca, muszą byd podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy powinny byd czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi byd załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo, określającego zakres czynności, do których pełnomocnik ten jest umocowany.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, muszą byd parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany w tekście, przy których nie będzie takich paraf, Zamawiający będzie traktował jako nienaniesione.
 8. Zamawiający zaleca, by oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami była połączona w jedną całośd w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
 9. Zaleca się, by ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścid w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości.
 10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec, że dokumenty zawierające informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą byd udostępniane. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany wykazad, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie zastrzeżenia przez Wykonawcę pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jest wskazane, by wydzielił on niezłączoną z ofertą w sposób trwały częśd niejawną, umieścił ją w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opisał w odpowiedni sposób np.: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAD INNYM PODMIOTOM”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdziale XI ust. 10 zapytania.

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty można składad wyłącznie w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej Zamawiającego, pod adresem:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, 94-004 Łódź, ul. Retkioska 127

 

Czynna codziennie

9:00 - 11.00 oraz 15.30 - 17.30

w soboty 9.00 - 11.00

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 2. Dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, decydujące znaczenie ma data i dokładna godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Złożone oferty mogą zostad wycofane lub zmienione przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostad sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne umocowanie od Wykonawcy do dokonania tej czynności (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi byd załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo) oraz doręczony Zamawiającemu pod rygorem nieważności na piśmie. Wniosek należy złożyd w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu opisanym w sposób właściwy dla oferty, z dopiskiem odpowiednio: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY", w miejscu i terminie właściwym dla składania ofert.
 5. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.
 6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 10,00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, 94-004 Łódź, ul. Retkioska 127

 1. Zamawiajacy nie przewiduje udziału wykonawców w jawnym otwarciu ofert.
 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wartośd oferty będzie stanowiła określona przez Wykonawcę cena brutto.
 2. Cena uwzględniająca stawkę podatku VAT musi byd podana w ofercie Wykonawcy w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglid do pełnych groszy, przy czym koocówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a koocówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
 3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w. celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.
 4. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformowad Zamawiającego, czy wybór tej oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz podając ich wartośd bez kwoty podatku.
 5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania.

Rozdział XIII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający oceni, czy oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zapytaniu, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych przez Zamawiającego, oświadczeo lub dokumentów.
 2. Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podane liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie;

2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

— niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4.Zamawiający, po dokonaniu poprawki omyłki w ofercie i zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 2 dni na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie wyrażeniu może zostad potraktowany jako jej brak, co skutkowad będzie odrzuceniem oferty.

 1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie, odbiegające od posiadanego kosztorysu inwestorskiego o 40% i więcej, w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzid wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
  1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązao technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartośd przyjęta do ustalenia ceny nie może byd niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZU z 2015 r., poz. 2008 oraz z 2016 r., poz. 1265);
  2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
  3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 1. W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 40% od:
  1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnieo, o których mowa w ust. 5, chyba, że rozbieżnośd będzie wynikad z okoliczności oczywistych niewymagających wyjaśnienia;
  2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócid się o udzielenie wyjaśnieo, o których mowa w ust. 5.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny będzie spoczywad na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnieo lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnieo wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   1. jest niezgodna z zapytaniem;
   2. jej treśd nie odpowiada treści zapytania
   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
   5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia;

 1. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
 3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 4. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeostwo publiczne lub istotny interes bezpieczeostwa paostwa, a tego bezpieczeostwa lub interesu nie można zagwarantowad w inny sposób;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel nie dokona obowiązkowej wizji lokalnej potwierdzonej na piśmie przez Zamawiającego. Wizji lokalnej można dokonad jedynie w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej.
 1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

 

Kryterium

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena

 

100%

100

Dla porównania ofert zostaną wzięte pod uwagę:

Kryterium Cena - cena oferty, o której mowa w Rozdz. XII ust. 1 Zapytania,

 1. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następujących wzorów:

Kryterium: Cena brutto oferty — C.

Oferta, w której Wykonawca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: C cmłn/ coo X 100 X 100 % gdzie:

C — liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena, cmin — najniższa cena spośród ocenianych ofert, Coo - cena oferty ocenianej.

 1. Łącznie oferta może uzyskad maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym koocówki poniżej 0,005 punktu pominie, a koocówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiad taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
  1. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 3)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 4)unieważnieniu postępowania.
  3. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oraz inne, ewentualne, niezbędne do podpisania umowy, formalności. Niedokonanie przez Wykonawcę powołanych formalności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może uznad za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
 2. Umowa w sprawie zamówienia może zostad podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę ze strony Wykonawcy ma podpisad pełnomocnik,

Zamawiającemu należy przekazad oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo,

Z treści pełnomocnictwa powinno w sposób wyraźny wynikad umocowanie pełnomocnika do podpisania umowy. W każdym wypadku, osoba podpisująca umowę ze strony Wykonawcy będzie zobowiązana okazad dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamośd.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona przez nich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia mu (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawców) umowy regulującej ich współpracę.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

Rozdział XV

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach 1.Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania

 1. Zamawiający przewiduje możliwośd dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowieo umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
 2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą obejmowad zmianę każdego z postanowieo umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu.
 4. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w Zapytaniu jest jedynie możliwa w przypadku, gdy prowadzi do zastosowania rozwiązao zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.
 5. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowieo umowy można uznad korzyśd Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.
 6. Przewidziana w ust. 2 możliwośd wprowadzenia zmian do umowy zawartej z Wykonawcą została określona we wzorze umowy.
 7. Każda ze stron umowy może wystąpid z propozycją dokonania zmian postanowieo zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazywad na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierad także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.

Rozdział XVIa

Umowy o podwykonawstwo 1.Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumied umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty

budowlane stanowiące częśd zamówienia, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówieo publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

 1. Zamawiający wymagania co do zawierania umów z podwykonawcami zawarł we wzorze umowy.
 2. Niespełnienie wskazanych w ust. 2 wymagao dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie stanowid podstawę do zgłoszenia przez Zamawiającego, odpowiednio, zastrzeżeo lub sprzeciwu.
 3. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie będą podlegad obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartośd będzie równa lub mniejsza niż 50 000zł (netto)

Rozdział XVII

Dane osobowe - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

Administratorem Paostwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, 94-004 Łódź, ul. Retkioska 127.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym:

 1. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Parfii służy następujący adres:

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi

94-004 Łódź, ul. Retkioska 127

 

 1. Paostwa dane osobowe są przetwarzane przez Parafię w celu realizacji przedmiotowego zapytania ofertowego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Parafię Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  1. podjęcie działao w celu wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której

Pani/Pan będzie stroną;

 1. przetwarzanie jest realizowane do zadao realizowanych w interesie publicznym (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. e RODO)
 2. prawnie usprawiedliwiony interes Parafii (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeo;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą byd ujawniane przez Parafię podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji zapytania i działao z nim związanych a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeo wynikających z realizacji zapytania jak również przez okres konieczny do realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na administratorze danych.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Paostwa dobrowolnie. Parafia uprzejmie informuje, iż nie mają Paostwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwid wykonanie wobec Paostwa obowiązków

Parafii.

 1. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-       prawo dostępu do treści swoich danych,

-       prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,

-       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-       prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Parfii danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesład te dane innemu administratorowi danych lub zażądad, przesłania danych do innego administratora. Jednakże Parafia zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,

-       prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Parafia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazid ze względu na szczególną sytuację adres siedziby Parafii z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki do zapytania stanowiące jej integralną częśd:

 1. Załącznik nr 1 — Opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie organu, audyty energetyczne ,
 2. Załącznik nr 2 — wzór Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 3. Załącznik nr 3 — wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy,
 4. Załącznik nr 4a — wzór Wykazu robót budowlanych,
 5. Załącznik 4b – wzór wykazu osób
 6. Załącznik nr 5 — Formularz oferty,
 7. Załącznik nr 6 — Wzór umowy,
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie dane osobowe

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia