archiwalne wpisy

Wprowadzenie do części poświęconej sesji nt. tradycji w Kościele

7 listopada 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyła się sesja naukowa poświęcona tematyce tradycji. Skierowana była do księży, kleryków seminarium diecezjalnego i franciszkańskiego, świeckich studentów teologii, katechetów, członków duszpasterstwa akademickiego oraz osób zainteresowanych mszą św. w rycie przedsoborowym. Wśród bezpośrednich impulsów do jej zorganizowania należy wskazać napięcia towarzyszące ujawnieniu się nurtów tradycjonalistycznych [...]

Tradycja judeochrześcijańska w interpretacji Biblii

ks. Marek Wochna Tradycja Judeochrześcijańska w interpretacji Biblii Egzegeza biblijna może być przeprowadzona kilkoma metodami egzegetycznymi. Jedne z nich akcentują kwestie literackie tekstu biblijnego, inne koncentrują się na aspektach historycznych powstawania tekstu, jeszcze inne odnoszą się do osoby autora, którym posłużył się Pan Bóg. We wszystkich tych przypadkach nie można jednak oderwać się od Tradycji. [...]

Historyczny kształt prawa kościelnego

ks. Zbigniew Tracz Historyczny kształt prawa kościelnego 1. Wstęp Prawodawca w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonie 6 w § 1 stanowi: Z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu, zostają zniesione: 1° Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku; 2° również inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne przepisom obecnego Kodeksu, chyba że odnośnie do partykularnych [...]

Tradycja jako sposób trwania Kościoła

ks. Grzegorz Dziewulski Tradycja jako sposób trwania Kościoła Wprowadzenie Wśród znaczących przemian społecznych, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w Europie, na wnikliwszą uwagę zasługuje przeobrażenie nastawienia do tradycji oraz jej dotychczasowej roli w społeczeństwie. Nieodwracalną przeszłością wydaje się niedawny jeszcze status ważnej i dobroczynnej wartości w życiu jednostki i rodziny czy fundamentalny mechanizm socjalizacji [...]

Tradycja –- wierność liturgii, liturgia – życie tradycji

ks. Sławomir Sosnowski Tradycja – wierność liturgii, liturgia – życie tradycji Tradycja liturgiczna jest specyficzną formą Tradycji kościelnej. Przez słowa i ryty z pokolenia na pokolenie przekazywana jest wiara jako postawa wobec Boga, związane z nią prawdy wiary i zasady życia. W centrum jednak stoją nie jakieś prawdy i zasady, ale Ten, który powiedział o [...]

Religijność ludowa jako droga przekazu tradycji

ks. Marek Stępniak Religijność ludowa jako droga przekazu tradycji Wprowadzenie Przemiany religijne i kulturowe, jakie zachodzą w społeczeństwie polskim wraz z narastającym pluralizmem światopoglądowym, wyrażają się m.in. w coraz wyraźniejszej dwubiegunowości postaw wobec katolicyzmu. Na jednym biegunie znajdują się ci, którzy pogłębiają swoją religijność w różnych jej wymiarach, przede wszystkim w wymiarze praktyk religijnych, moralności, [...]