WŻCh

2 kwietnia 2017

Zakończenie rekolekcji ignacjańskich w życiu „Po co żyję?” Fundament ćwiczeń

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Łodzi wraz z Ojcami Jezuitami zakończyła tegoroczne wielkopostne rekolekcje ignacjańskie w życiu „Po co żyję ?” Fundament ćwiczeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom rekolekcji za wytrwanie w 3-tygodniowym trudzie rozwijania swojej duchowości, który obejmował codzienną modlitwę medytacyjną nad Słowem Bożym, uczenie się odkrywania Bożego dzieła w życiu codziennym oraz cotygodniowe spotkania z osobą towarzyszącą, oraz w co niedzielnym, wspólnym uczestniczeniem we Mszy Świętej i konferencji wprowadzającej w duchowość ignacjańską.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły WŻCh w zorganizowaniu rekolekcji, w szczególności siostrze Celinie Wołkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.NP. zespołowi ze wspólnoty „Zwiastowanieza oprawę muzyczną we Mszy Świętej.

Dziękujmy Bogu za dobro, które w nas zdziałał, lepsze poznanie siebie i pogłębienie naszej relacji z Bogiem oraz prośmy o dalsze, dobre owoce rekolekcji.

 

Zmiana asystenta:

Asystentem kościelnym WŻCh w Łodzi jest o. Mieczysław Sołowiej SJ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) w Polsce jest stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego, rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele.

Zmierzamy do tego, aby stawać się chrześcijanami bardziej zaangażowanymi w dawaniu świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym, które rozwijają godność człowieka, dobro rodziny oraz integralność stworzenia. (...) Gromadzimy we wspólnocie osoby, które odczuwają pragnienie integracji wszystkich wymiarów swego życia z pełnią wiary chrześcijańskiej (...). Dążymy do osiągnięcia takiej jedności życia, poprzez odpowiedzi na wezwania Chrystusa pojawiające się w świecie, w którym żyjemy." Zasady Ogólne nr 4.

Zasadniczym celem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest apostolstwo podejmowane w każdym wymiarze życia, od apostolstwa w Kościele po zaangażowanie w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym itd. Członkowie WŻCh w Polsce realizują obecnie swoje zaangażowanie apostolskie w następujących obszarach życia:

  • aktywne włączenie w życie Kościoła; współpraca z innymi ruchami w Polsce; ewangelizacja
  • promowanie duchowości ignacjańskiej
  • pogłębianie formacji duchowej ludzi świeckich; formacja liderów
  • zaangażowanie w pracę zawodową i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości; praca na rzecz zmniejszania bezrobocia; praca nad przemianami w szkolnictwie
  • troska o dobro rodziny i wychowanie dzieci,
  • posługa na rzecz biednych, chorych i osamotnionych
  • troska o rozwój kultury i o ekologię
  • zaangażowanie w mass-media.

Członkowie WŻCh współpracują z jezuitami m.in. poprzez pomoc w udzielaniu rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych.

Duchowość WŻCh jest skoncentrowana na Misterium Paschalnym Chrystusa. Członkowie wspólnot dążą do coraz głębszej jedności z Chrystusem, który "tu i teraz" kontynuuje misję zbawienia. Więź z Chrystusem i Jego Kościołem jest mobilizacją do twórczej i konkretnej pracy na urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi. Szczególnym wzorem tej współpracy jest Maryja, od której członkowie WŻCh uczą się odczytywania i wypełniania swego apostolskiego powołania.

Szczególnym źródłem duchowości naszej wspólnoty są Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego z Loyoli. "Nasze powołanie wzywa, byśmy żyli taką duchowością, która otwiera i uczy dyspozycyjności na to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego. Rozpoznajemy, że szczególnie modlitwa osobista i wspólna, rozeznanie we wspólnocie, rozeznanie indywidualne, w tym rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe są ważnymi środkami do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach." Zasady Ogólne nr 5 Jest to duchowość ludzi pozostających w świecie, kochających ten świat i wrażliwych na obecność w nim Boga.

Najbardziej powszechnym środkiem formacji w WŻCh są spotkania w małych grupach - wspólnotach podstawowych.Każda wspólnota spotyka się systematycznie (co tydzień lub co dwa tygodnie) na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu i poznawaniu nowych treści. W trakcie tych spotkań uczestnicy uczą się działania opartego na doświadczeniu - rozeznawaniu - podejmowaniu decyzji, aby w rezultacie być coraz bardziej kontemplatywnymi w działaniu.

Najwyższą władzą Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce jest Zgromadzenie Narodowe zbierające się co 4 lata, które wybiera Radę Wykonawczą na czele której stoi Prezydent.

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 
18.00, 20.30.

W kaplicy św. Krzysztofa
(w roku szkolnym)
9:00 greko-katolicy
11.30 przedszkolaki
13:00 Misa Español
18.00 studenci

Dni powszednie
7.00, 8.30, 18.00.

 

Konto Parafii do darowizn:

16 1240 3031 1111
0000 3427 1900

 

 

Liturgia dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Administrator | Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Jezuici w Polsce | Duszpasterstwo Akademickie | Dom Miłosierdzia | Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym |
CSS,template,components by Marek Wlodarski