ŁÓDZKIE STUDIA TEOLOGICZNE

 Przedmowa Arcybiskupa Łódzkiego
 Od redakcji
Tom I   - spis treści
Tom II  - spis treści
Tom III - spis treści
Tom IV - spis treści
Tom V  - spis treści *
(Poszczególne artykuły 
udostępniono w postaci 
plików Word 6)
Dostępny jest równieź zbiór 
wszystkich artykułów z tomów I-V
w postaci skompresowanej (zip)
 Skontaktuj się z nami:

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
ŁÓDZKICH STUDIÓW TEOLOGICZNYCH
ul. Św. Stanisława Kostki 14
90-457 ŁÓDŹ
tel. 36-59-66; fax. 36-01-52
mail: szczyrba@archidiecezja.lodz.pl


PRZEDMOWA ARCYBISKUPA ŁÓDZKIEGO
Aktywność uczelni w dużej mierze wyraża się w dorobku naukowym jej wykładowców. Toteż publikowane książki i rozprawy spełniają zasadniczą rolę w pracy naukowej profesora i jego szkoły. Każdy zatem nowy periodyk naukowy poszerza możliwości publikowania, a w rękach czytelnika staje się kolejnym przewodnikiem w jego osobistych lekturach i w naukowych poszukiwaniach. Wyrażam więc głęboką satysfakcję, iż ukazuje się pierwszy w dziejach Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi periodyk poświęcony zagadnieniom teologii, filozofii i kultury chrześcijańskiej, będący przede wszystkim do dyspozycji profesorów tej Uczelni.
Łódzkie Studia Teologiczne" to z pewnością trwałe upamiętnienie 70 rocznicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, obchodzonej w 1991 roku, a jednocześnie żywa inspiracja do wzmożonej pracy naukowej, która znajdzie swój pełny wyraz w nowych publikacjach jego wykladowców.
Redakcji "Łódzkich Studiów Teologicznych" oraz gronu współpracowników życzę jak najlepszych edycji tego rocznika oraz takich dalszych przedsięwzięć, które przyczynił się do pogłębienia dyscyplin teologicznych i filozoficznych w środowisku łódzkim.
Ufam, że każdy z kolejnych numerów rocznika będzie czytelnym znakiem aktywności naukowej najstarszej uczelni Łodzi i wymownym zaproszeniem do współpracy z innymi środowiskami naukowymi. Dla duszpasterzy zaś Archidiecezji Łódzkiej stanie się cenną pomocą w ich codziennej posłudze.
Na nowy i wspólny trud redakcyjno-edytorski serdecznie błogosławię.

+ Władysław Ziółek
Arcybiskup Łódzki

Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony

OD REDAKCJI
Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy tom "Łódzkich Studiów Teologicznych". Są one periodykiem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Stanowią zatem wspólne forum ogłaszania drukiem prac przygotowanych przez wykładowców tej Uczelni, jej absolwentów oraz tych autorów, którzy na kartach nowego rocznika zechcą swoją twórczością zaistnieć.
"Łódzkie Studia Teologiczne" są pierwszym tego rodzaju tytułem w historii Kościoła łódzkiego i w dziejach prasy łódzkiej. Stanowią więc od dawna oczekiwaną odpowiedź na liczne postulaty łódzkiego środowiska teologicznego, na którego dynamiczny rozwój składa się zarówno działalność kilku uczelni teologicznych, jak i wzrastająca stale liczba świeckich studentów teologii.
Periodyk nasz otwiera swoje łamy dla szeroko pojętych zagadnień z dziedziny teologii, filozofii, kultury chrześcijańskiej, a także dla teorii i praktyki duszpasterstwa. Ze zrozumiałych powodów w bliskim polu widzenia redakcji będą się znajdować również te zjawiska i problemy, którymi żyje na co dzień Kościół łódzki, ponieważ stanowią one m.in. odbicie specyfiki aglomeracji łódzkiej oraz regionów sąsiednich.
Zamysł wydawania "Łódzkich Studiów Teologicznych" od dawna funkcjonujący w świadomości wielu profesorów wyrażony został już w postaci zobowiązującego postulatu w związku z obchodami 70 rocznicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi (1921-199l). Nowa inicjatywa wydawnicza miała być trwałą formą upamiętnienia przeżywanego jubileuszu. Kontekst ten wyjaśnia też dostatecznie samą problematykę podjętą w prezentowanym obecnie pierwszym tomie rocznika. Dotyczy ona wyłącznie Łódzkiego Seminarium Duchownego - jego bogatego "wczoraj" oraz tych najważniejszych spraw, które składają się na jego wielowarstwowe "dziś". Dlatego w części zawierającej artykuły zamieszczono teksty, które ukazują pełny obraz dziejów Seminarium, jego problemy aktualne oraz najnowsze przedsięwzięcia naukowe i wychowawcze.
W drugiej części tomu znalazły się noty biograficzne profesorów i wykladowców Łódzkiego Seminarium Duchownego, którzy prowadzili zajęcia w roku jubileuszowym, tj. jeszcze przed upływem roku akademickiego 1990/91. Do biogramów pracowników dydaktyczno-naukowych Uczelni dołączono wykaz ich publikacji, które dotychczas zostały ogłoszone drukiem. Siedemdziesięciolecie uczelni teologicznej, działającej w stosunkowo młodej diecezji, jest wystarczającą racją, aby ocalić od zapomnienia aktywność naukową tych wszystkich, którzy w imieniu swojego Biskupa i we współdziałaniu z nim, zatroskani są o wszechstronne przygotowanie młodych kandydatów do kapłaństwa i podejmuja różnorakie starania, aby Seminarium Duchowne jako "serce" Kościoła łódzkiego, mogąo bić zawsze głośnym i miarowym rytmem (por. DFK 5).
W "Łódzkich Studiach Teologicznych" przewiduje się także zamieszczanie recenzji najnowszych publikacji z dziedziny teologii i filozofii. Rocznik jest periodykiem seminaryjnym, toteż prowadzić będzie systematycznie kronikę najważniejszych wydarzeń z życia Uczelni.
Należy żywić przekonanie, że oddawany dziś do dyspozycji Czytelnika pierwszy tom "Łódzkich Studiów Teologicznych" przyjęty zostanie z życzliwością i spełni pokładane w nim nadzieje.

+biskup Adam Lepa
Redaktor Naczelny "Łódzkich Studiów Teologicznych"

Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony


 

SPIS TREŚCI - tom I

Arcybiskup Władysław Z i ó ł e k, Przedmowa Arcybiskupa Łódzkiego
Biskup Adam L e p a, Od Redakcji

ARTYKUŁY

ks. Stanisław G r a d, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w latach 1921-1940
Marek B u d z i a r e k "Gloria victis". Martyrologia wykładowców Łódzkiego Seminarium Duchownego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945
ks. Antoni W o r o n i e c k i, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi po przerwie okupacyjnej 1945-1947
ks. Kazimierz D ą b r o w s k i, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w latach 1945-1991
ks. Ireneusz P ę k a l s k i, Kanoniczno-cywilny status Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
bp Adam L e p a, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi w swoich relacjach "ad extra"
ks. Sławomir S z c z y r b a, W trosce o nowy kształt pracy wychowawczo-formacyjnej w Seminarium Duchownym. Przyczynek do teologii formatora
Pracownicy dydaktyczno-naukowi wykładający w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w roku akademickim 1990/91.Biogramy i bibliografie.

RECENZJE

ks. Andrzej P e r z y ń s k i, Świadomość religijna człowieka współczesnego (Luigi Giussani, La coscienza religiosa nell uomo moderno. Note per cattolici "impegnati", Milano 1985)
ks. Szczepan W.Ś l a g a, Wokół idei Boga kosmologów. Na marginesie książki K. Maślanki, Kosmologia współczesna (Kraków 1991) i jego artykułów z kosmologii.
ks. Szczepan W. Ś l a g a, Problemy światopoglądowe (Jaki światopogląd odpowiada rzeczywistości? Agnostycy w drodze do poznania Stwórcy. Księga ku czci Franza kardynała Königa, Katowice 1993)

Diariusz wydarzeń seminaryjnych wrzesień 1990 - czerwiec 1991
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 1990 -1992
 

 Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony

SPIS TREŚCI - tom II
 

MICHAŁ KLEPACZ - ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

abp Władysław Z i ó ł e k, Quis ut Deus
ks. Tadeusz K r a h e l, Działalność ks. prof. Michała Klepacza w Wilnie i Białymstoku
ks. Szczepan W. Ś l a g a, O doktoracie honoris causa biskupa Michała Klepacza
ks. Krzysztof S. G r u c z y ń s k i, Biskup czasów trudnych
o. Jerzy T o m z i ń s k i ZP, "Róbcie, będę was bronił"
bp Adam L e p a, Sygnatariusz historycznego orędzia

ARTYKUŁY

ks. Szczepan W. Ś l a g a, Poglądy filozoficzne biskupa Michała Klepacza
ks. Antoni J u s t, Michała Klepacza ideały wychowawcze
Jerzy S t a r n a w s k i, O zainteresowaniach biskupa Michała Klepacza literaturą polską i obcą
ks. Stanisław S k o b e l, Biskup Michał Klepacz - pasterz cierpliwego dialogu
bp Bohdan B e j z e, Kościół a kultura w środkach masowego przekazu
ks. Tadeusz S i k o r s k i, Katechizm, wolność, sumienie

ARCHIWALIA

bp Michał K l e p a c z, Przemówienia wygłoszone w Radio Watykańskim w czasie trwania Soboru Watykańskiego II
ks. Stanisław G r a d, Działalność biskupa Michała Klepacza jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Omówienie Źródeł z Archiwum Prymasowskiego

RECENZJE

ks. Jerzy M y s z o r: Ks. Krzysztof Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993, (Seria: Z dziejów Kościoła Łódzkiego) Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, ss. 352

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1991 - czerwiec 1993
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w roku 1993

Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony

SPIS TREŚCI - tom III
 

KONFERENCJA NA TEMAT: TEKST SAKRALNY W KRĘGU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. HISTORIA, JĘZYK, POETYKA

Maria Kamińska, Wprowadzenie
Otwarcie konferencji Słowo Jego Magnificencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dra Ireneusza Pękalskiego
Słowo Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Michała Seweryńskiego

ARTYKUŁY

Irena Bajerowa (Kraków), Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności
ks. Marian Wolniewicz (Poznań), Teoria przekładu biblijnego w ujęciu współczesnych tłumaczy Biblii na język polski
Teresa Skubalanka (Lublin), Głosy stylistyczne do tekstów Nowego Testamentu
Anna M. Komornicka (Warszawa), Poetyka przypowieści ewangelicznych
Irena Kwilecka (Poznań), Historia przekładu jednego wersetu biblijnego z Listu św. Pawła do Kolosan: Kol 3, 11
Elżbieta Umińska-Tytoń (Łódź), Tekst sakralny a potoczność. Na podstawie przekładów Nowego Testamentu
Marzena Makuchowska (Opole), Rytualizacja i spontaniczność w języku modlitwy
Urszula Dzika (Łódź), Poetyka i styl przekładu liryki biblijnej na język polski i rosyjski - psalmy ufności
Agnieszka Maliszewska (Łódź), Określenia uczucia radości w polskich przekładach Psałterza
Jacek Leociak (Warszawa), O obecności sacrum w literaturze dokumentu osobistego okupowanej Warszawy
Leszek Moszyński (Gdańsk), Znaczenie przedcyrylometodejskich tekstów słowiańskich związanych z misją salzburską dla kształtowania się ogólnosłowiańskiej terminologii chrześcijańskiej
Danuta Bieńkowska (Łódź), Elementy antonimiczne we współczesnej prozie kaznodziejskiej
Maria Kamińska (Łódź), Stylistyka polskiej pieśni kościelnej
Zenon Leszczyński (Lublin), Doświadczenie tekstów sakralnych odbite w obiegowych porównaniach
Danuta Zawilska (Łódź), O wariancji językowej w tekstach modlitw i pieśni religijnych
Jacek Bartyzel (Łódź), Świętość w teatrze i dramacie poetyckim
Marek Bielacki (Łódź), Motywy biblijne we współczesnym dramacie muzycznym
Kazimierz Sobotka (Łódź), Film i sacrum: Ofiarowanie Andrieja Tarkowskiego
Agnieszka Izdebska (Łodź), Jarosław Płuciennik (Łódź), Paradoks w tekście sakralnym
Leszek Wojtczak (Łódź), Medytacja o Dobrej Nowinie w kontekście Technologii Ewangelii Włodzimierza Sedlaka
ks. Eugeniusz Gieparda (Łódź), Chwast albo kąkol, trawa i siano. Z problematyki tłumaczeń nazw realiów biblijnych

O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE KOLBEM W STULECIE URODZIN

List Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy urodzin świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Leon B. Dyczewski OFM Conv., Święty Maksymilian a współczesna kultura
Paulin W. Sotowski OFM Conv., Życie i działalność św. Maksymiliana Marii Kolbego a katecheza dzisiaj

WOKÓŁ KATOLICKIEJ DOKTRYNY I KULTURY

ks. Jerzy Bagrowicz, Ksiądz Stefan Wyszyński jako redaktor naczelny "Ateneum Kapłańskiego". Z okazji 70 rocznicy święceń kapłańskich
bp Bohdan Bejze, Racjonalność kultury
ks. Jan Słomka, Z historii interpretacji nicejskiego wyznania wiary
ks. Lech Stachowiak, Eschatologiczny los Jerozolimy i jej ludu. Refleksje biblijne nad Iz 66, 6-25
ks. Jan Wolski, Sumienie w świetle Veritatis splendor

RECENZJE

ks. Antoni Lewek, Tryptyk kaznodziejski łódzkiego arcybiskupa
Ada Szubowa, Nowa książka o ojcu Kolbem
Andrzej Szulczyński, Jak dzisiaj mówić o Bogu?
ks. Sławomir Szczyrba, W kierunku przedmiotowego myślenia o dziejach
ks. Andrzej Perzyński, O wierze w Boga Trójjedynego

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Inauguracja roku akademickiego 1994/95:
Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dra Ireneusza Pękalskiego
ks. Ireneusz Pękalski, Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego w Łodzi w roku akademickim 1993/94
Sprawozdanie z działalności Filii ATK w Łodzi w roku akademickim 1993/94
Kolegium Teologiczne w Archidiecezji Łódzkiej
Diariusz wydarzeń seminaryjnych. Lipiec 1993 - czerwiec 1994
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rok 1994
Wykaz prac magisterskich napisanych w Filii ATK w Łodzi w latach 1993-1994
 

Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony

SPIS TREŚCI - tom IV
 

WYKŁADY Z OKAZJI 75 ROCZNICY POWSTANIA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ

TWÓRCY KULTURY W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Marek Budziarek, Wyznania i religie w Łodzi w XIX wieku
Ryszard Grygiel, Światowej sławy archeolog profesor Konrad Jażdżewski (1908-1985) Refleksje nad przesłaniem wiedzy i wiary - w dziesiątą rocznicę śmierci Profesora
Elżbieta Umińska-Tytoń, Natalia Han-Ilgiewicz pedagog leczniczy (1895-1978) Wspomnienie w setną rocznicę urodzin
Maria Kamińska, Drogą ku prawdzie i miłości. Stefania Skwarczyńska (1902-1988)
Zofia Libiszowska, Wspomnienie o Teresie Tyszkiewiczowej (1906-1992)
Stanisław Fijałkowski, O malarstwie Teresy Tyszkiewiczowej
Ewa Bekier, Niezapomniany Duszpasterz Wspomnienia o ojcu Tomaszu Rostworowskim SJ (1904-1974)

MATERIAŁY ZE ZJAZDU HISTORYKÓW W ŁODZI

ks. Kazimierz Gabryel, Powstanie Diecezji Łódzkiej
ks. Stanisław Grad, Zarys dziejów diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym
ks. Mieczysław Różański, Dzieje najstarszych łódzkich cmentarzy katolickich do końca XIX wieku
ks. Piotr Zwoliński, Historia Kościoła na ziemi łódzkiej do początku XX wieku
Marek Budziarek, Bibliografia selektywna historii Kościoła łódzkiego

ARTYKUŁY

ks. Jarosław Fijałkowski, Pascha i człowiek w teologii księdza Wacława Hryniewicza
Robert Goliński, Teologia bizantyjskiej idei theosis w Polsce
bp Adam Lepa, Logosfera
ks. Stanisław Skobel, Dlaczego Akcja Katolicka? Teologia i duchowość "rewizji życia"
ks. Sławomir Szczyrba, Jana Pawła II głos w "kwestii kobiecej"
ks. Sławomir Szczyrba, Obietnica nadziei czy kamień obrazy? Kilka uwag ogólnych o przesłaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego nt. rodziny
abp Władysław Ziółek, Życie konsekrowane jako znak dla Kościoła i świata

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

bp Bohdan Bejze, O realnym bycie językiem jasnym
bp Bohdan Bejze, W trosce o prawdę
Recenzja książki pt. Rozmowy o Biblii Anny Świderkówny oraz jej książek: Ewangelia wedąug św. Mateusza (w nowym przekładzie) i Bóg Trójjedyny w życiu człowieka - rec. ks. Lech R. Stachowiak
Neil Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 1995 - rec. ks. Sławomir Szczyrba

Z ŻYCIA SEMINARIUM

ks. Sławomir Szczyrba, Było to około godziny dziesiątej...
ks. Sławomir Szczyrba, Był między nami... Odszedł ks. prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga (1934-1995)
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1994 - czerwiec 1995
Z żałobnej karty
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rok 1995
 

 Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony

SPIS TREŚCI - tom V

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

abp Janusz Bolonek, Konstytucja Gaudium et spes - 30 lat dialogu ze światem
bp Bohdan Bejze, O sytuacji i potrzebach kultury dziś
ks. Andrzej Perzyński, Chrześcijańskie rozumienie czasu i historii Uwagi na marginesie Listu Apostolskiego Tertio millennio adveniente
ks. Andrzej Perzyński, Afirmacja prawdy i tolerancja Naświetlenie w oparciu o papieską ideę nowej ewangelizacji
ks. Sławomir Szczyrba, Jana Pawła II Dobra Nowina dla człowieka W kierunku humanizmu chrystocentrycznego

Paweł Chojnacki, "Droga Jahwe" w Księdze Jeremiasza
ks. Jan T. Jachym, Ez 18,20 - nauka o odpowiedzialności indywidualnej
Gabriel Kołodziej, Sacrum szabatu
ks. Janusz Nawrot, Gaza w staroegipskich źródłach historycznych

ks. Antoni Just, Antypedagogika wobec pedagogiki
bp Adam Lepa, Pedagogika mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym
ks. Piotr Moskal, Problem użyteczności logiki współczesnej w uprawianiu metafizyki Uwagi metafizyka
ks. Marek Pluta, Śmierć w myśli filozoficznej Emmanuela Lévinasa
ks. Sławomir Szczyrba, Człowiek wobec środowiska przyrodniczego Przyczynek do ekoetyki
ks. Sławomir Szczyrba, Czy religia jest obecna w życiu społecznym? Kilka uwag w związku z zagadnieniem praw człowieka

ks. Marek Kaczmarek, Rady ewangeliczne w życiu kapłana w nauczaniu Jana Pawła II
ks. Marek Stępniak, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Od Vaticaum II do Katechizmu Kościoła Katolickiego
ks. Jan Wolski, Tragizm ludzkiego grzechu

ks. Stanisław Grad, Tomaszów Mazowiecki, początki miasta i kościoła pw. św. Antoniego
ks. Ireneusz Pękalski, Struktura organizacyjna i działalność Rady Kapłańskiej Diecezji Łódzkiej w latach 1986-1996
ks. Piotr Zwoliński, Kult Obrazu Matki Bożej Studziańskiej w XVII-XIX w

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

bp Bohdan Bejze, Rozmowa z prof. Stefanem Swieżawskim o Soborze Watykańskim II nazajutrz po jego zakończeniu
Stanisław Z. Leszczyński, Syndrom poobozowy (KZ Syndrome)
ks. Sławomir Szczyrba, Człowiek, który odpowiedzialnie przeszedł przez życie. Jerzy Mirewicz SJ (1909-1996)

Luigi Giussani, Czas i świątynia. Bóg i człowiek, tłum. K. Borowczyk, ks. J. Waloszek, ks. A. Perzyński, (Biblioteka "Niedzieli", 37) Częstochowa 1997 - rec. ks. Andrzej Perzyński
Hubertus R. Drobner, Lehrbuch der Patrologie, Freiburg in Breisgau-Basel-Wien 1994 - rec. ks. Jan Słomka
Claude Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, tłum. M. Tarnowska, (Biblioteka Filozofii Religii) Wydawnictwo Znak, Kraków 1996 - rec. ks. Sławomir Szczyrba
Imię JHWH w Talmudzie. Na marginesie lektury Talmudu Abrahama Cohena - rec. ks. Eugeniusz Szewc

Z ŻYCIA SEMINARIUM

bp Bohdan Bejze, Wzór staranności w służbie Bożej O  biskupie Janie Fondalińskim pracowniku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, w 25 rocznicę śmierci
Pismo Kongregacji Wychowania Katolickiego po Wizytacji Apostolskiej Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi skierowane do arcybiskupa Władysława Ziółka ordynariusza łódzkiego

Diariusz wydarzeń seminaryjnych Lipiec 1995 - czerwiec 1996
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rok 1996


mail: szczyrba@archidiecezja.lodz.pl

Uaktualniono 11/03/98
Powrót na początek strony Powrót na pocz-tek strony