Archidiecezja Łódzka
Życzenia do Archidiecezjan na Boże Narodzenie 2012
19:36 | 23.12.2012 | Wyświetleń: 365

Ukochani Archidiecezjanie,
Synowie Izraela przez szereg wieków wsłuchiwali się w następującą skargę Boga, którą w Jego imieniu skierował do nich prorok Izajasz: „Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie” (Iz 1, 2b). W tych słowach wrażał się ogrom bólu Najwyższego, który wyprowadził Izraela „z Egiptu, z domu niewoli” (Wj 20, 2) i dał mu w posiadanie Ziemię Obiecaną – ziemię opływającą „w mleko i miód” (por. Wj 3, 8). Tymczasem Jego dobroć spotkała się ze zdradą i wzgardą. Wielu Izraelitów odwróciło się od Niego, przyjmując pogańskie obyczaje i składając bożkom ofiary. Ich oczywista niewdzięczność łączyła się z trudnym do pojęcia brakiem rozumu. Dla proroka Izajasza taka sytuacja była tym bardziej skandaliczna, że w odróżnieniu od ludzi zwierzęta zachowują się zgoła inaczej: „wół rozpoznaje swego pana i osioł swego właściciela, [a] Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie” (Iz 1, 3). Ten szczególny brak rozumu wskazywał na pełne smutku i beznadziei przebywanie przez synów Izraela w ciemnościach życia.

Jednakże „bogaty w miłosierdzie” Bóg (por. Ef 2, 4) po raz kolejny okazał swoją bezgraniczną dobroć. On do końca pozostał wierny sobie – to znaczy swojej miłości do ludzi. Dlatego też Izajasz w dalszej części swej Księgi zapowiadał nadejście szczęsnych czasów: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło nam światło. […] Albowiem Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 1. 5a). Tym światłem, które wydobyło ludzi z ciemności, w jakich dotychczas przebywali, był narodzony z przeczystego łona Najświętszej Maryi Dziewicy Jezus, Jednorodzony Syn Ojca niebieskiego. Stąd św. Łukasz, opisujący w swojej Ewangelii przyjście na świat Zbawiciela, podaje, że przebywających w polu niedaleko Betlejem pasterzy, którzy „trzymali straż nocną nad swoim stadem”, oświeciła „chwała Pańska” (por. Łk 2, 8–9). W jej blaskach udali się, zgodnie z poleceniem Anioła, do Betlejem, gdzie „znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę” (Łk 2, 16). A potem, pełni radości, wielbili i wysławiali „Boga, za wszystko, co słyszeli i widzieli” (Łk 2, 20).

Właśnie tę ich radość możemy dostrzec, patrząc na niezliczone żłóbki, które w czasie świąt Bożego Narodzenia wypełniają nasze kościoły, niekiedy nawet i domy. Obok pasterzy możemy w nich zobaczyć także postaci wołu i osła. Być może ich obecność w naszych wyobrażeniach dotyczących Narodzin Pana wynika z ogólnie odczuwanej sympatii do tych poczciwych zwierząt, które wiernie służą człowiekowi od wielu tysięcy już lat. Być może jednak obecność wołu i osła, które są przy Dzieciątku i przy Nim trwają, jest wyraźnym nawiązaniem do proroctwa Izajasza. Te zwierzęta rozpoznały swego Pana – mimo że są tylko zwierzętami. Natomiast w tę Jego obecność nie uwierzyli ani arcykapłani, ani uczeni w Piśmie, którzy mieszkali w nieodległej Jerozolimie. Ich rozum okazał się tak ograniczony, że nie rozpoznali chwili wypełnienia się czasów (por. Ga 4, 4) i nadejścia ich Pana. Nie wyszli Mu więc na spotkanie (por. Mt 25, 6). Co więcej i co gorsza, król Herod postanowił Dzieciątko zabić, obawiał się bowiem o swój tron i o swoją władzę.

Drodzy Archidiecezjanie!
Przeżywamy obecnie Rok Wiary. Podczas świąt Bożego Narodzenia z ogromną miłością wpatrujemy się w narodzone w Betlejem Dzieciątko Jezus, uznając w Nim właśnie poprzez wiarę Bożego Syna, który przyszedł na świat, aby nas zbawić. Niech ta wiara nieustannie w nas wzrasta. Niech będzie ona przejawem potęgi i mocy naszego rozumu, który wsparty Bożą łaską odkrywa w Chrystusie swego Pana. Niech to odkrycie obdarza każdego z Was ogromną radością i panującym ponad wszystko pokojem.

Przyjmując z życzliwością te życzenia pięknych świąt Bożego Narodzenia A.D. 2012, otwórzcie się równocześnie, Najdrożsi, na błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI, który podczas audiencji generalnej 5 grudnia 2012 r. za moim pośrednictwem zechciał je łaskawie przekazać zarówno Łodzi, jak i całej Archidiecezji Łódzkiej.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, 14 grudnia 2012 r.